Now showing items 1-20 of 472

 • Podnikatelský zaměr - založení multifunkčního sportovního zařízení 

  Zechmeister, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro nově vznikající podnik – multifunkční sportovní zařízení. V první části jsou nastíněny teoretická východiska pro finančního plánování. Druhá část se zaměřuje ...
 • Spokojenost a motivace zaměstnanců vybrané společnosti 

  Mikeš, Pavel
  Teoretická část práce pojednává o motivaci, jejím významu pro společnost a o celkové spokojenosti pracovníků. V praktické části je popsán současný stav ve společnosti za použití dotazníkového šetření. Následně se práce ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Řehák, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem možných zlepšení v komunikačním mixu vybraného podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická rešerše, která je východiskem pro analýzu současné situace, ve které ...
 • Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy 

  Byrtusová, Lucie
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Návrh internetové propagace pro elektronický obchod 

  Němec, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice návrhu online propagace pro konkrétní skupinu internetových obchodů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. V druhé části je analyzována ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tetor, Kamil
  Diplomová práce pojednává o posouzení informačního systému pro řízení projektů společnosti Aprova s.r.o. a následného vlastního návrhu na zvýšení efektivity procesů spjatých s daným systémem. Teoretická část nabízí úvod ...
 • Podnikatelský plán pro podnikání v oblasti sociálních a zdravotních služeb 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti sociální a zdravotní služby v regionu Jihomoravského a Olomouckého kraje. Práce vychází z teoretických poznatků o podnikání v sociálně orientovaných službách a z ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Valentová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Technické služby Rosice. Cílem práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané organizace zhodnotit její hospodaření ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Franík, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh finančného plánu novovzniknutej spoločnosti. V prvej časti práce sú rozobraté teoretické východiská finančného plánovania. Druhá časť práce je zameraná na spoločnosť samotnú a analýzu ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Chmelka, Tomáš
  Tato diplomová práce byla zpracována pro rychle rostoucí IT společnost a zabývá se výběrem a zavedením informačních systémů. Z počátku jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená ...
 • Podnikatelský plán na založení plavecké školy 

  Nováčková, Klára
  Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení plavecké školy poskytující kurzy plavání pro rodiče s dětmi a je rozdělena na tři hlavní části. Nejprve jsou zpracována teoretická východiska, která jsou ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kyselková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné komunikační strategie pro kavárnu Pražírna Kyjov s.r.o. Samotnému návrhu předchází analýza současného stavu společnosti a vlastní marketingový průzkum. První část práce obsahuje ...
 • Návrh marketingové strategie zvoleného podniku 

  Hudcová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je zvýšit konkurenceschopnost podniku Vínko a jiné dobroty pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Při vytváření nové strategie bude vycházeno z analyzování stávající strategie společnosti. ...
 • Návrh, vývoj a implementace aplikace pro evidenci kulatiny 

  Štanglica, Jiří
  Práce se zabývá analýzou potřeb a požadavků dřevozpracující firmy na nový systém vedení skladu dřevní hmoty, a na základě těchto požadavků popisuje proces vývoje tohoto systému. Proces zahrnuje návrh architektury a struktury ...
 • Návrh virtualizace ve společnosti 

  Mareček, Ján
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom o nej. V druhej časti ...
 • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

  Šalomounová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. Práce se skládá z popisu podnikání společnosti HORPO, spol. s r. o., analýzy současného stavu maloobchodní jednotky, vyhodnocení teoretických ...
 • Marketingova strategie firmy Turkish Airliners 

  Fritsch, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii Turkish Airlines, který je nejlepší evropský letecký dopravce s jeho hlavní základnou v Istanbulu na letišti Atatürk. Práce taktéž zahrnuje rozbor leteckého průmyslu ...
 • Podnikatelský plán 

  Borovská, Nikoleta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozšíření podnikání živnostníka, který podniká v oboru vnitrostátní nákladní dopravy. Práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou teoretická východiska ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křížková, Simona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu společnosti IMI International, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy finanční analýza a finanční plán, jejich základní pojmy a metody zpracování. Praktická ...