Now showing items 315-334 of 605

 • Obnova držáku krytu brusky 

  Židlický, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na obnovu držáku krytu brusky a výrobu chybějících částí dvoukotoučové stojanové brusky. V první kapitole je proveden konstrukčně-funkční rozbor stroje a vyráběných dílů. Další kapitoly se ...
 • Oceli na nástroje 

  Bíza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ocelemi, které se používají na výrobu pracovních nástrojů. První část je zaměřena na rozdělení a charakteristiku materiálů užívaných na výrobu nástrojů. Druhá část práce se zabývá rozdělením ...
 • Odvození a aplikace analytického postupu návrhu bicí pružiny palné zbraně 

  Vobejda, Radek
  Práce se zabývá odvozením analytických vztahů pro výpočet tlačné šroubovité válcové pružiny a posouzením možnosti použití zjednodušujících vztahů. V práci je uveden analytický výpočet tlačné pružiny podle teorie slabě ...
 • Olejový systém základového rámu pod parní turbínu a generátor 

  Petržela, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku olejového hospodářství parních turbín jakožto důležité součásti pro jejich provoz. Úvodní část práce poskytuje přehled vývoje parních strojů a turbín ve světě i na našem území a ...
 • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

  Camara, Assa
  Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...
 • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...
 • Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů 

  Kosová, Petra
  Práce je zaměřena na určení parametrů váhové funkce, která je pak použita pro určení posunu mezi dvěma obrazy se sub-pixelovou přesností. Jsou použity standartní techniky pro registraci obrazů jako je Fourierova transformace, ...
 • Optimalizace pro inženýrský návrh 

  Fedorko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimálneho chladenia tyče vzhľadom k nákladom spojeným s chladením. Popisuje problém vedenia tepla, jeho analytické riešenie, numerické riešenie okrajového problému a jeho ...
 • Optimalizace procesu lisování kuliček do těles vstřikovačů 

  Kadlecová, Petra
  Práce pojednává o lisovací stanici montážní linky firmy Bosch Diesel v Jihlavě, na které probíhá zaslepování technologického otvoru v tělese vstřikovače zalisováním kuličky s přesahem. Cílem práce je odhalit pomocí několika ...
 • Optimalizace reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí 

  Cabalová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním optimální reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí. Je zde popsán model decentralizované senzorové sítě a využití tzv. slovníku k reprezentaci naměřených dat. Dále je ...
 • Optimalizace stavu zbytkové napjatosti u pružinových ocelí tvářených za studena 

  Kolmačka, Jan
  Tato práce se věnuje optimalizaci parametrů procesu uvolňování zbytkových napětí vysokopevnostních stabilizátorových tyčí a vlivu těchto parametrů na mez pevnosti v tahu, mez kluzu, hodnoty zbytkových napětí a korozní ...
 • Optimalizace technických procesů 

  Pluskal, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací s důrazem na model kolportéra novin a jeho využití. Na úvod je uveden přehled základních pojmů a teorie týkající se pravděpodobnosti, matematické analýzy a optimalizace. Cílem práce ...
 • Optimalizace tepelného zpracování oceli - 27MnCrB5-2 

  Černín, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním borové oceli, konkrétně 27MnCrB5-2. Jedná se o posouzení stávajícího stavu a navrhnutí nového vhodného postupu tepelného zpracován s důrazem kladeným na dodržení požadavku ...
 • Optimalizace železniční dopravy odpadů 

  Ambrozková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V ...
 • Orbitální svařování v podmínkách jaderné elektrárny Temelín 

  Toman, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného systému pro Orbitální svařování impulsního potrubí v Jaderné elektrárně Temelín. Cílem práce je popis současné metody ručního svařování metodou TIG, popis dostupné technologie ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

  Ostrézí, Filip
  Bakalářská práce se věnuje vlastnostem ostřiv nejběžněji používaných ve slévárnách, jejich výhodám, nevýhodám a použitelností. Nejpoužívanější jsou ostřiva křemenná, především díky své nízké ceně, mají však také mnoho ...
 • Ověření emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Skoupý, Jan
  Tato práce se zabývá ověřením emisní třídy kotlů na tuhá paliva. V počátku práce je popsáno rozdělení kotlů z hlediska principu spalovacího procesu. Druhá část rozděluje a popisuje tuhá paliva, určená ke spalování v těchto ...
 • Ověření technologie výroby pneumatického mechanismu automatické zbraně Minimi FN M249 

  Matějek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu části pneumatického mechanismu simulátoru automatické zbraně Minimi FN M249 od návrhu polotovaru, až po hotovou součást včetně návrhu další povrchové úpravy. Součást je vyráběna v ...
 • Palivový systém Formule Student 

  Šebela, Kamil
  Tato práce se zabývá konstrukcí palivového systému pro vozidlo Formula Student. Práce je rozdělena na tři části, kdy první část se věnuje rešerši o soutěži Formula Student, materiálech pro nádrže, hlavních komponentech ...
 • Parametrický model vstřikovací formy 

  Tomanec, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrického modelu desek vstřikovací formy na plasty pomocí softwaru CatiaV5. Ten bude sloužit pro zrychlení a zefektivnění při návrhu vstřikovací formy. V rešeršní části jsou ...