Recent Submissions

 • Svarky v technické dokumentaci 

  Černošek, Jiří
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na současný stav poznání v oblasti tvorby technické dokumentace svarků. Popisuje jednotlivé způsoby svařování společně se základními typy značení a nejdůležitějšími pravidly, která ...
 • Design digitálního hlukoměru 

  Dudková, Zuzana Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá designem digitálního hlukoměru. Cílem je doplnit stávající řadu produktů na trhu o vizuálně zajímavý výrobek s určitou přidanou hodnotou tak, aby byla zároveň zachována jeho funkčnost a ...
 • Aplikace neuronových sítí 

  Macůrek, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí, a to konkrétně jejich historií, charakteristikou, základními typy neuronových sítí a učících algoritmů a analýzou jejich aplikačního nasazení, demonstrované na ...
 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci jsou tři základní důležité kategorie odsávacích stolů s důrazem na jejich univerzálnost. Tyto kategorie obsahují vždy jednoho hlavního představitele odsávacího stolu a několik dalších obdobných variant ...
 • Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem 

  Kruták, Tomáš
  Náplní této bakalářské práce je zjištění aktuálního stavu frameworku s názvem ROS (Robot Operating System) a jeho nástroje RViz. Dále vytvoření uživatelského grafického rozhraní pro autonomní konvoj, které bude následně ...
 • Sběrnice M-Bus v automatizaci budov 

  Sluka, Filip
  Práce se věnuje sběrnici M-Bus (Meter Bus), což je průmyslová sběrnice pro přenos údajů o spotřebě energií a stavových veličinách prostředí v systémech automatizace budov. Tento dokument popisuje princip přenosu signálu, ...
 • Návrh struktury řidicího systému pro konvoj autonomních vozidel s využitím frameworku ROS 

  Buchta, Hynek
  Náplní této bakalářské práce je návrh architektury řídicího systémů pro konvoj autonomních vozidel s využitím softwarových nástrojů frameworku Robot Operating System. Navržený řídicí systém musí umožňovat integraci různých ...
 • Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá možnostmi předcházení vzniku poruch krimpovacího stroje, které jsou způsobeny operátorem. První část práce popisuje několik návrhů řešení a druhá část prezentuje zvolené zvolené řešení a jeho realizaci.
 • Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji 

  Capovsky, Alexandr
  Práce se zabývá tvorbou simulačního modelu pro řízení autonomních vozidel v konvoji.
 • Robotický stolní fotbal - detekce polohy protihráče 

  Otradovský, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh snímacího zařízení k detekci polohy čtyř nezávislých os protihráče automatu robotického stolního fotbalu a programový výstup aplikovatelný pro program herní strategie. V úvodu je ...
 • Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov 

  Múčka, Jan
  Úlohou bakalářské práce rešeršního charakteru je vytvořit přehledný popis technologie EnOcean a provést její zhodnocení. Spínače a senzory založené na technologii „energy harvesting“ využívají k vlastnímu napájení přírodní ...
 • Návrh robotického ramene 

  Konečný, Michael
  Tato bakalářská práce pojednává o modelu robotického ramene se šesti stupni volnosti, které je možné vytisknout na 3D tiskárně. První část práce se zabývá teoretickým základem. Druhá část práce popisuje dostupná řešení z ...
 • Tvorba simulačních modelů mobilních robotů pro framework ROS 

  Hoffmann, David
  Tato bakaláská práce se zabývá monostmi vizualizace ve frameworku ROS. Tento software plní funkci operaního systému pi ízení robot. Práce obsahuje popis vizualizaního prostedí a návod pro tvorbu vizualizaního modelu. Dále ...
 • Biokeramické pěny na bázi křemíkem substituovaných fosforečnanů vápenatých 

  Karkuszová, Karina
  Teoretická časť bakalárskej práce zhrňuje súčasný stav poznania z oblasti biokeramických materiálov na bázy vápniku, fosforu a kremíku. Konkrétnejšie sa zameriava na kalcium fosfáty, požiadavky na nich kladené, pórovitosť ...
 • Analýza výsledků zkoušek vykonaných na miniaturních zkušebních tělesech s různou geometrií 

  Kašuba, Matúš
  Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť výsledky skúšky ťahom vykonanej na miniatúrnych skúšobných telesách, a tieto výsledky porovnať s hodnotami mechanických charakteristík získanými z ťahovej skúšky štandardných ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Modelování proudění dvou plynů 

  Strouhal, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá interakcí dvou plynů o rozdílné teplotě a složení uvnitř zplyňovací komory ZKG. První část práce je věnována biomase jakožto obnovitelnému zdroji energie. Uvedena je definice biomasy, její ...
 • Vliv legur na prokalitelnost cementačních ocelí 

  Komoráš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým rozborem dráhy používané v radiálních pístových hydraulických motorech. Cílem je pomocí mikrostruktury a měření tvrdosti zjistit, proč se některé části dráhy z materiálu 34Cr4 ...
 • Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion 

  Sabó, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia trojfázového lineárneho synchrónneho motora od spoločnosti HIWIN pomocou modulu NI SoftMotion a frekvenčného meniča D1-N na platforme NI Compact RIO. V úvodnej časti je analyzovaná ...
 • Koncepce tepelné obálky lehkého habitatu pro extrémní prostředí 

  Kučera, Jan
  V této bakalářské práci jsou v první části popsány různé druhy mobilních a stacionárních habitatů pro extrémní prostředí. Důraz je kladen na složení opláštění a jeho tepelnou odolnost. V druhé části práce je popsána tepelná ...

View more