Now showing items 1-20 of 607

 • Růst 3D struktur na keramických substrátech indukovaný elektronovým svazkem 

  Bukvišová, Kristýna
  Vystaví-li se vzorek působení elektronového svazku, dojde na jeho povrchu ke strukturním změnám. Jednou z těchto změn je vertikální růst 3D struktur na keramických materiálech. V práci jsou zkoumány podmínky nutné pro ...
 • Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů 

  Tatíček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na konstrukci brusky pilových kotoučů. Nejprve jsou důkladně probrány pilové kotouče a informace vhodné k dané problematice. Poté je navrhnuto několik možných variant řešení této brusky, z nichž je ...
 • Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT 

  Šoulák, Petr
  V bakalářské práci bylo za úkol porovnat velikost TOO pro metody TIG, MAG a CMT. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Vzorky o velikosti 250x50 mm a tloušťce 2 mm byly svařeny tupým ...
 • Clustering mraku bodů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Návrh a výroba plastové redukce k podlahové hubici 

  Černý, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů plastových redukcí k podlahové hubici. Jednotlivé tvary a rozměry redukcí jsou navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely redukcí jsou ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ostrézí, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu vytavitelného modelu a sledování nejnovějších trendů v této oblasti. Popisuje se zde postup výroby od matečné formy, typů používaných vosků, výroba voskového modelu a keramické ...
 • Postupy ATC (ICAO) při průletech letadel do nebo z evropského vzdušného prostoru za podmínek RVSM 

  Pulgret, Lukáš
  Tato práce řeší vývoj navigačních metod a detailněji se zaměřuje na prostorovou navigaci RNAV a její využití v oblasti RVSM evropského vzdušného prostoru. Zavedení RVSM umožňuje efektivněji využívat vzdušný prostor, tedy ...
 • CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua 

  Urbiš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím grafenu jako sensoru plynu a vlivem hradlového na- pětí na změnu citlivosti sensoru. V první části jsou shrnuty poznatky, týkající se grafenu jako sensoru vodíku, kyslíku a vody. ...
 • Výroba krytu dmychadla 

  Soldán, Josef
  Práce je zaměřena na návrh výroby krytu dmychadla z ocelového plechu 1.4541. Na základě literární rešerše, geometrie ohýbaného dílu a velikostí výrobní série byla navržena jako nejvhodnější metoda ohýbání v ohraňovacím ...
 • Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací 

  Mokrý, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problém doplnění úseku chybějících dat audiosignálu. Audiosignál je pomocí diskrétní Gaborovy transformace převeden na řídký vektor. Problém doplnění dat při zachování řídkosti reprezentace ...
 • Problematika tryskání povrchů 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na teoretické zpracování technologie tryskání, která patří mezi dokončovací operace využívající plastickou deformaci. Obsahem studie je základní princip, rozdělení a popis tryskacích zařízení, ...
 • Technologie zaválcování trubek do trubkovnice 

  Podstata, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá literární rešerši z oblasti zaválcování trubek v trubkovnici. Z historie i ze současnosti máme několik možností, jak trubku rozválcovat. ...
 • Realizace inverzního kyvadla jako expozice do vitríny 

  Adámek, Roman
  V úvodu této práce je představeno několik typů inverzních kyvadel s jejich popisem a příklady praktické aplikace. Následující část se zaměřuje na popis mechanické konstrukce, použité elektroniky a uživatelského rozhraní ...
 • Transportní vlastnosti jednorozměrných magnetických nanostruktur 

  Holobrádek, Jakub
  Magnetické nanodráty jsou v posledních letech studovány, jelikož jejich specifické vlastnosti mohou být využity v aplikacích v mikroelektronice a senzorech. Tato práce se zabývá měřením transportních vlastností nanodrátů ...
 • Výroba kovového zálisku 

  Rubáš, Petr
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby kovového zálisku, který je součástí tlumícího segmentu silentbloku u náprav nákladních automobilů. Zálisek je vyroben z plechu tloušťky 2 mm, jehož profil má tvar písmene ´U´ ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bednařík, Petr
  Práce předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z kruhového přířezu jakosti 12 050. Na základě literární studie zápustkového kování a výpočtů byl navržen technologický postup výroby. Návrh zápustek bude proveden ...
 • Kontaktování jednorozměrných nanostruktur 

  Citterberg, Daniel
  Tato bakalářská práce se věnuje metodologii kontaktování jednorozměrných nanostruktur. Teoretická část práce definuje pojem jednorozměrných nanostruktur, následně se věnuje potenciálu jejich využití, a to především v oblasti ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Pafkovič, Roman
  Bakalářská práce na téma Principy štíhlé výroby a jejich implementace se zabývá popisem problematiky štíhlé výroby, jednotlivými metodami štíhlé výroby a implementací některé z nich na reálné pracoviště CNC.
 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...