Show simple item record

Analysis of Mechanical Stress during Short Circuit in an Air-Insulated MV Switchgear

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorBártů, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:35Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:35Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBÁRTŮ, J. Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65675
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku silových účinků magnetického pole zkratového proudu. V první části práce bylo úkolem provést analýzu vzájemného silového působení tří fázových přípojnic během třípólového zkratu. Analýza byla provedena v programu Ansys Maxwell. Následně jsem správnost této analýzy ověřil numerickým výpočtem. Hlavním úkolem praktické části práce zadané firmou ABB s.r.o, bylo zanalyzovat silové účinky zkratového proudu v rozvaděči vn se zaměřením na paže a kontaktní systém vypínače. Přesněji byly simulovány 3 konfigurace zjednodušeného vypínače VD4, dva typy kontaktního systému vypínače VD4 a model lineární konfigurace vypínače. Úkolem bylo vypočítat působící síly vzniklé při třífázovém zkratu na proudovodnou dráhu paží a kontaktního systému vypínače VD4 a nasimulovat působení sil na tyto proudové části. Pro jednotlivé modelování sestav, výpočty a simulace byly použity následující výpočetní programy: SolidWorks 2014, Ansys Maxwell 16.0, Ansys Workbench 14.5. Pomocí 3D CAD softwaru SolidWorks 2014 byly vymodelovány zjednodušené sestavy vypínačů a kontaktních systémů, které byly importovány do softwarového prostředí Ansys Maxwell, ve kterém byly vypočítány silové účinky magnetického pole zkratového proudu. Za pomocí programu Ansys Workbench bylo nasimulováno působení sil na proudovodné části vypínačů a vykresleny vzniklé deformace materiálů s ohledem na mechanické vlastnosti konstrukce. Analýza silových účinků magnetického pole byla prováděna pro zadanou statickou hodnotu zkratového proudu.cs
dc.description.abstractThis Master thesis is based on problems of force effects of the magnetic field of short-circuit current. Firstly, I analysed the force action of the three phase busbars during the three-pole short circuit. The analysis was performed in the Ansys Maxwell program and I verified the correctness of the analysis by numerical calculation. The second practical part was executed for ABB company. The main task was to analyse the force effects of the short-circuit current in the HV switchgear with focusing on the arms and contact system of the circuit breaker. The simulations of the following configurations were performed in more details: three configurations of the simplified VD4 circuit breaker, two types of VD4 circuit-breaker contact systems and a linear circuit breaker configuration model. The objective was to calculate the forces acting on the current path of the arms and contact system of the VD4 circuit breaker during the three-phase short-circuit and to simulate the effects of forces on these current parts. For modelling of individual assemblies, calculations and simulations I used: SolidWorks 2014, Ansys Maxwell 16.0 and Ansys Workbench 14.5 programs. With SolidWorks 2014 3D CAD software were modelled simplified assemblies of circuit breakers and contact systems. These systems were imported into the Ansys Maxwell software, where the force effects of the magnetic field of the short-circuit current were calculated. In Ansys Workbench programme was simulated the effect of forces on the current circuit breakers. Moreover, the final deformations of the materials (with respect to the mechanical properties of the structure) were plotted. The analysis of force effects of the magnetic field was performed for the specified static short - circuit current value.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanické účinky zkratového prouducs
dc.subjectanalýza mechanického namáhání při zkratucs
dc.subjectvypínačcs
dc.subjectvypínač VD4cs
dc.subjectrozváděčcs
dc.subjecttřífázový zkratcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectstatická analýzacs
dc.subjectekvivalentní napětícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectAnsys Maxwell 16.0cs
dc.subjectAnsys Workbench 14.5cs
dc.subjectSolid Works 2014cs
dc.subjectABB s.r.o.cs
dc.subjectMechanical effects of short circuit currenten
dc.subjectanalysis of mechanical stress during short circuiten
dc.subjectcircuit breakeren
dc.subjectcircuit breaker VD4en
dc.subjectswitchgearen
dc.subjectthree-phase short circuiten
dc.subjectdeformationen
dc.subjectstatic analysisen
dc.subjectequivalent stressen
dc.subjectFEMen
dc.subjectAnsys Maxwell 16.0en
dc.subjectAnsys Workbench 14.5en
dc.subjectSolid Works 2014en
dc.subjectABB s.r.o.en
dc.titleAnalýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vncs
dc.title.alternativeAnalysis of Mechanical Stress during Short Circuit in an Air-Insulated MV Switchgearen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:11cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:10:41en
sync.item.modts2021.11.12 11:09:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBajánek, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve své prezentaci seznámil komisi s výsledky své diplomové práce na téma Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn. Vedoucí práce doc. Orságová seznámila komisi se zněním posudku svého a i se zněním posudku oponenta práce. Student v následné diskuzi odpověděl na obě otázky oponenta. Do další diskuze se přihlásil doktor Ptáček s otázkou ohledně modelování zkratových proudů v různých fázích. Student na položenou otázku správně odpověděl. Další otázku položil prof. Sokanský ohledně vypínacího času při zkratu. Na tuto otázku student také správně odpověděl. Doplňující dotaz položil doc. Beláň ohledně rozložení zkratových proudů mezi různými fázemi a na tuto otázku student opět samostatně odpověděl. Do diskuze se také přihlásil doktor Škoda, na jehož otázky student samostatně odpovídal. Poslední dotaz položil doktor Ptáček ohledně použitého nárazového zkratového proudu při výpočtu, na kterou student také odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record