Now showing items 128-147 of 429

 • Marketingová komunikace internetového obchodu 

  Všetulová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou v marketingové komunikaci internetového obchodu Coffee Dream, která je realizována na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Haščáková, Veronika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza súčasnej situácie vybraného podniku a následne návrh marketingovej stratégie, prostredníctvom ktorej by podnik mal dosiahnuť stanovené ciele.
 • Marketingová strategie produktu 

  Stupka, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu. Tímto produktem je taneční kurz PRO-AM v Klubu sportovního tance QUICK Olomouc. Na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Maradová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií pro společnost Václav Hrabec s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část popisuje teoretické poznatky na základě odborné ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Večeř, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingové strategie produktu ve společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. Tato práce je rozdělena na tři části - teoretickou, analytickou a praktickou. První část je věnována problematice ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Švajda, Jakub
  Konkurence, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, marketing, konkurenční výhoda, konkurenční prostředí, SWOT analýzy.
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Marketingový mix podniku 

  Bauer, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Serv – All s.r.o. Předmětem této práce je provedení analýzy současného stavu podniku z hlediska marketingového mixu a vytvoření vlastních návrhů na jeho ...
 • Marketingový mix podniku 

  Prokeš, Jan
  Tématem bakalářské práce je vymezení marketingového mixu zážitkové pivnice Pivní burza, která je zaměřena především na prodej čepovaného piva za proměnlivé ceny, které se mění dle poptávky zákazníků. Hlavními body této ...
 • Marketingový mix zapsaného spolku 

  Fejfuša, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...
 • Marketingový plán pro společnost Fablaja s.r.o. 

  Vařachová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení marketingu s cílem zvýšit tržby. Společností je Fablaja s.r.o. Budou provedeny analýzy mikroprostředí a makroprostředí, které jsou nezbytné k určení současného stavu společnosti. ...
 • Marketingový plán pro společnost SILVITA, s.r.o. 

  Falta, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost Silvita, s.r.o. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se marketingu, marketingové komunikace a metod nezbytných pro ...
 • Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

  Juřička, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu zaměřeného na analýzu spokojenosti zákazníka. Tato analýza je cílena na zákazníky společnosti 1CSC a.s., která vyrábí ocelové produkty s hlavní pobočkou ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Musil, Marian
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a korelaci demografických statistik s vývojem trhu nemovitostí. Pracuji se statistickými vzorky cen nemovitostí v Brně-městě a Brně-venkov a analyzuji závislosti s demografickými ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. 

  Ondráček, Leon
  Bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V teoretické části je popsána finanční analýza, zdroje dat k finanční analýze a použité ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Koláčková, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku za pomoci finančních a ekonomických ukazatelů. Práce vychází především z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. V závěru práce jsou shrnuty hlavní ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Pazdera, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční ...
 • Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s. 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce na téma „Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s.“ má za cíl zmapovat finanční situaci společnosti Řetězárna a.s. za pětileté období od roku 2011 do roku 2015. První část je věnována teoretickým ...
 • Migrace databáze z Microsoft SQL Serveru do cloudového řešení Microsoft Azure SQL databáze 

  Pernicová, Aneta
  Obsahem této bakalářské práce je migrace relační databáze z Microsoft SQL Serveru do cloudového řešení Microsoft Azure SQL Database. První část se zaměřuje na historii a vývoj Microsoft SQL Serveru a představení platformy ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Trnková, Nicola
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a pojmy související s financováním pořízení dlouhodobého majetku. V analytické ...