Now showing items 1-20 of 472

 • Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Čížková, Petra
  Tato diplomová práce na téma: Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Cílem práce je nejprve zanalyzovat stávající motivační ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Soukupová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu, marketingového mixu a marketingové analýzy a výzkumu. Analytická část je ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení 

  Klaudíny, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z metodiky projektového ...
 • Kryptoměny a budoucnost finančních trhů 

  Škapa, Jan
  Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, ...
 • Marketingova strategie firmy Turkish Airliners 

  Fritsch, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii Turkish Airlines, který je nejlepší evropský letecký dopravce s jeho hlavní základnou v Istanbulu na letišti Atatürk. Práce taktéž zahrnuje rozbor leteckého průmyslu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Ubr, Roman
  Diplomová práce se zabývá komunikační strategií firmy DEL a.s., která působí na průmyslových B2B trzích. Vlastní návrhy řešení zlepšují komunikační strategii v oblasti neosobní komunikace se zákazníky.
 • Aplikace metody diskontovaného peněžního toku při hodnocení investičního projektu malého ruského podniku 

  Reznichenko, Nadezda
  The aim of the thesis is the determination of investment cash flows generated from Finnish market development activities of a selected Russia-based small company, performing investment valuation using discounted cash flow ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT 

  Janošec, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení nástroje řízení výroby v podobě moderních ICT technologií. Výsledné řešení, které má softwarovou a hardwarovou část, bude společnosti napomáhat při uplatňování principů štíhlé výroby ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Horňáková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu Pekárny Crocus, s. r. o. Východiskem pro sestavení návrhu vhodné marketingové strategie jsou údaje získané z teoretických poznatků ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Benešová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií malého hotelu. Teoretická východiska práce vytváří teoretický podklad pro další část práce, která seznamuje s hotelem a jeho marketingovým mixem. Na základě provedených ...
 • Výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kovácsová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá výběrem zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vysvětleny metody získávání pracovníků a základní pojmy spojené s touto problematikou. Praktická část obsahuje popis společnosti, ...
 • Analýza marketingové strategie vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straňanek, Juraj
  Zostavenie správnej marketingovej stratégie je veľmi dôležité pre každú spoločnosť, ktorá vyvíja svoje podnikateľské aktivity za účelom kumulovania zisku. Dôkladne premyslená marketingová stratégia je prvým krokom k ...
 • Návrh komunikačního mixu dětské herny 

  Kovářová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou mladé dětské herny BALU. Hlavním předmětem této diplomové práce je zanalyzování současného stavu marketingové komunikace a nalezení takové komunikační politiky, ...
 • Tvorba rozvrhování výroby k realizaci zákaznických požadavků 

  Hajnová, Zuzana
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci systému rozvrhování a sledování výroby vzorků ve vybrané společnosti. Návrh je postaven především na prvcích vizualizace, které umožňují přehledné rozvrhování a řízení výroby ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Hodnocení dodavatelů vybrané firmy 

  Krejčoková, Oldřiška
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci nástrojů kvality ve výrobní společnosti. Teoretická část pojednává o historii kvality, jejího momentálního statusu a hlavně popisuje některé ze základních nástrojů kvality. V ...
 • Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu 

  Zavadilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí ...
 • Podnikatelský plán pro založení živnosti v oblasti výroby a prodeje cukrářských výrobků 

  Fárková, Marie
  V diplomové práce je zpracován návrh podnikatelského plánu pro založení společnosti zabývající se výrobou a prodejem cukrářských produktů v regionu Rožnovsko. Pro vstup na tento relativně malý, ale vysoce konkurenční trh, ...
 • Zkoumání faktorů výkonnosti inovativních podniků 

  Koplík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraných inovativních podniků a jsou hledány faktory, které právě jejich výkonnost ovlivňují. Analýza je prováděna za období 2011 až 2015 dle účetních výkazů společností. ...