Now showing items 1-20 of 609

 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Transportní vlastnosti jednotlivých grafenových zrn 

  Vysocký, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu jednotlivých grafenových zrn metodou chemické depozice z plynné fáze, jejich přenos na nevodivý substrát a následnou výrobu grafenových polem řízených tranzistorů. Teoretická ...
 • Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru 

  Melichar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lineárních hydromotorů. První část tvoří odbornou rešerší v oblasti lineárních hydromotorů. Druhá se zaměřuje na konstrukci lineárního hydromotoru včetně všech potřebných ...
 • Konstrukce formy pro pryžový výlisek 

  Bátrla, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je současný stav poznání, zahrnující teorii vstřikovacích forem pro gumárenský průmysl. Dále je v práci popsán postup při návrhu konstrukce vstřikovací formy pro pryžovou manžetu, která má ...
 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...
 • Aerodynamický návrh nové generace přítlačných křídel formule SAE 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavný zámer tejto práce je aerodynamický návrh novej generácie prítlačných krídel pre monopost Formule Student. Úvodná časť sa zaoberá náhľadom do využitia prítlačných krídel vo Formuli Student a aerodynamickou analýzou ...
 • Studie nabíjení elektromobilů 

  Solař, Adam
  Předmětem této bakalářské práce na téma Studie nabíjení elektromobilů je vyhodnocení problematiky nabíjení elektrických vozidel. Cílem práce bylo sepsat rešeršní studii týkající se historie elektromobilů, možnosti nabíjení ...
 • Design digitálního hlukoměru 

  Dudková, Zuzana Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá designem digitálního hlukoměru. Cílem je doplnit stávající řadu produktů na trhu o vizuálně zajímavý výrobek s určitou přidanou hodnotou tak, aby byla zároveň zachována jeho funkčnost a ...
 • Problematika hluku kolejových vozidel 

  Rydlo, Andrej
  Táto rešeršná práca sa zaoberá hlukom koľajovej dopravy z hľadiska legislatívnych obmedzení a meraní. V úvode sú rozobrané zdroje hluku a ich význam pri rôznych rýchlostiach. Jadro práce tvorí spracovanie súčasných hlukových ...
 • Návrh přípravků pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů 

  Holcman, David
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, modální analýzou a definicí požadavků na používané přípravky při měření. Část se věnuje popisu numerické metody konečných ...
 • Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles 

  Nytra, Michal
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením úloh z oblasti mechaniky těles ve volně dostupném výpočtovém prostředí Salome Meca a MKP řešiči Code_Aster. Na začátku práce je krátký teoretický úvod do problematiky metody ...
 • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci energie 

  Laca, Theodore Nicolas
  V rešeršnej časti je spracovaný základný prehľad o význame a prínose akumulácie elektrickej energie. Popisuje hlavné možnosti akumulácie elektrickej energie, rozdelené podľa formy skladovania. Zahrňuje poznatky z termodynamiky ...
 • Návrh systému teplovzdušného vytápění 

  Nagorskyi, Bogdan
  Bakalářská práce se věnuje možnosti výměny stávajících teplovodních radiátorů za teplovzdušné jednotky s řízeným přívodem vzduchu. V úvodu práce je proveden rozbor základních faktorů, přispívajících k tepelné pohodě a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ostrézí, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu vytavitelného modelu a sledování nejnovějších trendů v této oblasti. Popisuje se zde postup výroby od matečné formy, typů používaných vosků, výroba voskového modelu a keramické ...
 • Zpracování algoritmu pro řešení deformace prutových soustav v reálném čase 

  Šarišský, Pavol
  Práca sa zaoberá analýzou prútových sústav, pomocou algoritmu založenom na metóde konečných prvkov, v reálnom čase. Aplikácia Prutovka solver, používajúca daný algoritmus, je vytvorená pomocou programu Matlab. Na záver sú ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Pafkovič, Roman
  Bakalářská práce na téma Principy štíhlé výroby a jejich implementace se zabývá popisem problematiky štíhlé výroby, jednotlivými metodami štíhlé výroby a implementací některé z nich na reálné pracoviště CNC.
 • Návrh výroby vakuové formy pro tváření plastů 

  Tišnovský, Jakub
  Vakuové tváření plastů je jednou z metod zpracování termoplastických hmot. V této technologii se využívá změny fyzikálních a mechanických vlastností termoplastu při zahřátí do plastického stavu. Pro výrobu výlisků je ale ...
 • Návrh a realizace rozměrové modifikace 3D FDM tiskárny REBEL II 

  Fabig, Jan
  Tato bakalářská práce navrhuje rozměrovou modifikací 3D tiskárny Rebel II. Zahrnuje stručný popis základních technologíí rapid prototypingu, detailnější popis tiskárny a návrh rozměrové modifikace. Součástí práce je stavba ...
 • Druhy únavových zkoušek a způsoby zpracování naměřených dat 

  Lamrich, Richard
  Bakalárska práca je zameraná na vykonávanie únavových skúšok a tvorbu kriviek životnosti. V prvej časti sú za účelom teoretického základu spracované tri štádia únavového procesu. Ďalej sa práca sústredí na rozdelenie metód ...
 • Využití UAV v geofyzikálním průzkumu – rešeršní studie 

  Hlůšek, Josef
  Práce se zabývá možnostmi použitím UAV (bezpilotních létajících prostředků) v geofyzikálním průzkumu. Práce představuje přehled metod a snímačů používaných v geofyzikálním průzkumu terénu, přehled komerčně dostupných UAV ...