Now showing items 149-168 of 429

 • Návrh a implementace nového modulu podnikového webového nástroje pro správu projektů 

  Hladík, Petr
  Cílem této práce je návrh modulu pro informační systém společnosti XART, s.r.o., zaměřující se na vytváření webových řešení na míru a internetový marketing. Primární funkčnosti modulu jsou automatické získávání, ukládání ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Galdia, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací automatického obchodního systému na devizovém trhu. Práce obsahuje princip fungování Forexového trhu, brokerské praktiky a v neposlední řadě autor popisuje vývoj automatického ...
 • Návrh aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek ve VBA 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek a činností s ní spojených. Jejím cílem je navrhnout aplikaci, která usnadní a urychlí práci zejména v oblasti evidence splácení pohledávek.
 • Návrh aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů pomocí VBA 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné ...
 • Návrh databáze pro vybranou společnost 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ryšánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému konkrétní společnosti. Z analýzy současného stavu firmy bude v návrhu vlastního řešení vybráno vhodné optimální řešení, které přispěje k zefektivnění ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybranou společnost 

  Daniel, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu časti Informačného Systému, pre vybranú spoločnosť. Navrhnutá časť systému je zameraná na efektívne riadenie a vykazovanie práce zamestnancov. Jej výsledkom je prehľadný ...
 • Návrh doplnění marketingového mixu konkrétního podniku 

  Eliášová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingové prostřední hotelu Orea Voroněž v Brně. Práce je rozdělena na teoretickou část, která obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu, marketingového ...
 • Návrh identity managementu ve společnosti 

  Sladovník, Lukáš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou identity managementu ve společnosti. Analyzuje stav, jakým způsobem společnost řídí identity a spravuje přístupy, a jakým způsobem přistupuje k auditu dat. Následně podává návrhy ...
 • Návrh implementace entity "Zákazník" v informačním systému MS Dynamics CRM 2015 pro zvolenou společnost 

  Písečný, Patrik
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je logický návrh funkcionality nového produktu Poistenie v programe MS Dynamics CRM 2015 podľa požiadaviek zadávateľa a návrh implementácie ako atribútu do entity Zákazník. Pojem ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného informačního systému a na základě této analýzy navržení nového informačního systému pro společnost Miklík.eu, která působí v oblasti prodeje kancelářských potřeb, papíru, ...
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
 • Návrh informačního systému 

  Stankovič, Eduard
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh prototypu informačného systému, slúžiaceho na evidenciu zbierok minerálov. Jeho hlavným cieľom je navrhnúť aplikáciu na ktorej sa bude dať vyskúšať koncept evidencie zbierok online.
 • Návrh informačního systému pro taneční centrum 

  Snášelová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá především s analytickou částí současného stavu subjektu a ...
 • Návrh inovace systému hodnocení a odměňování pracovníků divize společnosti ROmiLL, spol. s r. o. 

  Pilný, Roman
  Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na systém odměňování a hodnocení zaměstnanců společnosti ROmiLL, spol. s r. o. Dále se tato práce bude zaměřovat na využití zaměstnaneckých výhod. Analytická část bude pojednávat o ...
 • Návrh kalkulačního postupu pro vybraný druh výrobku 

  Hejlová, Věra
  Bakalářská práce v teoretické části obecně definuje systém kalkulací, druhy a metody kalkulací. Obsahuje analýzu současného stavu systému kalkulací vybrané firmy, která vyrábí na zakázky. Snaží se navrhnout nový postup ...
 • Návrh kalkulačního přístupu pro vybrané portfolio 

  Klimentová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá kalkulačním systémem ve vybraném výrobním podniku. Specifikuje základní pojmy jako je kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody, které dále využívá pro praktickou část. Předmětem práce je ...
 • Návrh komunikačních aktivit konkrétního podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačních aktivit vybraného podniku. Práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vzhledem k analýze a průzkumu je zpracován koncept na zlepšení ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Vintrová, Stephanie
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací a návrhem komunikačního mixu e-shopu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti marketingu, v druhé kapitole jsou základní ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Sedlák, Emil
  Cílem této bakalářské práce na téma návrh komunikačního mixu vybrané společnosti je zanalyzovat současný stav společnosti RICHARD MOTORS, s.r.o. a navrhnout nové možnosti komunikačního mixu. Práce je rozdělena na několik ...