Recent Submissions

 • Návrh marketingové strategie vybrané firmy 

  Kruljacová, Anna
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie vybranej spoločnosti. Návrh bol realizovaný na základe požiadavok start-up spoločnosti, ktorá sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru, chce expandovať do zahraničia ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Náplavová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu vybraného podniku NAVZAS s.r.o. Pomocí stanovených analytických metod zkoumajících interní a externí prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Současná finanční ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kutišová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Pavlová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží ...
 • Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti 

  Berger, Roman
  Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. ...
 • Zavádění procesu Competitive Intelligence ve vybrané společnosti 

  Kulhánková, Nikola
  Náplní této diplomové práce je představit možnosti využití Competitive Intelligence pro predikci budoucích kroků konkurence. V první části práce je popsána aktuální situace firmy a teoretická východiska. Ve druhé části ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro výstavbu penzionu s prodejnou vín 

  Teturová, Darina
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského plánu založení malého penzionu s prodejnou vín v turistickém centru Velkých Bílovic. Cílem práce je na základě zpracování dostupných dat a provedených analýz ...
 • Konkurenční strategie vybrané firmy 

  Kazimírová, Barbora
  Tato práce se zabývá návrhem konkurenční strategie firmy. Na základě analýzy okolního a vnitřního prostředí vybrané firmy vznikne několik návrhů možných strategií. Z těchto strategií je vybrána jedna optimální strategie, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pro vybranou společnost 

  Horvátová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zameriava na rozvoj obchodných aktivít dcérskej spoločnosti Rhenus Logistics, s.r.o., ktorá pôsobí na trhu logistických služieb. Firma sa sústreďuje na jej vlastný rozvoj, upevnenie pozície na trhu ...
 • Využití nástrojů online marketingu pro posílení konkurenceschopnosti podniku 

  Keprdová, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím využití nástrojů online marketingu. Na základě teoretických znalostí z odborné literatury a provedených analýz současného stavu ...
 • Podnikatelský plán na založení plavecké školy 

  Nováčková, Klára
  Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení plavecké školy poskytující kurzy plavání pro rodiče s dětmi a je rozdělena na tři hlavní části. Nejprve jsou zpracována teoretická východiska, která jsou ...
 • Konkurenční strategie firmy, vyloučení konkurence 

  Hasanbayova, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na stávající a budoucí stav konkurenční strategii vybraného podniku a návrh na zlepšení této strategii. Specifikuje záměr vedení podniku v nejbližších pěti letech a taky navrhuje efektivní metody ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Řehák, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem možných zlepšení v komunikačním mixu vybraného podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická rešerše, která je východiskem pro analýzu současné situace, ve které ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kubeš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu kalkulací a kalkulačního systému ve společnosti, která je základem pro nalezení problémových míst a navržení způsobů jejich odstranění. Úvodní část obsahuje seznámení ...
 • Podnikatelský záměr-internetového projektu Světotrip.cz 

  Košťál, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru internetového projektu Světotrip.cz. Jedná se o cestovatelský portál, který propojuje zkušené cestovatele a lidi, kteří nemají s individuální turistikou tolik ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Holoubková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných změn konceptu motivačního systému v konkrétní společnosti. Změny budou navrženy na základě teoretických východisek a analýzy současného stavu ve společnosti. Navržená řešení budou ...
 • Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh 

  Rippl, Adam
  Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Křešťák, Filip
  Diplomová práce se věnuje problematice revitalizace e-shopu a jejím hlavním cílem je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro produktové řady nabízené na e-shopu ...
 • Podnikatelský záměr - založení výrobního podniku 

  Houšťava, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení výrobního podniku. Tento podnik bude působit především v oboru potravinářství. Práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, ...

View more