Show simple item record

The impact of UV radiation on activity and content of Rubisco enzyme in beech

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorCigánková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:46:11Z
dc.date.available2018-10-21T21:46:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCIGÁNKOVÁ, M. Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other94721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66356
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem UV-B záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, jednak při normální koncentraci CO2 (AC), jednak při zvýšené koncentraci CO2 (EC = 700 mikromol mol-1). Vzorky listů byly sbírány během vegetačního období čtyřikrát, a to v druhé polovině července, na začátku a konci srpna a v polovině září. Pro stanovení aktivity enzymu Rubisco byla použita spektrofotometrie. Obsah enzymu Rubisco byl stanoven metodou SDS-PAGE a kvantifikován počítačovou denzitometrií. Výsledky potvrdily redukci obsahu a aklimační depresi enzymu Rubisco v atmosféře se zvýšenou koncentrací CO2. S výjimkou odběru 14. 9. 2016 byl obsah Rubisco při působení UV záření nižší při působení UV-B radiace v podmínkách normální koncentrace CO2. Při zvýšené koncentraci se vliv UV-B záření neprojevil. Byla potvrzena hypotéza, že UV-B záření mění poměr obsahu velké a malé podjednotky Rubisco. Vliv UV-B radiace na aktivitu Rubisco nebyl prokázán.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the influence of UV radiation on content and activity of Rubisco enzyme in leaves of European beech (Fagus sylvatica). Plants were cultivated in ambient (UV), lower (UV-) and higher (UV+) UV-B radiation both at ambient (AC) and elevated (EC = 700 micromol mol-1) CO2 concentrations. Leaves sampling was done four times during the growth season, in the second part of July, at the beginning and in the end of August and in the middle of September. Rubisco activity was assayed spectrophotometrically, the content of Rubisco was determined by SDS-PAGE method and quantified by computer densitometry. The results confirmed a reduction of Rubisco content and down-regulation on Rubisco level at elevated CO2 concentration. With the exception of September sampling, the content of Rubisco was lower in UV+ at ambient concentration of CO2. The same was not demonstrated at elevated CO2 conditions. Hypothesis that UV-B radiation changes a ratio of large to small subunit of Rubisco was confirmed. The influence of UV-B radiation on Rubisco activity was not proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAktivita Rubiscocs
dc.subjectobsah Rubiscocs
dc.subjectbuk lesnícs
dc.subjectfotosyntézacs
dc.subjectUV-B zářenícs
dc.subjectRubisco activityen
dc.subjectRubisco contenten
dc.subjectEuropean beechen
dc.subjectphotosynthesisen
dc.subjectUV-B radiationen
dc.titleVliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesníhocs
dc.title.alternativeThe impact of UV radiation on activity and content of Rubisco enzyme in beechen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-14-16:00:50cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:59:59en
sync.item.modts2020.03.30 20:11:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeUrban,, Otmarcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý: Jak byla monitorována intenzita UV záření v průběhu experimentu? „Snížená“ a „zvýšená“ intenzita znamená o kolik snížená?¨ Jakým statistickým postupem byly zhodnocené naměřené hodnoty? Pekař: Jak byla stanovena aktivita enzymu Rubisco?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record