Now showing items 327-346 of 429

 • Realizace zakázky ve strojírenské firmě 

  Hermannová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na realizaci zakázky ve vybrané strojírenské společnosti a na vyhodnocení úspěšnosti samotné realizace. Zakázka je řešena od samotného přijetí požadavku od zákazníka, po expedici výrobku ...
 • Rozšiřování EU v kontextu finanční a ekonomické krize 

  Nguyen, Gary
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozšiřování EU v kontextu dopadů finanční a následné ekonomické krize. Celá práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly. První kapitola představuje příčiny vzniku a dopadů uvedených krizí. ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Komosná, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na užívané způsoby řízení nákladů prostřednictvím jejich podrobného členění a výběru kalkulační metody. Ke srovnání teoretických poznatků se skutečností je využit výrobní podnik, pro nějž je ...
 • Řízení nákladů ve výrobním podniku 

  Babčanová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Budou analyzovány kalkulace nákladů u několika vybraných produktů a budou navrženy způsoby, jak může výrobní podnik dosáhnout vyšší ziskovosti ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Košian, Filip
  Bakalárska práca sa zameria na hodnotenie riadenia pohľadávok z obchodných vzťahoch, vo vybranej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych metód a prístupov, sa v prvom rade snažím predchádzať samotnému vzniku pohľadávok po ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Sobotová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek v obchodní korporaci a to především těmi pohledávkami, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jakými lze těmto problémům předcházet či jak je ...
 • Security hardening systému Windows Server 2016 

  Křiváková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování bezpečnosti systémů Windows pro servery, konkrétně je teorie aplikována na prostředí Windows Server 2016. Popisuje jednotlivé kroky zvyšování zabezpečení sítě za ...
 • Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti 

  Placr, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Migdau, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na specifika zachycování dlouhodobého majetku ve vybraných účetních jednotkách pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření. Práce se zabývá zlepšením ekonomické situace města. ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Pešlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků restaurace Gaudeo. V teoretické části se pokusím vysvětlit základní pojmy souvisící s tématem. V druhé části práci na základě posbíraných dat z dotazníkového ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku 

  Štolová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizování daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Lucembursku. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů a postupu výpočtu daně a následném srovnání daní v obou zemích na ...
 • Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Žižka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obchodní funkce podniku. Konkrétně je zaměřena nákupní funkci podniku, řízení zásob a segmentaci zákazníků. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, ze kterých vychází návrhy ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Červeň, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu nákupnej funkcie v podniku Tubapack, a.s., ktorého predmetom výroby sú hliníkové a plastové tuby. Teoretická časť vymedzuje základnú charakteristiku nákupu, nákupný proces, riadenie ...
 • Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP 

  Hlaváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení opatření, které povedou k navýšení produkce, úspoře mzdových nákladů a zlepšení bezpečnosti na pracovišti. V první části je zpracován teoretický přehled štíhlé výroby a nástroje, ...
 • Studie obchodních procesů ve vybrané firmě 

  Doušková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá obchodním procesem probíhajícím ve vybraném podniku, který je součástí energetického průmyslu. Práce se detailněji zaměřuje na rozbor jednotlivých činností, které probíhají v obchodním procesu. ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Altmanová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kvalitativních problémů výrobní firmy KLEIN-automotive s.r.o. u svých zákazníků. Následně navrhuje řešení pro zabezpečení kvality u konkrétního výrobku. Řešení zohledňuje nejnovější ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie průběhu zakázky obchodní organizací 

  Milková, Ivana
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu priebehu zákazky obchodným podnikom. V prvej časti sa venuje teoretickým poznatkom o procesnom riadení. V druhej časti predstavuje spoločnosť a analyzuje súčasný stav spoločnosti a ...