• Posílení konkurenceschopnosti značky na základě rozvoje komunikace značky 

  Jankechová, Natália
  Diplomová práca sa zaoberá rozvojom komunikácie značky MAGGI za účelom zvýšenia jej dôveryhodnosti u zákazníkov a posilnenia jej konkurencieschopnosti. Aktuálna situácia značky je vymedzená predovšetkým pomocou analýz ...
 • Podnikatelský plán pro vznik vybrané společnosti 

  Malast, Martin
  Predmetom mojej diplomovej prace je podnikatelsky plan na vytvorenie vybranej spolocnosti. Praca sa sklada z troch casti, teoretickej, analytickej a praktickej. V teoretickej casti sa zameriavam na definovanie pojmov ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti 

  Pohlová, Aneta
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout konkrétní podobu implementace Balanced Scorecard pro společnost IZOL94, s.r.o., která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti této společnosti. ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Václavek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice k 1. lednu 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány cíle práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr založení fitness centra 

  Pešek, Tadeáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na založení fitness centra v Brně-Černovicích. Součástí podnikatelského záměru jsou analýzy o reálnosti vybudování centra a následně vypracování bodu zvratu, jehož ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace 

  Rybanská, Zdenka
  Táto diplomovaná práca sa zaoberá návrhom a tvorbou softvérovej aplikácie v konkrétnom podniku. Aplikácia je vytvorená pre potreby IT oddelenia a slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov súvisiacich s užívateľskými ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

  Zajac, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...
 • Návrh marketingové strategie služby sKým.cz 

  Mareš, Karel
  Diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie pro začínající webovou službu sKým.cz. V teoretické části nejprve představuji obecné poznatky pro pochopení problematiky a dále provádím výzkumy a analýzy ...
 • Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy 

  Byrtusová, Lucie
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Návrh modelu Balanced Scorecard jako nástroje hodnocení výkonnosti podniku 

  Jedličková, Marie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu Balanced Scorecard pro vybranou společnost. V teoretické části práce je provedena literární rešerše, která je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku obecně, účetní výkazy, ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu Start 

  Hlaváčková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na definici výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. Dále se zabývá hodnocením výkonnosti podniku u společnosti Čegan s.r.o. pomocí modelu START. Na základě tohoto modelu a ...
 • Financování developerských projektů 

  Ševčík, Marek
  Diplomová práce zpracovává téma Financování developerských projektů. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmů problematiky developerského financování, popis developerského projektu a finanční metody měření ...
 • Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky, konkrétně na změnu metody konsolidace u konsolidačního celku Energie – stavební a báňská. Teoretická část vymezuje základní pojmy a způsoby výpočtů ...
 • Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami 

  Kropáčová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování úroků plynoucích ze zápůjček poskytnutých mezi spojenými osobami, které jsou rezidenty České republiky. V první části jsou definována základní teoretická východiska. ...
 • Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hořelková, Daniela
  Diplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. ...
 • Návrh systému spolupráce studentů s firmami 

  Večeřová, Veronika
  Práce se zaměřuje na možnosti spolupráce studentů s podniky. V rámci diplomové práce byla analyzována současná spolupráce z pohledu Vysokého učení technického v Brně, především Fakulty podnikatelské. Součástí analýzy byly ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na jejich zlepšení 

  Malochová, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýše-ní její úrovně pro firmu Provident Financial s.r.o., která nabízí bezúčelové hotovostní i bezhotovostní půjčky v České republice již od roku ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Machová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí pokročilé metody analýzy a modelování pro hodnocení nejvhodnější nabídky. Obsahem práce je navrhnout a následně vytvořit dva rozhodovací systémy, které budou používat ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřená na stanovení objektivizované hodnoty společnosti DOMESTAV s. r. o. k 1. 1. 2016. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá ...
 • Tvorba produktů pro destinaci Jižní Slovácko 

  Kozová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby produktů ve vybrané turistické destinaci Jižní Slovácko. V úvodní části jsou popsány teoretická východiska práce, především podstata managementu a marketingu destinace, ...