Now showing items 394-413 of 429

 • Zaměstnanecké benefity 

  Šustrová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou zaměstnaneckých benefitů s ohledem na účetní a daňové aspekty dle současné právní úpravy. Záměrem práce je analyzovat současný systém zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Musil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat ve výrobní společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. v odvětví automotive. První částí jsou teoretická východiska práce, kde je představeno zálohování a archivace. Dále ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Piteľ, Šimon
  Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie dát a dátové úložiská, ich popisom, priblíženie si pojmu zálohovanie a následným výberom najlepšieho zálohovacieho riešenia pre danú firmu. Riešenia zahŕňajú všetky dostupné ...
 • Zdanění nemovitostí 

  Špundová, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání možností pořízení různých druhů nemovitosti a následně zjištění výše daně Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se daní, druhá část ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Laslová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tzv. soukromého nájmu, dosahovaného v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. První část je zaměřena na vysvětlení teoretických poznatků z oblasti nájemních smluv, obecných postupů při ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Gürtlerová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob, především na příjmy ze živnosti. Cílem práce je porovnání výhodnosti uplatnění různých druhů výdajů a optimalizace daňové zátěže poplatníka. V práci je ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Michálková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru 

  Patočková, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na účetnictví a jeho vedení, základní rozdělení softwarů, vývoje v oblasti program pro vedení účetnictví a účetními systémy. Praktická část je zaměřena na analýzu aplikace ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, A. S. 

  Lačňáková, Adéla
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti investice vybrané výrobní společnosti. Jsou zde řešeny investiční varianty nákupu daného stroje a je zpracována kalkulace ekonomické efektivnosti těchto ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve vybraném podniku 

  Páral, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního projektu konkrétní společnosti působící v oboru potravinářství, která vystavěla pivovar. Cílem je analyzovat a zhodnotit efektivnost investice. Dále zhodnotit jednotlivé ...
 • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...
 • Zhodnocení finanční situace Ferrum, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Klimecká, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví podniku Ferrum, s.r.o. na základě účetních dat a rozhovorů. Ve svých výsledcích práce shrnuje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku a formuluje ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku 

  Kalus, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku Smrček Z-CON, s.r.o. v letech 2013-2015 s využitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. Po vyhodnocení výsledků finanční analýzy navrhuje změny ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bláha, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o., a na základě výsledků finanční analýzy také návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zlepšení finančního zdraví této společnosti.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Nedvědová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku IMOS Brno, a.s. za období 2011-2015 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti finanční analýzy, které budou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Váňa, Jakub
  Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace firmy EKOFILTR spol. s r.o. v letech 2011–2015. Teoretická část popisuje teoretická východiska, ...
 • Zhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Hrnčířová, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. na základě finanční analýzy poskytnutých účetních výkazů za období pěti let (2011–2015) a formulaci návrhů na zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti s r. o. MEDIA AGE a návrhy na její zlepšení 

  Doležal, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci MEDIA AGE, s. r. o. za pomocí metod finanční analýzy za zvolené období 2011-2015. Výsledky finanční analýzy jsou následně podkladem pro formulaci návrhů ...
 • Zhodnocení finanční situace ve vybrané společnosti 

  Tinthofferová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a hodnotí finanční zdraví společnosti STUDENT AGENCY za období 2011 – 2015. Obsahuje informace získané z aplikovaných metod finanční analýzy a také návrhy na zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané firmy 

  Jaroš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů vybraného podniku. Zdrojem dat pro analýzu jsou účetní výkazy z firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány ...