Now showing items 339-358 of 384

 • Vibrační generátor pro zkoušky elektroniky 

  Rozum, Stanislav
  Práce řeší návrh generátoru budícího signálu pro elektromagnetický vibrační generátor, přičemž parametry generovaného průběhu lze nastavovat v počítačové aplikaci. Spojení mezi generátorem a počítačem je založeno na síti ...
 • Virtuální privátní sítě na bázi technologie MPLS 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce se zabývá architekturou sítě na bázi technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (MPLS). Dále její využití pro bodové či více bodové spoje ať už na úrovni síťové nebo spojové vrstvy. Praktická ...
 • Virtuální výroba 

  Benešl, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice Industry 4.0 se zaměřením na virtuální výrobu a její začlenění do výuky. Cílem práce je shrnout a popsat problematiku Industry 4.0 a vytvořit podklady potřebné pro návrh výuky virtuální ...
 • Vícekanálový přenos zvukových signálů po lokální počítačové síti 

  Kotouček, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací přenosu vícekanálového audio signálu v lokální síti. Cílem práce bylo zvolit vhodný procesor pro přenos až 32 kanálů audio signálu, který bude použit pro implementaci. Dále byl ...
 • Vláknové difrakční struktury Point-by-Point 

  Valášek, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a simulácii. Následne sú ...
 • Vliv akumulace na provoz distribuční sítě 

  Jestřáb, Tomáš
  Tato diplomová práce v úvodu seznamuje čtenáře s možnými druhy akumulačních technologií elektrické energie, jejich vzájemným srovnáním a využitím. Po uvedení do problematiky navazuje popisem jednotlivých technologií a ...
 • Vliv hloubkové mozkové stimulace na konektivitu lidského mozku 

  Horváthová, Ľubica
  Hĺbková mozgová stimulácia (DBS) predstavuje účinnú liečbu pre pacientov s Parkinsonovou chorobou (PD) alebo farmakorezistentnou epilepsiou. Avšak mechanizmy, ktorými znižuje počet záchvatov a zlepšuje pohyb, zostávajú ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Kučírek, Martin
  Diplomová práce v teoretické části rozebírá problematiku integrálu teploty a času (Q), jenž má významný podíl na kvalitě pájeného spoje. Praktická část popisuje návrh a postup výroby testovací desky s plošnými spoji pro ...
 • Vliv nově syntetizovaných léčiv na elektrickou aktivitu izolovaného srdce potkana 

  Korčáková, Ivona
  Tato práce se zabývá vlivem nově syntetizovaného léčiva na elektrickou aktivitu izolovaného potkanního srdce. Součástí práce je teoretický rozbor pojednávající o užívání laboratorních zvířat v experimentech a o etických ...
 • Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu 

  Jasenský, Filip
  Diplomová práce s názvem Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu seznamuje čtenáře s teorií regulace frekvence v elektrizační soustavě. V teoretické části práce jsou představeny systémové a ...
 • Vliv optických prvků na účinnost světlovodu 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je ...
 • Vliv počtu rotorových tyčí na ztráty malého asynchronního motoru 

  Palsovics, Norbert
  Cieľom tejto diplomovej práce je rozbor strát asynchronných motorov, ich meranie podľa normy, použitie programov využívajúcich metódu konečných prvkov pre zistenie strát motorov a následné zhodnotenie a porovnanie dosiahnutých ...
 • Vliv tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti 

  Foltová, Anežka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti. V teoretické části práce jsou popsány sekundární elektrochemické zdroje, se zaměřením na Li-ionové akumulátory. Hlavní ...
 • Vliv topologie operačních zesilovačů na kvalitu audiosignálu 

  Rozkopal, Tomáš
  V práci je rozebrán rozdíl mezi libovolným signálem a audio signálem z pohledu nároku na kvalitu zesilovače, kterým je signál zesilován. Jsou zmíněny způsoby vzniku zkreslení a jejich vliv na kvalitu audio signálu. V práci ...
 • Vliv vysokého napětí na různé materiály v nízkém a vysokém vakuu 

  Šedivý, Matúš
  Prvá časť tejto diplomovej prace obsahuje prehľad základných elektrických vlastností izolačných materiálov a bližšie popisuje materiály, pri ktorých sa zisťovala ich odolnosť voči povrchovému prierazu vo vákuu. Ďalej sa ...
 • Vliv způsobu předúpravy tištěných uhlíkových elektrod na jejich elektrochemické chování 

  Weiss, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací tlustovrstvého elektrochemického senzoru. Teoretická část popisuje senzor, tříelektrodový systém, charakterizaci elektrody pomocí cyklické voltametrie a způsoby předúpravy ...
 • Vstupní modul systému inteligentního domu 

  Vančo, Erik
  Představená diplomová práce se zabývá návrhem výrobku pro inteligentní sytém GILD. V první části diplomové práce je obsaženo stručné shrnutí o systému inteligentního řízení. V rámci diplomové práce je navrhnuto schématické ...
 • Vyhodnocení a porovnání změn kvality elektrické energie z více měřených bodů 

  Koštialik, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom kvality elektrickej energie na nízkom napätí. V práci je vytvorený testovací model dát, ktorý dokáže automaticky vyhodnotiť stav kvality elektrickej energie z pohľadu vyšších ...
 • Vysokorychlostní filtrace síťového provozu 

  Churý, Jan
  Pro filtrování síťového provozu při vyšších přenosových rychlostech (například více než 1 Gbit/s), je v dnešní době k dispozici mnoho proprietárních hardwarových řešení. Ovšem existuje i několik projektů se svobodnou ...
 • Vytvoření webové aplikace pro objektivní analýzu hypokinetické dysartrie ve frameworku Django 

  Čapek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů, ktéré by byly schopny rozlišit zdravou řeč a řeč postiženou hypokinetickou dysartrií. Byla zde nastudována hypokynetická dysatrie, což je motorická porucha řečového a ...