Now showing items 416-435 of 605

 • Sabermetrics - statistická analýza výkonů baseballových hráčů 

  Groman, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou baseballových hráčů, jejichž výkony predikujeme pomocí statistických modelů. Z matematického aparátu využijeme Markovovy řetězce, indexovou analýzu a lineární regresi. ...
 • Samopojízdné pracovní plošiny kloubové 

  Horváth, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, rozbor konstrukčních prvků kloubových pracovních plošin, kritickou rešerši současných konstrukčních řešení těchto plošin, konstrukční návrh pracovního koše s ...
 • Sběrnice M-Bus v automatizaci budov 

  Sluka, Filip
  Práce se věnuje sběrnici M-Bus (Meter Bus), což je průmyslová sběrnice pro přenos údajů o spotřebě energií a stavových veličinách prostředí v systémech automatizace budov. Tento dokument popisuje princip přenosu signálu, ...
 • Segnerovo kolo 

  Jahn, Jan
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení poznatků o vodním stroji s názvem Segnerovo kolo, které je považován za předchůdce současných vodních turbín. Jeho přínosem je poukázání na možnost využití dynamického účinku paprsku ...
 • Selektivní hydrogenace/oxidace CVD grafenu pomocí AFM 

  Přikryl, Vojtěch
  Grafen je perspektivní materiál v elektronice, z důvodu své vysoké pohyblivosti nosičů náboje. Má-li však být aplikovatelný v praxi, je třeba u něj otevřít zakázaný pás. Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout, je úprava ...
 • Simulátor dýchání 

  Stejskal, David
  Cílem této práce bylo vytvořit realistické dechové cykly pro simulátor dýchání a následně funkčnost simulátoru ověřit. První část práce byla pojata jako obecný úvod do problematiky dýchání. Tato část popisuje stavbu plic, ...
 • Síťové úlohy a jejich modifikace 

  Bitara, Matúš
  Práce se zabývá optimalizačními modely lineárního programovaní v dopravních úlohách. Po zavedení pojmů z teorie grafů a lineárního programovaní následuje část zabývající se dopravním problémem rozvozu odpadu. Následuje ...
 • Slitiny s tvarovou pamětí 

  Sabela, Jakub
  Cieľom bakalárskej práce je spracovať prehľad materiálov s tvarovou pamäťou na báze kovu. V prvej časti bakalárskej práce som sa vyjadril k histórii a problematike princípu materiálov s tvarovou pamäťou. V druhej časti som ...
 • Snižování energetické náročnosti rodinného domu 

  Šalšová, Bára
  Bakalářská práce se zabývá snížením energetické náročnosti rodinného domu. Nejdříve je popsán modelový dům, pro který jsou následně navržena tepelně-izolační opatření ke snížení tepelných ztrát prostupem. Pro přehled jsou ...
 • Současná situace ve využívání kmitočtového pásma 108 – 137 MHz v civilním a vojenském letectví 

  Vidoň, Václav
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na shrnutí a popis navigačních a komunikačních zařízení, sloužících letovému provozu v kmitočtovém pásmu 108 – 137 MHz. Dále se popisuje technické specifikace a funkce jednotlivých ...
 • Spalování pelet z kávy 

  Kurečková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá spalováním kávových pelet, které jsou vyrobeny z kávové sedliny. Práce se dělí na dvě hlavní části. První část obsahuje rešerši o spalování, tuhých palivech a energetickém využití kávové sedliny. ...
 • Spalování tuhých paliv v nevhodných typech kotlů 

  Ondrůj, Jakub
  Cílem této práce je zpracovat rešerši spalování různých tuhých paliv a experimentálně ověřit environmentální dopady spalování vybraných tuhých paliv v kotlech, jež jsou pro ně nevhodné. První část práce je zaměřena na ...
 • Speciální kontejner: Semi-mobilní přístřešek 

  Pavliš, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilní přístřešky kontejnerového typu. V první části se zabývá rešerší dosavadních průmyslových řešení. V další části je několik koncepčních návrhů, zejména zaměřených na stánkové, ...
 • Speciální lodní přeprava 

  Přibyl, Jan
  Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat problematiku speciální lodní dopravy z hlediska přepravy kapalných a plynných látek. Práce je zaměřena na konstrukční řešení nákladového prostoru těchto lodí a obsahuje konstrukční ...
 • Speciální plochy 

  Ochodnický, Erik
  Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť prehľad špeciálnych plôch a popísať ich vlastnosti. Za najdôležitejšie kategórie plôch som považoval plochy rotačné, minimálne, s predpísanou Gaussovou krivosťou a hlavne Clairotove ...
 • Specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje 

  Kašpar, Jaroslav
  Práce předkládá specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje. Práce je rozdělena do 5 základních částí. První část se zabývá obecně problematikou stříhání v nástrojích. Druhá seznamuje s jednoduchým střižným ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Žádník, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálního šnekového dopravníku. V úvodu je představena teorie dopravníku včetně jeho využití a popisu základních částí. Následující část práce popisuje návrhový výpočet a volbu jednotlivých ...
 • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

  Ondrová, Lucie
  Tato práce se zabývá analýzou spojitého a diskrétního logistického modelu jednodruhové populace. U každého modelu je diskutována rovnováha, její stabilita a chování řešení modelu při různých počátečních podmínkách. V případě ...
 • Srovnání nástrojů MATLAB a Python s ohledem na využití v mechatronice 

  Rabčan, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnaním nástrojov Matlab a Python. Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie týchto nástrojov v rôznych oblastiach s ohľadom na využitie v mechatronike. A nasledovne k týmto oblastiam ...
 • Stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu 

  Foukal, Jakub
  Závěrečná práce se zabývá tvorbou algoritmů pro stanovení geometrických charakteristik zakřiveného prutu. V první části je z odborné literatury proveden výčet vztahů, jejichž modifikované tvary jsou dále použity k implementaci ...