Now showing items 253-272 of 384

 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Rozpoznávání obrazů pro ovládání robotické ruky 

  Labudová, Kristýna
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků displeje embedded zařízení a jejich klasifikací. Je zde rozebrána problematika odstranění šumu moaré prostřednictvím filtrace ve spektru a normalizace obrazu pro další analýzu. Pro ...
 • Rozšiřující modul platformy 3D Slicer pro segmentaci tomografických obrazů 

  Chalupa, Daniel
  Tato práce pojednává o využití strojového učení při úlohách klasifikace medicínských obrazů. Obsahuje literární rešerši pojednávající o klasických a moderních metodách segmentace obrazů. Hlavním cílem práce je navržení a ...
 • Rozšíření nástroje JMeter 

  Švehlák, Milan
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji JMeter a jeho možnostech rozšíření o moduly provádějící kybernetické útoky typu odepření služby (DoS - Denial of service). Na úvod je v práci uveden teoretický přehled o kybernetických ...
 • Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W 

  Hofmann, Oldřich
  Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...
 • Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin 

  Zapletal, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení robotického pojezdu kamerového skeneru rostlin společně s řídicí jednotkou. Navržené zařízení slouží jako nosný systém různých snímacích senzorů. Senzory ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným prehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má vlastné ...
 • Řízení balícího stroje s použitím Safety PLC 

  Žiak, Martin
  Táto práca sa zaoberá technológiou kontinuálneho baliaceho stroja na začiatku z hľadiska posúdenia rizík a návrhu opatrení pre ich zníženie. Na kvantifikáciu jednotlivých faktorov rizika je využitá metodika HRN. Ďalšia ...
 • Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA 

  Dolejší, Miloš
  Tato diplomová práce se věnuje řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA. V teoretické části byly popsány vlastnosti použitého FPGA, zdroj dat a princip řízení RGB LED displeje. V první polovině teoretické části ...
 • Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu 

  Kubín, Jan
  Předmětem této diplomové práce je teoretický popis řízení kvality a trasování v diskrétní výrobě, jeho využití k vytvoření koncepce řízení, specifikace použitého hardwaru, popis komunikace mezi periferiemi a PLC a tvorbě ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Řízení laserových diod s využitím mikrokontroléru AVR 

  Boštík, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací zařízení pro řízení laserových diod. Zařízení je schopné řídit diody za pomoci laser driveru přes počítačovou síť nebo přes displej a pomocí těchto periferií nastavuje ...
 • Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu 

  Marek, David
  Hlavním úkolem práce je praktické ověření ultrazvukové metody svařování pro tvorbu sáčků, u kterých je zvýšená pravděpodobnost zboží ve svaru. Většina práce se zabývá naprogramováním bloku pro celkovou obsluhu ultrazvukového ...
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...
 • Řízení převíječky sádrokartonářské pásky (DWT) 

  Bis, Jan
  Tato práce se zabývá programováním průmyslového stroje převíječka DWT (drywall tape - sádrokartonářská páska). Převíječka převíjí a řeže sádrokartonářskou pásku na menší kotoučky, které se prodávají. První část obsahuje ...
 • Řízení servopohonu tříosého rotačního stolku 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce "Řízení servopohonu třiosého rotačního stolku" je navrhnúť riešenie pre riadenie dostupných servomotorov rotačného stola v reálnom čase na základe literárnej rešerše perspektívnych riešení a ...
 • Řízení tahových sekcí podélné řezačky 

  Růžička, Kamil
  Diplomová práce řeší řízení tahových sekcí odvíjení a navíjení na podélné řezačce obalového materiálu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou SOMA, která poskytla stroj pro testování a měření v práci popsaných ...
 • Řízený zdroj vysokého napětí 

  Chloupek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh zdroje vysokého napětí určeného pro generování bipolárních impulzů, které jsou vhodné pro proces vratné a nevratné elektroporace. Dále navrhnout elektronické řízení zdroje. V první části ...