Now showing items 333-352 of 429

 • Security hardening systému Windows Server 2016 

  Křiváková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování bezpečnosti systémů Windows pro servery, konkrétně je teorie aplikována na prostředí Windows Server 2016. Popisuje jednotlivé kroky zvyšování zabezpečení sítě za ...
 • Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti 

  Placr, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Migdau, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na specifika zachycování dlouhodobého majetku ve vybraných účetních jednotkách pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření. Práce se zabývá zlepšením ekonomické situace města. ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Pešlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků restaurace Gaudeo. V teoretické části se pokusím vysvětlit základní pojmy souvisící s tématem. V druhé části práci na základě posbíraných dat z dotazníkového ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku 

  Štolová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizování daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Lucembursku. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů a postupu výpočtu daně a následném srovnání daní v obou zemích na ...
 • Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Žižka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obchodní funkce podniku. Konkrétně je zaměřena nákupní funkci podniku, řízení zásob a segmentaci zákazníků. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, ze kterých vychází návrhy ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Červeň, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu nákupnej funkcie v podniku Tubapack, a.s., ktorého predmetom výroby sú hliníkové a plastové tuby. Teoretická časť vymedzuje základnú charakteristiku nákupu, nákupný proces, riadenie ...
 • Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP 

  Hlaváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení opatření, které povedou k navýšení produkce, úspoře mzdových nákladů a zlepšení bezpečnosti na pracovišti. V první části je zpracován teoretický přehled štíhlé výroby a nástroje, ...
 • Studie obchodních procesů ve vybrané firmě 

  Doušková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá obchodním procesem probíhajícím ve vybraném podniku, který je součástí energetického průmyslu. Práce se detailněji zaměřuje na rozbor jednotlivých činností, které probíhají v obchodním procesu. ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Altmanová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kvalitativních problémů výrobní firmy KLEIN-automotive s.r.o. u svých zákazníků. Následně navrhuje řešení pro zabezpečení kvality u konkrétního výrobku. Řešení zohledňuje nejnovější ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie průběhu zakázky obchodní organizací 

  Milková, Ivana
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu priebehu zákazky obchodným podnikom. V prvej časti sa venuje teoretickým poznatkom o procesnom riadení. V druhej časti predstavuje spoločnosť a analyzuje súčasný stav spoločnosti a ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Lesonický, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky zvoleným obchodním podnikem. Ve své práci se nejprve zabývám teoretickou částí. Poté představuji společnost LX servis Group s.r.o. a provádím jeho analýzu. Na základě ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Rufer, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky obchodního podniku. Práce je rozdělena na více částí. V první části nacházím teoretické poznatky procesního řízení. V další části pokračuji představením společnosti TURBOSOL ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Habrovcová, Iva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením průběhu zakázky obchodním podnikem a následně navrhuje opatření vedoucí ke spokojenosti zákazníka z pohledu dodacích termínů a jakosti tak, aby společnost měla spokojené a loajální ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Tarfa, Juraj
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh priebehu zákazky obchodným podnikom SEZAM s.r.o. Práca sa zameriava na zníženie času dodania zákaziek a optimalizáciu riadiacich a logistických procesov.
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Bukovinský, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průchodu zakázky podnikem ve společnosti Commscope s.r.o. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vysvětleny hlavní pojmy, analytické, kde je rozebrán současný průběh zakázky ...
 • Studie průběhu zakázky ve vybrané společnosti 

  Červená, Nikola
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky ve vybraném podniku. Spolupracovala jsem s vybranou společností, která se zabývá dodávkou technologií a zařízení pro oblasti úpravy a dezinfekce vody. V teoretické ...