Recent Submissions

 • Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness 

  Tesařová, Mariana
  Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business ...
 • Development of Competitiveness of Company 

  Číhalová, Kateřina
  The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Lucký, Jakub
  Cílem diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Moravia IT s.r.o., která se zabývá především lokalizací softwaru, testováním a příbuzné inženýrské činnosti. Pro zhodnocení společnosti jsou vybrány externí a interní ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu 

  Luhanová, Mária
  Diplomová práca je zameraná na aplikáciu metód a nástrojov Projektového manažmentu vrámci projektu Ples VUT. Kapitola 1 skúma teoretické základy Projektového manažmentu a jeho metód. Kapitola 2 analyzuje súčasný stav, ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Kodrasová, Nikol
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu společnosti Mlékárna Polná spol. s r. o. Teoretická část vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a dále blíže seznamuje s marketingovou komunikací. Analytická ...
 • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

  Tesařík, Libor
  Cílem diplomové práce je analýza současného stavu tvorby manažerského reportingu, jeho přínos pro společnost a vytvoření návrhu pro zlepšení a rozšíření povědomí o reportingu ve společnosti.
 • Informační strategie firmy 

  Vlček, Jan
  Obsahem této závěrečné práce je návrh informačního strategie středně velké společnosti se zaměřením na informační systém. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Fundamentální akciová analýza vybraných evropských společností za účelem tvorby investičního portfolia 

  Szlávik, Michal
  Diplomová práce se zabývá fundamentální akciovou analýzou s cílem navrhnout nejvýhodnější investici v oblasti zvoleného oboru do vybraných akciových společností.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holík, Dóra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. v letech 2003 až 2015 za pomoci zvolených metod a ukazatelů ekonomické a finanční analýzy. Získaná data jsou pro lepší ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Jarábková, Sabína
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo sestavení návrhu podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj vybraného podniku. Vybraným podnikem je franchisový koncept s módním oblečením. První část práce je zaměřena na ...
 • Stanovení hodnoty obchodního podniku výnosovou metodou 

  Polačková, Jana
  Diplomová práca sa zameriava na stanovenie hodnoty obchodnej spoločnosti Koruna, s. r. o. pomocou výnosových metód, diskontovaných peňažných tokov entity a ekonomickej pridanej hodnoty. Práca je rozdelená do dvoch hlavných ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Kouřil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením aktuální situace podniku XXX s.r.o. První část práce teoreticky obsahuje jednotlivé analýzy, které jsou využity v analytické části. Analytická část práce zhodnocuje externí, ...
 • Dopady rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Vašenková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Cílem práce je rozšíření konsolidačního celku o nový podnik Mlékárna Otinoves s.r.o. a následné zhodnocení ekonomické situace nového konsolidačního celku. ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Chaloupková, Veronika
  Tato diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Česko slezská výrobní, a. s., která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů. Práce je rozdělena do tří částí. V ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jančařík, Filip
  Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaná společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. je regionálním poskytovatelem služeb v oblasti stavitelství. Tato společnost je v diplomové ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Hlaváčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Kunášková, Irena
  Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti a hospodaření města Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2016. V teoretické části je vymezena územní samospráva v České republice, hospodaření, zadluženost, příjmy a výdaje města. ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku a návrhy na zlepšení situace 

  Čech, Jiří
  Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku a z analyzovaných dat formulace návrhů na zlepšení. V teoretické části jsou postupně popsány klasické ukazatele a moderní ukazatele pro měření podnikové výkonnosti. ...
 • Návrhy na zlepšení služeb wellness centra Infinit Maximus 

  Doušková, Andrea
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování kvality poskytovaných služeb wellness centra Infinit Maximus. Toto wellness centrum poskytuje svým klientům velmi kvalitní služby již v současné době. ...

View more