• Studie o současném stavu virtuální reality 

  Bukvald, Josef
  Cílem bakalářské práce je studie o současném stavu virtuální reality. Práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní informace k problematice virtuální reality. Dále se zabývá přehledem současných technologií a zařízení, ...
 • Návrh dvoukomorové pneumatické pružiny 

  Pantůček, Michal
  Práce se zabývá návrhem pneumatické pružiny, která pomůže v návrhu vzpěry určené pro kosmické aplikace. Návrh bude podložen analytickým výpočtem, který bude následně ověřen pomocí experimentů, což je ale nad rámec této ...
 • Model regulátoru tlaku plynu 

  Bartková, Tamara
  Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie a overenie funkčnosti výpočtového 3D modelu tlakového regulátora plynu. Práca obsahuje prehľad rôznych typov regulačných zariadení a bezpečnostných prvkov, spolu s popisom ...
 • Automatizace výroby komponent transformátorů průmyslovým robotem 

  Procházka, Petr
  Tato práce se zabývá automatizováním výroby pájení primárních svorek u transformátoru. Budu zde posuzovat postupy, které zaručí co nejpřesnější tolerance zadané od firmy, která tento projekt řídí. Konečná verze úpravy ...
 • Experimentální studium součinitele tření kloubní chrupavky 

  Praus, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem součinitele tření kloubní chrupavky. Po úvodu do biotribologie je v práci popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a jeho stručný popis. Dále následuje návrh přípravy a ...
 • Analýza proudění kapaliny s trajektorií tvaru prostorové spirály 

  Klimeš, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá vyjádřením diferenciálních operátorů gradient, divergence, rotace a Laplaceova operátoru v ortogonálních křivočarých souřadnicích. Odvozeny jsou vzorce pro válcový souřadnicový systém. Dále ...
 • Tvářené a obráběné závity na výrobcích z plechu ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Hořava, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami třískové a beztřískové výroby závitů určených především pro výrobky z plechu. První část práce je věnována přehledu výrobků vyráběných v současné době firmou EDP, s.r.o. Dále ...
 • Animace silových poměrů u pohybových šroubů 

  Jonáš, Tom
  Obsahem této bakalářské práce je tvorba animací v programu Cinema 4D. Animace objasňují, jaké síly vznikají při pohybu po pohybovém šroubu, podmínku samosvornosti a geometrie mezi silami. Animace budou sloužit pro vzdělávací ...
 • Program pro generování testovacích obrazů s definovanou sub-pixelovou přesností posunu a změny měřítka 

  Málková, Eliška
  Tato práce se zabývá generování testovacích sub-pixelově posunutých obrazu se známým posuvem. Ty umožní najít vhodné parametry váhové funkce, díky nimž se zpřesní hledání posuvu dvou obrazu. Dále je využito konvoluce s ...
 • Fluorescenční třípásmový reader 

  Škrabalová, Denisa
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice testování a návrhu laboratorního optického přístroje nazývaného třípásmový fluorescenční reader, jenž je určený pro fluorofory Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 a Alexa Fluor ...
 • Technologie bezvýkopových oprav potrubních sítí 

  Pleva, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá bezvýkopovými metodami obnov potrubních sítí. Sleduje tedy různé způsoby oprav, renovací a výměn potrubí bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací. V úvodu se práce zabývá klasifikací poruch ...
 • Odvození a aplikace analytického postupu návrhu bicí pružiny palné zbraně 

  Vobejda, Radek
  Práce se zabývá odvozením analytických vztahů pro výpočet tlačné šroubovité válcové pružiny a posouzením možnosti použití zjednodušujících vztahů. V práci je uveden analytický výpočet tlačné pružiny podle teorie slabě ...
 • Technologie dělení materiálu rozbrušováním 

  Rýznarová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá technologií dělení materiálu rozbrušováním. V první části jsou vysvětleny základní principy, způsoby použití, výhody a nevýhody technologie dělení materiálu rozbrušováním a ostatních metod dělení ...
 • Návrh technologie výroby součástky soustružením 

  Surovčák, David
  Tato práce se zabývá rozborem stávající konstrukce hřídele. Následně návrhem nové konstrukce a technologie této hřídele pro určitou sérii. Řeší se ideální polotovar, volba vhodného stroje pro určitou technologii a volba ...
 • Porovnání technologie svařování materiálů laserem a svařování svazkem elektronů 

  Trost, Daniel
  Práce předkládá porovnání a technické hodnocení dvou technologií svařování – tedy nerozebíratelného spojení dvou materiálu, v našem případě superslitiny Inconel 718. Na základě technologického parku společnosti Honeywell ...
 • Synchronizované řízení dvou běhounů vibračního válce ARP95 

  Novák, Martin
  Práce předkládá řešení problému synchronizovaného řízení tandemového vibračního silničního válce ARP 95. Při vývoje tohoto stroje byla zjištěna nedostatečná synchronizace obou běhounů. Výše popsaný problém byl řešen ...
 • Pracovní stůl k štípacímu poloautomatu 

  Jurák, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je konstrukční návrh pracovního stolu, který bude zajišťovat zvedání kmenu a jejich transport do štípacího poloautomatu. Zvedání kmenu o hmotnosti 500 kg zajišťují zvedací ramena. Pak je kmen ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Parametrický model vstřikovací formy 

  Tomanec, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrického modelu desek vstřikovací formy na plasty pomocí softwaru CatiaV5. Ten bude sloužit pro zrychlení a zefektivnění při návrhu vstřikovací formy. V rešeršní části jsou ...
 • Energetické řešení rodinného domu s využitím solární energie 

  Jankůj, Tomáš
  Tato práce se zabývá fotovoltaikou a fototermikou. Jejich zdrojem je sluneční záření, které patří do kategorie obnovitelných zdrojů. V současnosti je kladen velký důraz na ekologii a ekonomii. Z tohoto důvodu se obnovitelné ...