Now showing items 122-141 of 605

 • Geometrická teorie řízení mechanizmů s filtrací (4, 7) 

  Frolík, Stanislav
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení trident robota. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis trident robota o čtyřech řídících parametrech. ...
 • Geometrické modely řízení robotického hada 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení robotického hada. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis a odvození řídícího modelu robotického ...
 • Grafitické litiny vyráběné ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristiky 

  Matulová, Anna
  Tato bakalářská práce se formou literární rešerše zabývá grafitickými litinami vyráběnými ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristikami. V první části jsou charakterizovány grafitické litiny a jejich ...
 • Historický vývoj motocyklů v poválečném Československu 

  Hošek, Štěpán
  Práce popisuje nejdůležitější motocykly vyrobené na území Československa po druhé světové válce. Dále porovnává tyto modely mezi sebou i v celosvětovém měřítku. Jsou zde popsány významné vývojové kroky především značek ...
 • Hodnocení adhezivní pevnosti ZnNi povlaku svařovaného railu 

  Flieger, Vít
  Cílem této bakalářské práce je navrhnutí a otestování metod pro zkoušení adhezivní pevnosti povlaku ZnNi na svařovaném railu. V jednotlivých částech je stručně popsána funkce Common-Rail systému se zaměřením na vysokotlaký ...
 • Hodnocení mechanických vlastností strukturovaného materiálu vyrobeného technologií kovového 3D tisku 

  Pliska, Jan
  Aditivní výrobní technologie umožňují výrobu tvarově komplexních struktur, které jsou běžnými postupy vyrobitelné jen velmi obtížně. Jednou z těchto struktur je i mikroprutová struktura složená z periodicky se opakujících ...
 • Hodnocení mikrostrukturních parametrů ložiskových ocelí s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a životnost 

  Hroš, Michal
  Cílem bakalářské práce je hodnocení vlivu mikrostrukturních parametrů ložiskových materiálů s důrazem na hodnocení karbidické fáze s využitím předpisu SEP 1520. Úvodní teoretická část se zabývá analýzou konkrétních skupin ...
 • Hodnocení plochy svaru MAG metodou 

  Pop, Vojtěch
  Práce obsahuje navržení svařovacích parametrů a následné vyhodnocení profilu svaru, který je svařený metodou MAG. Na základě literární studie problematiky obloukového svařování v ochranných atmosférách bylo navrženo svařování ...
 • Hodnocení topografie povrchu strojních součástí pomocí optického profilometru 

  Vrána, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hodnocení topografie povrchů strojních součástí a měřením dat na optickém interferometru. Rešeršní část podává všeobecný přehled o hodnocení topografie povrchů a uvádí ho do souvislosti ...
 • Horizontální štípačka na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Cílem této práce je stručná kritická rešerše štípačů dřeva a poté vlastní návrh konstrukce štípače, který odpovídá zadaným požadavkům. Byl vytvořen CAD model a v případě potřeby došlo ke kontrole vhodnosti jednotlivých ...
 • Hydraulicky ovládané čistící česle 

  Peška, Dalibor
  Cílem práce je vypracovat koncepční návrh hydraulicky poháněných čistících česlí před vstupem do malé vodní elektrárny. V práci je zpracovaná rešerše obdobných zařízení a výpočet mechanismu. K práci je přiložena výkresová ...
 • Implementace celkové efektivnosti zařízení pro zlepšování výrobních procesů 

  Koppová, Aneta
  Práce se zabývá problematikou sledování efektivnosti výrobních strojů ve firmě Siemens s. r. o., o. z. Elektromotory Mohelnice, prostřednictvím ukazatele celkové efektivnosti zařízení. Cílem bylo analyzovat současný stav ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Informační systém v údržbě 

  Lang, Karel
  Cílem této bakalářské práce je prověřit možnosti použití různých informačních systémů při řízení podnikové údržby a aplikovat tyto poznatky na současný způsob řízení údržby ve společnosti Megatech Industries Hlinsko. První ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně 

  Mišík, Ondrej
  Táto práca podáva rešeršnú štúdiu o inhalačných systémoch, ich histórii, vývoji a súčasnej podobe. Objasňuje princípy bežných inhalačných technológií a približuje dôvody ich výskumu a inovácií. Objasňuje dopad veľkosti ...
 • Integrace zařízení energetického využití odpadů do sítě centrálního zásobování teplem s existující teplárnou 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je věnována shrnutí současného stavu odpadového hospodářství a představení možností pro rozšíření strategie energetického využívání odpadu. Práce je dělena na 4~hlavní části, z nichž každá popisuje část této ...
 • IoT zařízení v Průmyslu 4.0 

  Fara, Michael
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných ...
 • Jaderné elektrárny 

  Musil, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje historii i budoucnosti jaderných reaktorů, popisu jaderných elektráren v České republice a také slibným zdrojům energie z jádra, které jsou nyní ve vývoji. Je doplněna o podrobnější popis ...
 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu 

  Hajda, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoúčelový stroj pro kompletaci termostatu do spalovacího motoru osobního automobilu. V prvé řadě je potřeba navrhnout koncepční řešení, které je schopno složit termostat v co nejkratším ...
 • Jeřábová kočka 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu zdvihového ústrojí jeřábové kočky s nosností 10 000 kg. Dle zadaných parametrů jsou vypočteny rozměry lana, lanového bubnu, vyrovnávací kladky a hlavních dílů kladnice, kterými jsou ...