Now showing items 319-338 of 384

 • Technologie MIMO ve standardu IEEE 802.11ac 

  Kvasnička, Jaroslav
  Předmětem této práce je seznámit se standardem IEEE 802.11ac, věnovat se problematice fyzické vrstvy tohoto standardu, podrobně prostudovat použití technologie MIMO a implementovat ji do frameworku WIFI simulátoru.
 • Teplotní vlastnosti automobilových světelných zdrojů 

  Halbich, Adam
  ABSTRAKT Cílem práce bylo zpracovat teoretický základ potřebný pro lepší pochopení problematiky teplotních simulací, provést konkrétní simulaci a její odladění podle měření na skutečném zdroji. Pozornost byla věnována ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - Halogenové zdroje 

  Hlubinka, David
  Cílem diplomové práce je seznámení s konstrukcí a materiály, které se používají u vybraného automobilového světelného zdroje – halogenové žárovky. Dále se práce zaměřuje na teorii a vhodný výběr metody tepelného měření na ...
 • Tester vlakového zabezpečovače 

  Marek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem liniového systému vlakového zabezpečovače a jeho funkčních vlastností, a to zejména s ohledem na přenos kódovaného signálu ze stacionární části na drážní vozidlo. Dále práce shrnuje ...
 • Testovací rozhraní integrovaných obvodů s malým počtem vývodů 

  Tománek, Jakub
  Práce prozkoumává možnosti snížení počtu potřebných vývodů pro testovací rozhraní zákaznických integrovaných obvodů (ASIC). V první části práce jsou popsána existující řešení a shrnuty principy, které je možné za tímto ...
 • Testování admitanční funkce indikátoru poruch 

  Musil, Milan
  Práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením testů pro indikátory poruchových stavů, se zaměřením na indikátory zemního spojení založených na admitančních principech. Tyto indikátory musí být schopny vyhodnocovat zemní ...
 • Textilní vlnovod 

  Pelikán, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na výrobu vlnovodového filtru. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V práci je shrnuta teorie možných provedené vlnovodového filtru, použité materiály, jejich vliv a rizika při výrobě. Následně jsou, ...
 • Thread Smart Home Model 

  Sieklik, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie využívaných komunikačných protokolov, vzájomné ...
 • Traktografie axonálních svazků založená na multi-tensorových modelech 

  Piskořová, Zuzana
  Cílem semestrální práce je návrh trasovacího algoritmu, který zohledňuje mikrostrukturní vlastnosti nervové tkáně. K této problematice je sepsána rešerše obsahující úvod do problematiky. Je zde popsán jev difuze, princip ...
 • Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění 

  Klapal, Matěj
  Tato diplomová práce je věnována možnostem sledování pohybu objektů pomocí algoritmů počítačového vidění. Úvodní kapitoly obsahují přehled využívaných metod pro eliminaci pozadí, uvedeny jsou také základní přístupy k ...
 • Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokého učení 

  Dolníček, Pavel
  Tato práce se věnuje problematice strojového učení a to konkrétně implementaci programu pro automatickou klasifikaci za použití hlubokého učení. Tato práce srovnává různé trénovatelné modely neuronových sítí a popisuje ...
 • Trychtýřová anténa integrovaná do textilu 

  Jaroš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pahýlové trychtýřové antény integrované do substrátu v odpovídajícím pásmu širokopásmových skupin UWB 3, 4, 5 a 6 (6 až 10 GHz). Motiv antény je integrován do textilního substrátu o tloušťce ...
 • Třífázový střídač pro napájení vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Šandera, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací třífázového střídače pro experimentální vysokootáčkový asynchronní motor o mechanickém výkonu 6 kW. Práce se zabývá návrhem jednotlivých komponent napěťového meziobvodu. V práci ...
 • Tvorba laboratorních úloh pro předmět Obnovitelné zdroje energie 

  Bajgl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeměnou sluneční a větrné energie na elektrickou pomocí fotovoltaického panelu a větrné turbíny. Práce dává nahlédnout do problematiky energetiky v České republice v kontextu historického vývoje, ...
 • Tvorba laboratorních úloh pro předmět Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie 

  Vaněček, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je vytvořená kompletní laboratorní úloha na téma ukládání tepelné energie s využitím změny skupenství pro předmět Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie. První část práce nastiňuje ...
 • Ultrazvukový směrový reproduktor 

  Sedlák, Jiří
  Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor principu šíření akustických vln v nelineárním prostředí, návrh výkonového zesilovače třídy D a jeho realizace. V teoretické části je popsáno pět různých typů amplitudové modulace ...
 • Ultrazvukový zobrazovací systém do USB 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí ultrazvukového zobrazovacího systému s USB rozhraním. Hlavním cílem je prostudování aktuálního využití A mód ultrazvukových přístrojů a metodiku jejich návrhů. V návaznosti ...
 • Univerzální měnič na malé napětí 

  Pilch, Tomáš
  V rámci této diplomové práce byl osazen, oživen a otestován univerzální měnič do výuky Mikropočítačové řízení elektrických pohonů. Měnič se skládá z výkonové části vhodné pro řízení malých elektrických motorků od +12 V do ...
 • Univerzální platforma pro měření inerciálních a tlakových senzorů 

  Usnul, Jan
  Práce se zabývá vývojem softwaru, pro embedded zařízení a řídicí počítač, který je schopen provádět automatické měřicí testy na inerciálních a tlakových sensorech. Software je vytvářen jak pro řídicí část (platforma Windows), ...
 • Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi 

  Pěček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých ...