Now showing items 231-250 of 384

 • Paralelizace Goertzelova algoritmu 

  Skulínek, Zdeněk
  Technické problémy znemožňují neustále zvyšovat hodinové frekvence procesorů. Jejich výkon tak v současné době roste díky zvyšování počtu jader. To s sebou přináší nutnost nových přístupů pro programování takovýchto ...
 • PC aplikace pro návrh animačních scénářů pro animované funkce světlometů. 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety používané v automobilovém průmyslu. Součástí ...
 • Platforma pro zpracování dat z experimentální mobilní sítě LTE-A 

  Kupka, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu rádiových podmínek mobilních sítí LTE-A při použití uvnitř budov. V rámci práce je provedeno měření rádiové části experimentální sítě LTE-A od firmy Huawei za pomocí spektrálního ...
 • Počítačové řízení klimatické komory 

  Pálka, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu a konstrukčním provedení zařízení pro řízení teplotní zkoušky v klimatické komoře Heraeus a tvorbě softwaru pro obsluhu zařízení. Práce podrobně popisuje, jak návrh a konstrukci Interface ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Popis a testování komunikačních protokolů normy IEC 60870-5-103 a 60870-5-104 

  Pekárek, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování komunikačních protokolů IEC 60870-5-103 a IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně popisuje základní principy, služby a možnosti obou komunikačních protokolů. Praktická ...
 • Potlačení driftu signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principem metody empirického rozkladu (EMD) signálu a možnostmi jejího využití pro filtraci kolísání izoelektrické linie EKG signálů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále ...
 • Predikce dojezdových dob 

  Mudroch, Andrej
  Táto práca sa zaoberá predikciou dojazdových dôb vozidiel na cestných komunikáciách založenej na metódach strojového učenia. Je v nej rozobraná teória týkajúca sa dojazdových dôb a jednotlivé vedecké práce, ktoré sa venujú ...
 • Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie 

  Dohnal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Gama, Richard
  V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...
 • Přesné lícování obrazu kalibračních vzorků pro korekci geometrické distorze 

  Zemčíková, Petra
  Cílem předkládané diplomové práce je pomocí lícování obrazů přesně popsat distorzní pole pro následné odstranění geometrické distorze. Snímky zkreslené geometrickou distorzí pochází z prozařovacího elektronového mikroskopu. ...
 • Převod notového zápisu do digitální formy 

  Vaško, Radim
  Diplomová práce specifikuje digitální metody optického rozpoznávání notového záznamu s podrobnou analýzou metod založených na odstranění notových linek a vytvoření testovacího programu, který automaticky převede obrázky ...
 • Přídavný paměťový modul pro vysokorychlostní kameru 

  Trtílek, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh rychlého paměťového modulu a seznámení se s problematikou týkající se ukládání dat v paměti vysokorychlostní kamery. Práce se zabývá dvěma návrhy k rozšíření paměťové kapacity vysokorychlostní ...
 • Příprava a charakterizace TiO2 nanotrubiček dekorovaných stříbrem pro biomedicínské účely 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce shrnuje poznatky z oblastí syntézy, charakterizace a využití nanotrubiček z oxidu titaničitého a jeho kombinace s nanočásticemi stříbra pro biomedicínské účely. Součástí práce jsou i základní protokoly ...
 • Realizace terminálu pro vzdálenou vizualizaci a ovládání obytného domu 

  Szalay, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací již existujícího zařízení pro řízení vytápěcího systému rodinného domu. Původní návrh vychází z vlastní bakalářské práce Terminál pro vizualizaci a ovládání podmínek v obytném domě. ...
 • Realizace vysokorychlostního přenosového kanálu s využitím polarizačních rovin šíření světla 

  Mafka, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou způsobu šíření světla optickým vláknem dvěma polarizačními rovinami. Teoretická část je zaměřena na problematiku polarizovaného světla, jeho matematickému popisu pomocí Stokesových a ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Regulátor solárního ohřevu bazénu 

  Jablončík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. ...