Now showing items 21-40 of 429

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Ištvánková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zákazníků společnosti Zámecký pivovar BŘECLAV, s. r. o. Současná úroveň spokojenosti je zde zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření se zaměřením na konečné spotřebitele. ...
 • Analýza vývoje trhu mobilních telekomunikací v ČR 

  Milota, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje trhu mobilních operátorů v České republice. S využitím dat Českého telekomunikačního úřadu z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje trhu ...
 • Analýza zdanění veřejně prospěšného poplatníka 

  Ručková, Ludmila
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění subjektů působících v neziskovém sektoru. Definuje a popisuje základní pojmy a postupy v dané problematice. Porovnává popsané teoretické poznatky se situací ve vybraném subjektu, a ...
 • Aplikace aditivní metody Fused Deposition Modeling pro výrobu hlavice na zavlažování 

  Jandák, Lukáš
  Bakalářské práce byla zaměřena na návrh, konstrukci a výrobu prototypové hlavice na zavlažování s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Model hlavice byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks, ...
 • Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti pomocí poměrových ukazatelů, časových řad poměrových ukazatelů a užitím matematického softwaru Maple. Z výsledků analýzy a výstupů v softwaru Maple je hodnocen ...
 • Autonomní diferenciální rovnice a jejich užití v ekonomii 

  Škrabáková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá autonómnymi diferenciálnymi rovnicami a ich využitím v ekonomike. V práci je sformulovaných niekoľko ekonomických modelov, a to Walrasov model cenového prispôsobenia, Goodwinov model ...
 • Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů 

  Hofman, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňově a nedaňově uznatelných nákladů v České republice. Teoretická část se zaměřuje na seznámení s aktuální právní úpravou daní. Praktická část je zaměřena na specifika při ...
 • Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů 

  Abrahamová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. Práce obsahuje vysvětlení pojmů z daňové teorie, postup při výpočtu této daně a možnosti využití odčitatelných položek a slev na dani. Dále se zabývá ...
 • Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů 

  Ševčíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci daňové povinnosti vybrané společnosti a také na analýzu jejich daňových nákladů. Specifikuje, které náklady a za jakých podmínek jsou daňově uznatelné podle Zákona o dani z ...
 • Determinanty IPO 

  Kalabis, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
 • Doporučení vhodného účetního softwaru pro vybraný podnik 

  Staňková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného účetního softwaru ve vybraném podniku. Specifikuje kritéria pro výběr účetního softwaru a na základě teoretických poznatků srovnává vybrané účetní informační systémy. Obsahuje ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Financování a organizování mezinárodní sportovní soutěže 

  Gerža, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním a organizováním mezinárodní sportovní soutěže, tedy návrh financování a organizování mistrovství světa juniorů 2018, které se bude konat v Chebu.
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vhodnou volbou financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování automobilu v dané společnosti a mám zde možnosti různých financování. První část je zaměřena na ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Finanční management "start up" firmy 

  Zámoravcová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy podílí, může být tato práce použita jako pozdější ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Kolková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části vymezuje způsoby financování nestátních neziskových organizací a v praktické části provádí ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Paděra, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a jejími návrhy na samotné zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V analytické části popisujeme ...