• Laserové svařování plastů 

  Nováková, Eliška
  Práce předkládá stručnou charakteristiku metod pro svařování termoplastů. Následuje podrobnější popis laserového svařování termoplastů tzn. popis laseru, rozdělení, typy laserů. Poté jsou uvedeny podmínky a parametry ...
 • Energy management pro robotické vozidlo Car4 

  Dobossy, Barnabás
  Táto práca sa zaoberá s návrhom a implementáciou meracej jednotky na odhad zostávajúcej kapacity batérie na experimentálnom vozidle Car4. V prvej časti práce je popísané prečo je monitorovanie batérií taká podstatná a ...
 • Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku 

  Dočekal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. ...
 • Konstrukce nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů 

  Rafaja, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním a konstrukčním řešením nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů. Obsahuje stručný přehled komerčně vyráběných strojů s podobnou technologií. ...
 • Technologie výroby krytu výkyvné hlavy 

  Uličný, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií výroby součásti sestavy, zadaného zákazníkem ve strojírenské firmě, která je zaměřená na kusovou výrobu. Zadaný díl se vyrábí na čtyřech strojích, pile, soustruhu, vertikálním ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Šulková, Jana
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce s názvom „Princípy údržby metódou TPM“ je oboznámenie sa s teóriou údržby a s jej základným rozdelením. Práca sa podrobnejšie sústreďuje na totálnu produktívnu údržbu, jej vznik, ciele ...
 • Porovnání tepelného ovlivnění u TIG metody 

  Pavlas, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá obloukovým svařováním korozivzdorných ocelí svařovací metodou TIG. Porovnává vliv pulzního a stejnosměrného proudu na svařovanou součást. Úvodem práce se rozebírá vliv obloukového ...
 • Výroba dveřního kování 

  Rosenbergová, Lucie
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby zapadacího plechu k zámku. Součást je vyráběna z oceli 11 321 ve formě svitku o tloušťce 1,5 mm ve výrobní sérii 35 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byla zvolena ...
 • Zplyňovací kotle 

  Votoupal, Adam
  Tato práce se zabývá principem provozu zplyňovacích kotlů malých výkonů (do 500 kW) s ruční dodávkou paliva. První část práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní rozdělení kotlů podle použitého paliva a základního ...
 • Návrh nového upínání VBD pro frézovací nástroje na obrábění dřeva 

  Vančura, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínání výměnných břitových destiček dřevoobráběcích frézovacích nástrojů. Hlavním cílem práce je navrhnout vlastní upínací systém VBD s přihlédnutím k požadavkům firmy Vydona, ...
 • Modernizace podkladů pro cvičení z předmětu Technologie výroby letadel 

  Horčička, Marek
  V této bakalářské práci je zpracována vybraná část podkladů ke cvičení z předmětu Technologie výroby letadel. V první části je vytvořen základní přehled leteckých materiálů a podmínky jejich tepelného zpracování. Přesněji ...
 • Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů 

  Baláš, Petr
  Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po ...
 • Speciální kontejner: Semi-mobilní přístřešek 

  Pavliš, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilní přístřešky kontejnerového typu. V první části se zabývá rešerší dosavadních průmyslových řešení. V další části je několik koncepčních návrhů, zejména zaměřených na stánkové, ...
 • Sušení biomasy 

  Kroupa, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá sušením biomasy a bilančním výpočtem zadané sušícího zařízení. Úkolem je vypočítat množství spalin potřebných k vysušení 170 kg fermentátu o vlhkosti 50% na vlhkost 15%.
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje 

  Kaura, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých ...
 • Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem 

  Rončák, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie mikroštruktúry a funkčnosti zvarových spojov pomocou metód z oblasti materiálových vied. Ako prvé sú v teoretickej časti postupne opísané viaceré druhy zvárania pre porovnanie ...
 • Analýza mechanických veličin kostní tkáně v souvislosti s osteoporózou 

  Kordula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdílností hodnot mechanických veličin v souvislosti s osteoporózou. Problém byl řešen za pomocí experimentu. Z hovězích žeber byly vytvořeny vzorky kostní tkáně, u kterých se nejprve měřily ...
 • Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti Ni-superslitiny Inconel 713 LC 

  Nopová, Klára
  Cílem této bakalářské práce bylo posouzení vlivu tepelného zpracování, dále vlivu zpracování metodou HIP a vliv tvaru polotovaru na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu Ni-superslitiny Inconel 713LC. Byly provedeny tahové ...
 • Aplikace mikro-broušení ve vysoce přesné výrobě se zaměřením na kvalitu povrchu 

  Macháčová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní přehled, zabývající se technologií mikro-broušení. Zvyšující se požadavky na rozměry komponent a jejich rozměrovou přesnost (v jednotkách mikrometrů), dále požadavek vysoké kvality ...