Now showing items 177-196 of 605

 • Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort 

  Kalabusová, Kateřina
  Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nových laboratorních úloh ve vývojovém prostředí Siemens LOGO! Soft Comfort pro předměty jako jsou Automatizace a Programovatelné automaty.
 • Laserové svařování plastů 

  Nováková, Eliška
  Práce předkládá stručnou charakteristiku metod pro svařování termoplastů. Následuje podrobnější popis laserového svařování termoplastů tzn. popis laseru, rozdělení, typy laserů. Poté jsou uvedeny podmínky a parametry ...
 • Legované litiny a jejich uplatnění v praxi 

  Mokrý, Jan
  Práce pojednává o legovaných litinách, které se podstatně lépe odlévají než legované oceli hlavně díky nižší teplotě tavení. Píše se zde o vlivu jednotlivých prvků na vlastnosti litin, které tuhnou stabilně nebo metastabilně ...
 • Lepení plechů a jejich testování 

  Straka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení vybraných zátěžových zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu DC01 v laboratorních podmínkách a porovnání pevnosti odmaštěných spojů technickým lihem a neodmaštěných ...
 • Lepení tenkých plechů 

  Poul, David
  V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje ...
 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Letová měření malých bezpilotních platforem 

  Málek, Ladislav
  Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a ...
 • Lokální větrání v průmyslových provozech 

  Brdečko, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání v průmyslových prostorech. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. V kapitole uvedeny legislativní předpisy i technické požadavky, aby ...
 • Lokomotivní motory ČKD řady K 12 V 170 DR 

  Machálek, Ondřej
  Práce je zaměřena na konstrukční řešení přeplňovaných vznětových motorů třetí až páté série společnosti ČKD značených K(S) 12 V 170 DR a přehled jejich konstrukčních změn provedených v průběhu jejich provozu. Věnuje se ...
 • Magnetický separátor 

  Lengál, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši obsahující přehled podobných zařízení a výrobců a popsat funkci magnetického separátoru. Dále obsahuje návrh konstrukčního řešení magnetického separátoru pro separaci drobného ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna 

  Hamerský, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům využívající tepelné čerpadlo. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dává základní pohled na jednotlivé ...
 • Manipulační vozík 

  Jílek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému s mezioperační přepravou materiálu a konstrukcí manipulačního vozíku pro převoz rolí podlahové krytiny. Vozík byl navržen s cílem zvýšení bezpečnosti práce a usnadnění ...
 • Matematické modelování a měření dynamiky motorových jednostopých vozidel 

  Gellner, Pavel
  Práce se zabývá problematikou dynamiky jednostopých motorových vozidel. V úvodní části práce jsou nastíněny základní principy modelování jízdní dynamiky motocyklů. Dále byla navržena metodika měření potřebných parametrů, ...
 • Matematické modely vojenských konfliktů 

  Skopal, Martin
  Tato práce pojednává o matematických modelech využívajících se v teorii vojenství. Cílem je sestavení a popis Richardsonova modelu koniktu a vybraných Lanchesterových modelů boje. Následně je provedena jejich analýza se ...
 • Matematický model geometrie vozovky 

  Krist, Thomas
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním vozovky. Na začátku je uveden krátký přehled z historie, která ujasňuje souvislosti historický událostí a dopravních komunikací. V další kapitole jsou uvedeny 2 modely vozovek. ...
 • Matematika pro elektromagnetismus 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
 • Materiály a metody testování vlastností žárově stříkaných povlaků 

  Ivanič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá rozdelením tepelných nástrekov podľa ich použitia a metódami používanými na testovanie ich vlastností. V prvej časti práce sú popísané vlastnosti povlakov, ich interakcia s okolím a vybrané typy ...
 • Materiály fotbalové obuvi 

  Ponížil, Ondřej
  Tato práce pojednává o materiálech fotbalové obuvi a o možnostech technologického zpracování těchto materiálů. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty základní fotbalová fakta a je zde popsán historický ...
 • Materiály pancířů tanků 

  Fikar, Ondřej
  Tato bakalářská práce s názvem „Materiály pancířů tanků“ se nejprve zabývá protitankovou municí a jejím rozdělením, následuje stručný popis vybraných tanků vyrobených ve Velké Británii, Německu a Rusku a jejich vlivu na ...
 • Materiály v lékařství 

  Dvořáková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii kovových, keramických i polymerních materiálů pro medicínské aplikace. V první části práce je sepsána historie těchto materiálů, jejich vlastnosti a požadavky na ně ...