Recent Submissions

 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Durcová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast systému odměňování pracovníků ve společnosti XY a.s. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti motivace a odměňování pracovníků. V praktické části je analyzován současný systému ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo 

  Nováková, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo. Práce je složena z teoretické části, která uvádí základní poznatky potřebné k analýze ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ryšánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému konkrétní společnosti. Z analýzy současného stavu firmy bude v návrhu vlastního řešení vybráno vhodné optimální řešení, které přispěje k zefektivnění ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Bednářová, Daniela
  Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti R MALEC s.r.o. za období 2011-2015 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je zaměřena na teoretické ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Maršálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávajícího stavu a možnosti zlepšení a zajištění rozvoje činností podnikání týkajících se obchodu a služeb k zajištění spokojenosti zákazníků v anonymní společnosti. V práci ...
 • Investice do akcií energetického průmyslu 

  Kudlík, Prokop
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh investičního doporučení pro rozšíření investičního portfolia oborového podílového fondu. Po formulaci adekvátních teoretických východisek práce jsou v souladu s investiční strategií ...
 • Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti 

  Mareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kulturní diverzity na řízení týmu a podniku vybrané společnosti. Teoretická část se zaměřuje zejména na kulturní teorii Hofstedeho a jeho poznatky k obtížnosti vedení multikulturního ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bejček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybraného podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění ekonomických slabých a silných stránek podniku. Tyto hodnoty jsou dále podrobeny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Činčár, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrhy na zlepšení informačního systému JIRA, který je využíván společností AutoCont CZ a.s. pro rozdělování úkolů při zpracovávání rozsáhlých a časově náročných projektů. ...
 • Návrh na zavedení agilní metodiky pro řízení projektu 

  Rajčan, Miroslav
  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít ...
 • Návrh implementace entity "Zákazník" v informačním systému MS Dynamics CRM 2015 pro zvolenou společnost 

  Písečný, Patrik
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je logický návrh funkcionality nového produktu Poistenie v programe MS Dynamics CRM 2015 podľa požiadaviek zadávateľa a návrh implementácie ako atribútu do entity Zákazník. Pojem ...
 • Projektová žádost o dotaci v operačním progamu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

  Sušilová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování projektové žádosti v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem této bakalářské práce je popsat práci v programu MS2014+ a dále v návrhové části ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření cestovní agentury 

  Kavková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání konkrétně v oblasti cestovního ruchu. Zaměřuje se na analýzu stávajícího podnikatelského subjektu, a to cestovní agentury Bolsa travel. Analýzy vnitřního a oborového ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Galdia, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...
 • Návrh úprav marketingového mixu konkrétní společnosti 

  Zapletal, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na podrobný popis teoretického a skutečného stavu marketingového mixu vybrané společnosti v oblasti profesního vzdělávání. Navrhuje úpravy, které povedou ke zvýšení počtu zákazníků konkrétního ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Návrh komunikačních aktivit konkrétního podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačních aktivit vybraného podniku. Práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vzhledem k analýze a průzkumu je zpracován koncept na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Podzimková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace výrobního podniku, a to použitím vybraných metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány metody ...

View more