Now showing items 193-212 of 384

 • Návrh měřicího pracoviště v LabView pro účely měření spektra a světelného toku 

  Sláma, Pavel
  Práce se zabývá problematikou měření světelných veličin pomocí spektroradiometru a možností realizace takového měření pomocí programu LabView. V první kapitole je rozebráno, jaké světelné veličiny lze měřit spektroradiometrem ...
 • Návrh obvodů pro zpracování biomedicínských signálů v technologii CMOS 

  Korec, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom obvodov jednocestných a dvojcestných usmerňovačov a prístrojového zosilňovaču v technológii CMOS, použiteľných pre spracovanie biomedicínskych signálov. Obsahuje rozbor možných ...
 • Návrh převodníku DA s plně diferenčním výstupem v technologii CMOS 

  Mácha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osmibitového digitálně – analogového převodníku s plně diferenčním výstupem v technologii I3T25 firmy ON Semiconductor. Práce obsahuje popis základních zapojení a vlastností ...
 • Návrh rádiové části sítě LTE 

  Tribula, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rádiové části systému LTE pomocí programu ICS Designer. Nejprve práce popisuje zpracování signálu ve fyzické vrstvě systému LTE, a to pro downlink a uplink. Následně bylo vytvořeno jednoduché ...
 • Návrh rádiové sítě GSM-R na železniční trati včetně návrhu konektivity k základnovým stanicím BTS 

  Řehák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rádiové sítě pro úsek trati Břeclav-Znojmo. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se GSM-R, programu Radiolab a radioreleového spoje. Další část se zabývá měřením již ...
 • Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy sokolovny 

  Kattauer, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku osvětlování vnitřních prostorů, konkrétně pak objektu sokolovny v Moravském Písku. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část pojednává obecně o základních veličinách a ...
 • Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace ...
 • Návrh Sigma Delta AD převodníku pro senzorové aplikace 

  Pěček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sigma delta analogově-digitálního převodníku pro senzorovou aplikaci měření teploty na čipu v automobilovém prostředí. Navržena byla upravená struktura modulátoru se spojitým časem ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Návrh systémové elektroinstalace rodinného domu s FV systémem a jeho ekonomické zhodnocení 

  Brtnický, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje problematice návrhu silových a datových rozvodů řízených systémovou elektroinstalací. Cílem práce je seznámit s danou problematikou a vytvořit projekt elektroinstalace pro rodinný dům, jenž ...
 • Návrh systému pro hlášení úniku plynu pomocí ultrazvukového mikrofonu 

  Bohuš, Michal
  Práca sa zaoberá detekciou úniku plynu na princípe snímania ultrazvuku. V úvod popisuje ultrazvuk, mechanizmus jeho šírenia prostredím i útlm. Z rôznych typovo mikrofónov, ktoré sú v tejto práci spomenuté bol vybratý ...
 • Návrh úprav napájení města Modřice a okolí 

  Šerý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy napájení města Modřice a okolí. V práci je popsáno základní teoretické rozdělení elektrizační soustavy a samotné distribuční soustavy. Následně je prostor věnován rozvoji a výstavbě ...
 • Návrh, realizace a měření pasivní optické sítě 

  Kužela, Jan
  Cílem diplomové práce je komplexní rozbor návrhu optické přístupové sítě ve vybrané lo- kalitě. Problematika návrhu se bude věnovat zejména fyzické vrstvě, ta zahrnuje veškeré optické kabely, chráničky a spoje, optické ...
 • Návrh, simulace a řízení robotického pracoviště pro bodové a kontinuální svařování 

  Holíček, Jozef
  Táto práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou výrobného procesu, ktorý pozostáva z niekoľkých stacionárnych robotov. Tento model výrobného procesu je vytvorený v programe Tecnomatix Process Simulate. V prvej kapitole je ...
 • Nekonvenční metody měření proudu a napětí 

  Talába, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá rešeršou nekonvenčných metód merania prúdu a napätia a následným zostrojením prototypu prúdového senzora na báze magnetorezistívneho materiálu pre vysokonapäťový rozvádzač firmy ABB. Výstupom ...
 • Nízkofrekvenční aktivní umělá zátěž 

  Lízner, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou umělých zátěží, zejména elektronicky regulovatelných. Práce rozebírá principy mechanicky a elektronicky řízených zátěží a také pracovní režimy, v kterých mohou pracovat. V práci ...
 • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

  Klegová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...
 • Nové laboratorní úlohy v prostředí NS3 

  Bureš, František
  Cílem bylo navrhnout dva simulační scénáře v prostředí NS-3. První scénář obsahuje ARQ (Automatic Repeat Request) metody v TCP (Transmission Control Protocol). Je v něm porovnání Stop-and-Wait, Go-Back-N a Selective-Repeat ...
 • Numerický model dýchání 

  Milanovic, Selena
  Evropská legislativa požaduje snížení počtu zvířat zapojených do laboratorních testů. Současně je známo velmi málo o sekundárních účincích plynných látek (např. Deodorantů, čisticích sprejů) používaných denně v každé ...
 • Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány ...