Now showing items 293-312 of 384

 • Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 

  Ručka, Petr
  Tato diplomová práce na téma Spojitá/dávková výroba v prostředí Průmyslu 4.0 se zabývá softwary a principy, které jsou navrženy pro diskrétní výrobu a jejich aplikováním na spojitou a dávkovou výrobu. Nejprve byly popsány ...
 • Spolehlivost pájených spojů LED panelů 

  Šimon, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vlivem integrálu teploty a použité pájky na kvalitu pájeného spoje. V teoretické části práce je řešena technologie pájení přetavením, problematika výběru pájecí pasty či kritéria pro nastavení ...
 • Správa podnikových datových sítí 

  Vaclík, Michal
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci infrastruktury datové sítě pro laboratoř zaměřenou na výuku síťových technologií na UTKO. Práce popisuje návrh a implementaci VLAN sítí, zavedení serverových komponent a metod ...
 • Stabilita napětí v NN sítích zatížených měniči s aktivní regulací na konstantní výstup 

  Čížek, Ondřej
  Tato práce obsahuje shrnutí problematiky napěťové stability sítě, které jsou zapříčiněny spotřebiči s konstantním výkonem na výstupu. Také obsahuje modely tohoto spotřebiče a výsledky simulací, které byly provedeny za ...
 • Stejnosměrný výkonový zdroj 

  Kovář, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrného výkonového zdroje, který bude sloužit pro technologické procesy ve strojírenské výrobě. V práci je zahrnut návrh jednotlivých komponent zdroje včetně řídících obvodů. ...
 • Studie fotovoltaických elektráren na jižní Moravě 

  Bařinka, David
  Tato diplomová práce je studií o budoucnosti fotovoltaických elektráren v České republice. Popisuje historii, skladbu, principy fotovoltaických elektráren a typy závad. Zaměření je především na budoucnost a recyklaci ...
 • Studium růstu ZnO krystalů ze supersaturovaného alkalického elektrolytu 

  Bannert, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem růstu krystalů oxidu zinečnatého ze supersaturovaných roztoků s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a metody XRD. Práce je rozdělená na teoretickou a experimentální část. V ...
 • Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 

  Jablonská, Dominika
  Cílem práce bylo seznámit se s problematikou měření změny membránového napětí a monitorování šíření elektrické aktivity buněk. Za tímto účelem byly vyvinuty fluorescenční membránové napěťové senzory, které na změnu ...
 • Studium vlivu lipozomálních platinových cytostatik na nádorové buňky pomocí voltametrických metod 

  Laníková, Petra
  Úkolem této práce je studium vlivu lipozomálních platinových cytostatik na nádorové buňky pomocí voltametrických metod. Jedním z cílů práce je sumarizovat dostupné informace o působení cisplatiny na nádorové buňky, její ...
 • Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem 

  Král, Dušan
  V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak i v klasických jaderných ...
 • Studium změny vlastností perovskitovských fotovoltaických článků za dobu jejich života 

  Dvořák, Tomáš
  Práce pojednává o problematice perovskitových solárních článků. V úvodu se zabývá historií solárních článků, následně se věnuje jejich generacím, principu a také veličinám měřeným u fotovoltaických článků. V další části ...
 • Superkapacitory pro akumulaci energie 

  Kovařík, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitoru a pro následnou transformaci napětí na požadovanou hodnotu. V textu jsou uvedeny snižující a zvyšující spínaný měnič napětí včetně výpočtu ...
 • Svářečka MIG/MAG se spínaným zdrojem 

  Klejma, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem svařovacího zdroje pro metodu MIG/MAG a metodu MMA s trvalým výstupním proudem 120 A. První, teoretická část je věnována technologii svařovacího procesu, fyzikálním charakteristikám ...
 • SW moduly pro NI VeriStand 

  Žlebek, Jan
  Práce se zabývá analýzou stávajících řešení a tvorbou vlastních řešení SW modulů pro NI VeriStand. Moduly mají zajistit komunikaci se sběrnicemi CAN, ARINC429, RS-485, SPI a SDLC v rozsahu zadaném společností Honeywell. ...
 • SW pro ovládání klimatických zkoušek 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá ovládaním konkrétnej klimatickej komory používanej k rozličným klimatickým skúškam. Preto jej riešenie začína identifikáciou vlastností tejto klimatickej komory a základným návrhom jej riadenia. To ...
 • Systém automatického ladění pro sedmistrunné kytary 

  Jeřábek, Vojtěch
  Práce popisuje realizaci systému automatického ladění pro sedmistrunné kytary. Jsou zde porovnána již hotová komerční i nekomerční řešení pro šestistrunné kytary. Je zde také zhodnocena použitelnost jejich částí i pro ...
 • Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny 

  Zahradníčková, Ludmila
  Určení rozsahu a stavu otoku končetiny je možné na základě znalosti objemu postižené končetiny v daném čase. K vyhodnocení změn lze využít různé matematicko-fyzikální metody. Teoretická část této diplomové práce pojednává ...
 • Systém pro měření teploty, tlaku a vlhkosti ve výrobní hale 

  Kudera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce distribuovaného systému pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, přičemž systém je přizpůsoben pro potřeby výrobní haly přístrojových transformátorů a senzorů společnosti ...
 • Systém pro odstranění vad řeči u dětí 

  Pokorný, Vojtěch
  Řeč je jednou ze základních forem lidské komunikace a narušení této komunikační schopnosti může negativně ovlivnit život člověka. Tato diplomová práce obsahuje zpracování logopedické teorie, která slouží jako podklad pro ...
 • Systém pro optické měření otoku končetiny 

  Šeptun, Roman
  Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvořeni ...