Poslední příspěvky

 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku v kontextu extenze značky 

  Vrána, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti firmy IMI Partner a.s.. Posílení spočívá v návrhu marketingové komunikace, která poslouží k extenzi značky Pierre Cardin. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

  Travencová, Darina
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s. r. o. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro zpracování praktické části, finanční ...
 • Kritické faktory implementace modulu APO do systému SAP ve vybrané výrobní společnosti 

  Vetýška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP, konkrétně zavedení modulu APO pro SAP ve vybrané výrobní společnosti. Práce uvádí teoretické základy, které popisují ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Hubáček, Robin
  Diplomová práce řeší problematiku sociálních medií v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem této práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace na sociálních sítích dané společnosti a navrhnout nové ...
 • Informační systém pro zubní kliniky 

  Bačik, Radoslav
  Prace se zabyva tvorbou informacniho systemu pro male az stredne velke zubni kli- niky. Aplikace se bude skladat z planovaciho modulu (objednavani pacientu), karto- teky (informace o pacientech), systemu na zadavani diagnoz ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno 

  Bezecná, Vladimíra
  Diplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Dražil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánu konkrétní společnosti. První část diplomové práce se věnuje teoretickým východiskům z oblasti marketingu. Druhá, analytická část charakterizuje vybranou ...
 • Návrh metodiky budování bezpečnostního povědomí na střední škole 

  Sobotková, Hana
  Tato diplomová práce řeší téma budování bezpečnostního povědomí na středních školách. Cílem je vytvořit jednotnou metodiku budování bezpečnostního povědomí, která může být využívána středními školami k zajištění ochrany ...
 • Odložená daň z příjmu v auditu účetní závěrky 

  Přidalová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor základních východisek problematiky odložené daně a následně výpočet odložené daně v podmínkách reálné výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dva na sebe navazující celky, část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím Balanced Scorecard 

  Jasanská, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku s použitím konceptu Balanced Scorecard. Specifikuje, co je to koncept Balanced Scorecard, vysvětluje základní principy a perspektivy konceptu a popisuje postup ...
 • Analýza motivačních faktorů, systému odměňování a hodnocení ve vybraném podniku 

  Josefiová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou identifikování motivačních faktorů a zhodnocení systému odměňování zaměstnanců. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy vztahující se k oblasti motivace, odměňování ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT 

  Janošec, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení nástroje řízení výroby v podobě moderních ICT technologií. Výsledné řešení, které má softwarovou a hardwarovou část, bude společnosti napomáhat při uplatňování principů štíhlé výroby ...
 • Implementace dynamického biometrického podpisu v podniku po nabytí účinnosti nařízení eIDAS 

  Jelečková, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na problematikou elektronického podepisování v České republice po nabytí účinnosti nařízení eIDAS. Specifikuje klíčové pojmy z této oblasti, pojednává o alternativách elektronického podepisování ...
 • Mobilní aplikace pro administraci CMS 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh designu a vývoj mobilní aplikace pro vzdálenou správu systému Kentico CMS/EMS přes rozhraní REST. Práce klade důraz na agilní přístupy k vývoji, především na metodiku Test-Driven Development ...
 • Vývoj podpůrného software pro autoškoly 

  Tovaryš, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace na základě požadavků a analýzy současného stavu především pomocí technologií PHP a MySQL. Jedná se o specifický systém pro plánování jízd, závěrečných ...
 • Řešení Business Intelligence 

  Dzimko, Miroslav
  Diplomová práce prezentuje zhodnocení současného stavu systému firmy, identifikace kritických oblastí a oblastí vhodných pro zlepšení. Na základě teoretických poznatků a výsledku analýz je navržen komerční Business ...

Zobrazit další