Now showing items 499-518 of 605

 • Vady při vstřikování plastů 

  Kuchař, Petr
  Cílem této bakalářské práce byla literární studie vad výrobků při vstřikování termoplastů. V první části této práce byla provedena studie samotné technologie vstřikování. Ve druhé části je práce zaměřena na studii vad ...
 • Valivé vedení beranu 

  Kosar, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem valivého vedení beranu mechanického lisu s možností vymezení vůlí. Poskytuje přehled používaných vedení u lisů. Rozebírá jednotlivé druhy vedení a udává jejich použití. Ukazuje postup při návrhu ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Burjeta, Michal
  Cílem této práce je nastínění problematiky válců čtyřdobých spalovacích motorů z pohledu historického a současného řešení. Jsou zde uvedeny požadované vlastnosti válců, materiály určené pro výrobu válců a jejich konstrukční ...
 • Vertikální šnekový dopravník 

  Sordyl, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provedení funkčního výpočtu, vytvoření konstrukčního návrhu vertikálního šnekového dopravníku dle zadaných parametrů a zvážení dopravovaných materiálů. Je zde realizován výpočet hlavních ...
 • Vertikální štípací stroj na dřevo 

  Zimek, Rostislav
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá provedením rešeršního rozboru štípacích strojů na dřevo. Další náplní práce je provedení výpočetního a konstrukčního návrhu vlastního štípacího stroje. Při návrhu vycházím ze zadaných ...
 • Videoanalýzy dílčího výrobního procesu 

  Svobodová, Veronika
  Bakalářská práce popisuje zejména eliminaci plýtvání časem a tím i finančními prostředky na svařovací lince vysokotlakých zásobníků Common Rail ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Podrobným způsobem je popsán postup analýzy ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototypování v oblasti výrobních strojů 

  Klement, Roman
  Táto bakalárska práca pojednáva o možnostiach tvorby virtuálneho prototypu, ako výhodného prístupu k vývoju nových strojných zariadení. V rešeršnej časti sú popísané možné prístupy k jeho tvorbe. V nadväznosti na rešerš ...
 • Vizualizace adaptivního mravenčího algoritmu 

  Tichý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývala naprogramováním a vytvořením modelu pro edukaci a pochopení fungování optimalizace mravenčí kolonií (ACO – Ant Colony Optimization), která byla upravena tak, aby byla schopna se adaptovat na ...
 • Vizualizace telemetrických dat 

  Kolář, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace v systému Unity, která by umožňovala vykreslování vozidla a jeho dílčích prvků podvozku v reálném čase. Pozice a natočení jednotlivých částí se řídí daty, která ...
 • Vlastnosti a charakteristika magnetoreologických elastomerů a pěn 

  Zedník, Roman
  Tato bakalářská práce poskytuje dosavadní přehled o magnetoreologických pěnách a elastomerech. Byla zde podrobně rozebrána struktura jednotlivých druhů pěn a elastomerů a vysvětleny různé modely chování, na základě kterých ...
 • Vlastnosti alternativních paliv z biomasy 

  Krejčiřík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi alternativních paliv z biomasy a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních se zaměřením na tvorbu emisí tuhých znečišťujících látek. V první kapitole práce je nejprve ...
 • Vliv automatické převodovky osobních automobilů na spotřebu paliva 

  Kolenčík, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jednotlivých druhov automatických prevodoviek z hľadiska ich konštrukcie. V druhej časti porovnáva vplyv druhov týchto automatických prevodoviek na spotrebu paliva. V poslednej časti ...
 • Vliv chemického složení na svařitelnost konstrukčních ocelí 

  Kachlíř, Jaromír
  Práce se zabývá vlivem chemického složení na svařitelnost konstrukčních ocelí S355, S275 a S235. Úvod práce pojednává o značení ocelí dle norem EN 10027 a ČSN 42 0002. Dále se okrajově zabývá problematikou uhlíkových ...
 • Vliv legur na prokalitelnost cementačních ocelí 

  Komoráš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá materiálovým rozborem dráhy používané v radiálních pístových hydraulických motorech. Cílem je pomocí mikrostruktury a měření tvrdosti zjistit, proč se některé části dráhy z materiálu 34Cr4 ...
 • Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů 

  Buday, Jakub
  Cielom tejto bakalárskej práce je popísať základné vlastnoti prúdenia a magnetického poľa. Ďalej sa venuje využitiu magnetických kvapalín v rôznych aplikáciach. Taktiež popisuje dopad magnetického poľa na niektoré vlastnosti ...
 • Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku 

  Dočekal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. ...
 • Vliv parametrů stereolitografického 3D tisku na dobu tisku 

  Kůst, Martin
  Tato práce se zabývá stereolitografickým 3D tiskem (SLA). Popisuje konstrukci jak s horním, tak spodním osvitem a uvádí rozdíly mezi osvitem laserem a DLP (Digital Light Processing) projektorem. Další částí je nalezení ...
 • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

  Saksa, Vladimír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...