Now showing items 213-232 of 384

 • Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu 

  Dopita, Michal
  Tato práce je zaměřena na objektivní analýzu dat získaných během měření kvality signálu a mapování kvality služeb poskytovaných firmou O2 Czech Republic a.s. Účelem studie je zmapovat dosavadní metody, prostředky a způsoby ...
 • Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN 

  Hodes, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je prostudovat různé přístupy a navrhnout koncepty monitorování a detekce volumetrických DDoS útoků v prostředí páteřních sítí. Je v ní pojednáno o protokolech řízení datových toků s důrazem na ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Jaroš, Luboš
  Rozvoj moderní medicíny umožňuje studovat lidský genom a odhalovat predispozice pro odlišné nemoci. Jednou z takových technik je analýza lidského karyotypu, tedy souboru všech chromosomů. Nejdůležitějším krokem při analýze ...
 • Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L 

  Kalina, Ladislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně ...
 • Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky 

  Vlha, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát model, ktorý bude ...
 • Odstranění šumu z obrazů kalibračních vzorků získaných elektronovým mikroskopem 

  Holub, Zbyněk
  Tato Diplomová práce je zaměřena na odstranění šumu ze snímků získaných pomocí Transmisního elektronového mikroskopu. V práci jsou popsány principy digitalizace výsledných snímků a popis jednotlivých šumových složek, které ...
 • Oprava metadat souborového systému FAT32 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice obnovy metadat souborového systému FAT32 z poškozeného flash disku či paměťové karty a návrhu programu pro realizaci této obnovy s porovnáním s existujícím řešením pro tento úkon.
 • Optická linka pro přenos vysokofrekvenčního signálu 

  Kelbler, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem optické linky pro přenos vysokofrekvenčního signálu pro systém detekce a lokalizace částečného výboje MOSAD-PD-UHF vyvíjeného Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky, kde bude sloužit ...
 • Optické metody pro měření průtoku založené na kontrastu speklí 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou metodou nazývanou laserová interferometrie s využitím kontrastu speklí (LSCI). Práce obsahuje popis základní teorie, která se se k metodě váže, vlastní princip LSCI, vlastnosti ...
 • Optický snímač rychlosti povrchu 

  Vaněk, Ondřej
  Cílem této práce je vytvoření optického snímače pro měření rychlosti povrchu za použití senzorů používaných v počítačových myších. Takovýto optický rychloměr by měl najít uplatnění ve výrobním průmyslu pro levné bezkontaktní ...
 • Optimalizace pokusného NQR spektrometru 

  Segiňák, Ján
  Práca pojednáva o NQR spektroskopii, ktorá patrí medzi moderné nedeštruktívne meracie a diagnostické metódy pre charakteristiku rôznych materiálov. Využíva kvadrupólový moment - vlastnosť atómových jadier niektorých izotopov. ...
 • Optimalizace tvaru drážek asynchronního motoru 

  Šišák, David
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru statorových a rotorových drážek asynchronního motoru se zaměřením na zvýšení jeho účinnosti. V teoretické části seznamuje s principy jednotlivých optimalizačních algoritmů. ...
 • Optimalizace v řízení dynamických systémů 

  Daniel, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím lineárních maticových nerovností (LMI) v řízení dynamických soustav. Pomocí LMI můžeme definovat stabilitu systému. Definováním LMI můžeme zkoumat zda jsou póly systému v zadaných oblastech, ...
 • Optimalizace životního cyklu transformátoru 110/22 kV 

  Suk, Jiří
  Cílem práce je popsat situaci v transformaci 110/22 kV v distribuční oblasti E.ON Východ. Dále popsat současnou praxi ve výměně transformátorů 110/22 kV a zmínit možnosti nahrazování strojů na konci životnosti vzhledem k ...
 • Optimální nasazení generátorů hypotéz pro detekci semaforů ve snímcích 

  Bajus, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá detekciou semafórov na snímkoch z kamery. Cieľom je nájsť vhodné nastavenie a kombináciu dostupných detektorov. V prvej časti práce je vysvetlený princíp funkcie použitých detektorov. Nasleduje ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Optovláknové senzory neelektrický veličin 

  Mytyska, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou způsobu šíření světla optickým vláknem dvěma polarizačními rovinami. Způsob šíření světla je matematicky popsán pomocí Jonesových a Stokesových vektorů. První část práce popisuje ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Polián, Josef
  Umělé osvětlení je nedílnou součásti našeho každodenního života. V dnešní době tráví velké množství lidí v přítomnosti umělé osvětlovací soustavy prakticky celý svůj produktivní čas. To klade značné nároky na hodnocení ...
 • Paralelizace Goertzelova algoritmu 

  Skulínek, Zdeněk
  Technické problémy znemožňují neustále zvyšovat hodinové frekvence procesorů. Jejich výkon tak v současné době roste díky zvyšování počtu jader. To s sebou přináší nutnost nových přístupů pro programování takovýchto ...
 • PC aplikace pro návrh animačních scénářů pro animované funkce světlometů. 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety používané v automobilovém průmyslu. Součástí ...