Now showing items 1-20 of 434

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tůma, Milan
  Bakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Pražák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn v informačním systému v podobě implementace nové aplikace pro společnost BOSCH Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a správou potřebných dat. Hlavním cílem je navrhnout a ...
 • Vývoj a tvorba aplikace pro platformu Android 

  Komínek, Vít
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a tvorba funkční aplikace rozvrhu hodin načteného z informačního systému Fakulty podnikatelské pro platformu Android a její distribuci na Google Play od společnosti Google.
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Malásková, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán pro založení cukrárny v Brně. V první části jsou položeny teoretické základy podnikatelského plánu. Analytická část této práce se zabývá analýzami souvisejícími s ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Pešlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků restaurace Gaudeo. V teoretické části se pokusím vysvětlit základní pojmy souvisící s tématem. V druhé části práci na základě posbíraných dat z dotazníkového ...
 • Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci 

  Moravec, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost zákazníka ve vybrané neziskové organizaci. V teoretické části je podrobně rozebrána tématika neziskových organizací, dále základní pojmy týkající se zákazníka a spokojenosti ...
 • Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti 

  Novotný, Petr
  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Vintrová, Stephanie
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací a návrhem komunikačního mixu e-shopu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti marketingu, v druhé kapitole jsou základní ...
 • Komunikační mix ve vybraném podniku 

  Hamerník, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pokorná, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Unipol spol. s.r.o. ve vybraných letech 2011–2015. K rozboru finanční situace daného podniku budou využity metody finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků ...
 • Návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly 

  Rišová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly společnosti DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o. (dále jen DCZ). Výsledkem této práce je návrh umístění a ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů 

  Cieluch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Resource Planning (ERP). Jsou zde popsány teoretické pojmy, popsána koncepce a oblast nasazení těchto nástrojů, proč jsou ERP systémy užitečné a jaké výhody ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Porazilová, Erika
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro rozvoj firmy, která se zabývá výrobou plastových výrobků a nese název ITMS PLAST s.r.o. Projekt je postavený na inovaci výrobků, konkrétně zavedení nového výrobku. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kulkusová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti CDC Data, s.r.o. v letech 2011-2015. Jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy jsou definovány v teoretické části práce. V praktické části jsou ...
 • Využití ICT nástrojů pro podporu marketingových strategií 

  Barnet, Lukáš
  Využití ICT nástrojů v marketingových strategiích, tedy ve své podstatě využití internetového marketingu jako takového, se v dnešní době pro společnosti stává naprosto nezbytnou součástí komunikace se zákazníkem a jeho ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Marketingový mix zapsaného spolku 

  Fejfuša, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V teoretické části uvedu cíle mé práce, ...