Now showing items 584-603 of 605

 • Zahradní drtič 

  Borýsek, Lukáš
  V této bakalářské práci je proveden rozsáhlý rešeršní rozbor štěpkovačů a drtičů zahradního odpadu. Dále se práce zabývá návrhem vlastní konstrukce drtiče, kde jsou provedeny základní výpočty a je vypracován 3D model drtiče ...
 • Zařízení na barvení dílů vyrobených pomocí 3D tisku 

  Jandásek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného zařízení pro barvení plastových dílů vyrobených metodou 3D tisku pomocí technologie selective laser sintering. Úvodní část práce obsahuje popis v současné ...
 • Zařízení na vyplavování podpůrného materiálu pro 3D tisk 

  Vodehnal, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh automatizovaného zařízení pro vyplavování a rozpouštění podpor používaných při 3D tisku na stroji Dimension SST 1200. Práce obsahuje pojednání o současném stavu poznání, koncepční návrhy ...
 • Zavádění bezolovnatých paliv v letectví 

  Pilíšek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá palivy pro letecké pístové motory. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První kapitola popisuje problematiku současných olovnatých paliv a vliv tetraetylolova na oktanové číslo. Druhá ...
 • Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem 

  Sedlmajer, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vzduchovými ventily se zaměřením na ventily zavzdušňovací. Popisuje základní teorii vodního rázu a zaměřuje se především na oblast podtlaku. Následně jsou zde stručně popsány některé časté ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bednařík, Petr
  Práce předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z kruhového přířezu jakosti 12 050. Na základě literární studie zápustkového kování a výpočtů byl navržen technologický postup výroby. Návrh zápustek bude proveden ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Pavluš, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat návrh závěsného štípacího stroje na dřevo. Při návrhu štípacího stroje se vychází ze zadaných parametrů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. První část bakalářské ...
 • Zdroje tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Zábovský, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vykurovania budov s takmer nulovou spotrebou energie. Je rozdelená do troch častí. V prvej časti sa venuje definícii samotného pojmu a jej rôznym podobám v rámci krajín Európskej ...
 • Zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Drga, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu. První část práce je rešerše, kde je nejprve shrnuta historie vytápění, rozdělení energetických zdrojů a druhů otopných soustav a poté jsou ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti automatizace a robotizace nevýrobních procesů 

  Hrdinka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu v oblasti servisní robotiky. Práce je vypracována formou rešeršního průzkumu za pomocí firemních prospektů, odborné literatury a internetových zdrojů. V rámci sběru ...
 • Zkoušky plechu ve strojírenské praxi 

  Ivančo, Radek
  Práce předkládá teoretickou rešerši zkoušek plechů, které se používají v průmyslové praxi. Na základě literární studie problematiky tváření plechů za studena byla provedena Erichsenova zkouška karosářských plechů DC06+ZE, ...
 • Zplyňovací kotle 

  Votoupal, Adam
  Tato práce se zabývá principem provozu zplyňovacích kotlů malých výkonů (do 500 kW) s ruční dodávkou paliva. První část práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní rozdělení kotlů podle použitého paliva a základního ...
 • Zpracování a analýza vysokorychlostních videozáznamů procesu rozprašování u tlakových vířivých trysek 

  Červenec, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom rozprašovania u tlakových vírivých trysiek. Predmetom skúmania bol kvapalinový kužeľ, ktorý sa postupne triešti na menšie štruktúry a končí vznikom malých kvapiek. Na začiatku bolo ...
 • Zpracování algoritmu pro řešení deformace prutových soustav v reálném čase 

  Šarišský, Pavol
  Práca sa zaoberá analýzou prútových sústav, pomocou algoritmu založenom na metóde konečných prvkov, v reálnom čase. Aplikácia Prutovka solver, používajúca daný algoritmus, je vytvorená pomocou programu Matlab. Na záver sú ...
 • Zpracování čistírenských kalů 

  Adamus, Petr
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá úpravou odpadní vody až do fáze vzniku odpadního kalu, na tuto část navazuje souhrn většiny dostupných metod pro zpracování odpadního kalu a jejich popis. Následuje legislativní ...
 • Způsoby montáže snímačů akustické emise na povrch testovaných konstrukcí 

  Ščasný, Jakub
  Táto bakalárska práca je zameraná na riešenie problému montáže snímačov akustickej emisie na valcový a guľový povrch skúšaných potrubných segmentov vyrobených z neferomagnetického materiálu. Práca obsahuje prehľad súčasného ...
 • Způsoby náhonu lineární posuvové soustavy a druhy lineárních vedení CNC obráběcích strojů 

  Rolinc, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby náhonu, posuvu a druhy lineárních vedení využitelných pro konstrukci CNC obráběcích strojů. Dále jsou popsány prvky sloužící k ochraně vedení a odměřování polohy. V práci je ...
 • Způsoby snižování emisí oxidů dusíku 

  Šimeček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování emisí oxidů dusíku při průmyslovém spalování. V kapitole týkající se legislativy jsou shrnuty emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování platné v České republice, ...
 • Zviditelnění a analýza mikrostruktury částečně slinutých oxidových keramických materiálů 

  Jemelka, Marek
  Bakalářská práce má za úlohu experimentálně stanovit vhodné parametry leptacích procedur pro leptání částečně zhutnělých keramických materiálů (Al2O3, ZrO2 + 3mol. % Y2O3, ZrO2 + 8mol. % Y2O3) s důrazem na minimální ovlivnění ...
 • Zvyšování životnosti střižníků povlakováním 

  Šplíchal, Jan
  Práce předkládá možné metody vedoucí ke zvýšení životnosti střižných nožů vyrobených z oceli 19 436 určených ke stříhání statorových a rotorových plechů z křemíkové oceli. Tyto plechy se vyznačují vysokou tvrdostí, což ...