Now showing items 21-40 of 434

 • Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s. 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce na téma „Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s.“ má za cíl zmapovat finanční situaci společnosti Řetězárna a.s. za pětileté období od roku 2011 do roku 2015. První část je věnována teoretickým ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lovas, Jakub
  Bakalářské práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti SAKO Brno a.s. pomocí statistických metod. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která popisují vybrané ukazatele a statistické metody. ...
 • Návrh zefektivnění manipulace zásob rozpracované výroby ve vybraném podniku 

  Častulíková, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje řízení zásob rozpracované výroby v podniku WMW-Production, s. r. o. Základem bude analýza podnikových činností. Tato analýza bude zaměřená na všechny činnosti, které se týkají řízení zásob ...
 • Podnikatelský záměr – vybudování areálu Freedomků 

  Uherková, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru na vybudování areálu Freedomků v oblasti Pasohlávek. Jedná se o areál se sedmi stylovými domky, které budou sloužit k pronájmu ubytování pro širokou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Košian, Filip
  Bakalárska práca sa zameria na hodnotenie riadenia pohľadávok z obchodných vzťahoch, vo vybranej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych metód a prístupov, sa v prvom rade snažím predchádzať samotnému vzniku pohľadávok po ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...
 • Zlepšování procesu zpracování objednávek ve společnosti TNS SERVIS s. r. o. 

  Jašková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšování procesu zpracování objednávek ve společnosti TNS SERVIS s. r. o. Tato práce analyzuje současný stav zpracování objednávek a výstupů objednávek s využitím příslušných metod. Současně ...
 • Teorie koalic pro Cournotův model oligopolu 

  Eryganov, Ivan
  Tato bakalářská práce je věnovaná základním teoretickým aspektům teorie her, chování firem v podmínkách oligopolu a budování teorie, která by popisovala chování firem v kooperativních oligopolních hrách pro Cournotův ...
 • Uplatnění statistických metod při řízení skladových zásob 

  Hajtol, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia zásob a ich optimalizáciou v malom obchodnom podniku. K optimalizácii je použitá predikcia dopytu pomocou analýzy časových rád. Súčasťou práce je aj návrh a vytvorenie ...
 • Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané firmy 

  Jaroš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů vybraného podniku. Zdrojem dat pro analýzu jsou účetní výkazy z firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány ...
 • Inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bilík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a inovací systému odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související s odměňováním pracovníků. Analytická část analyzuje pomocí vhodných ...
 • Použití analýzy bodu zvratu pro snížení nákladů firmy 

  Nguyen, Viet Hung
  V této bakalářské práci se budeme zabývat návrhem na zlepšení ekonomické situace podniku za využití analýzy bodu zvratu. V první časti, teoretické, se vymezí základní pojmy a bude blíže definována analýza bodu zvratu. V ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Hradil, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení marketingového mixu podniku, který se zabývá poskytováním zahradnických služeb. Prostřednictvím návrhů marketingového mixu by se mělo zajistit podnikatelskému subjektu nové zákazníky.
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru 

  Patočková, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na účetnictví a jeho vedení, základní rozdělení softwarů, vývoje v oblasti program pro vedení účetnictví a účetními systémy. Praktická část je zaměřena na analýzu aplikace ...
 • Komunikační mix podniku 

  Gloza, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního komunikačního mixu společnosti Axan 8 a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro základní školu 

  Lipták, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre vybranú základnú školu. Práca je rozdelená na tri časti. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného stavu. Teoretická časť sa venuje popisu jednotlivých technických ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Slivčáková, Romana
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Konečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost ...
 • Analýza problematiky zaměstnávání cizinců v České republice 

  Zemanová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Jejím cílem je vysvětlit teoretická východiska této problematiky, zanalyzovat situaci na trhu práce a objasnit princip zdaňování ...