Now showing items 354-373 of 384

 • Vliv způsobu předúpravy tištěných uhlíkových elektrod na jejich elektrochemické chování 

  Weiss, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací tlustovrstvého elektrochemického senzoru. Teoretická část popisuje senzor, tříelektrodový systém, charakterizaci elektrody pomocí cyklické voltametrie a způsoby předúpravy ...
 • Vstupní modul systému inteligentního domu 

  Vančo, Erik
  Představená diplomová práce se zabývá návrhem výrobku pro inteligentní sytém GILD. V první části diplomové práce je obsaženo stručné shrnutí o systému inteligentního řízení. V rámci diplomové práce je navrhnuto schématické ...
 • Vyhodnocení a porovnání změn kvality elektrické energie z více měřených bodů 

  Koštialik, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom kvality elektrickej energie na nízkom napätí. V práci je vytvorený testovací model dát, ktorý dokáže automaticky vyhodnotiť stav kvality elektrickej energie z pohľadu vyšších ...
 • Vysokorychlostní filtrace síťového provozu 

  Churý, Jan
  Pro filtrování síťového provozu při vyšších přenosových rychlostech (například více než 1 Gbit/s), je v dnešní době k dispozici mnoho proprietárních hardwarových řešení. Ovšem existuje i několik projektů se svobodnou ...
 • Vytvoření webové aplikace pro objektivní analýzu hypokinetické dysartrie ve frameworku Django 

  Čapek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů, ktéré by byly schopny rozlišit zdravou řeč a řeč postiženou hypokinetickou dysartrií. Byla zde nastudována hypokynetická dysatrie, což je motorická porucha řečového a ...
 • Využitelnost OEE ve výrobním Automotive závodě 

  Poledník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací komplexního řešení pro sběr výrobních ukazatelů v sektoru komerčních vozidel nazývaného Automotive. Návrh je proveden formou analýzy stavu a určení úzkých míst sběru dat ...
 • Využití akumulačních kapacit elektromobilu pro další aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou a možnostmi využití jejich uložené energie. Jsou zde popsány současné technologie akumulátorů, stejně jako představeny komerční řešení dané problematiky. V rámci práce je ...
 • Využití evolučních algoritmů pro lícování obrazu 

  Kubalová, Eva
  Táto práca sa zaoberá využitím evolučných algoritmov pre lícovanie obrazových dát ako novšie používanou metaheuristickou optimalizačnou metódou. Obsahuje teoretický popis lícovania obrazov, s neskorším zameraním na ...
 • Využití obvodů FPGA ve víceúrovňových měničích 

  Repčík, Juraj
  Tento projekt zkoumá vybrané způsoby implementace víceúrovňových měničů do praxe. V předložené práci je do hloubky prezentována tzv. ANPC (Active Neutral Point Clamped) pětiúrovňová topologie. Autor se v práci zaměřuje ...
 • Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je ...
 • Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L 

  Pecen, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je návrh dvoustupňového zesilovače pracující v pásmu vyhrazeném pro sekundární radary 1090 MHz. Výstupní výkon zesilovače má být 20 W a účinnost zesilovače má být co nejvyšší. Proto je koncový stupeň ...
 • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Vranák, Daniel
  Práca bola zameraná na návrh a realizáciu výkonového meniča, ktorý mal pracovať ako zváračka. Bolo potrebné vybrať vhodný typ meniča. Následne bolo potrebné navrhnúť impulzný transformátor, výstupnú filtračnú tlmivku, ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo 435MHz s vysokou účinností 

  Herceg, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v UHF pásme na frekvencii 435 MHz. Zosilňovače sú navrhnuté v rôznych triedach a vo výsledku je porovnávaná ich efektívnosť a ich výsledné vlastnosti. Ako ...
 • Výkonový zesilovač v pásmu L 

  Galajda, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového zesilovače pro pásmo L. Návrh zesilovače je nejprve podložen nutným teoretickým základem problematiky VF výkonových zesilovačů. Po prostudování dostupných koncepcí výkonových zesilovačů ...
 • Výpočet chlazení asynchronního stroje pomocí programu Ansys CFX 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této diplomové práce pojednává o chlazení asynchronních strojů. Konkrétně výpočtem chlazení asynchronního motoru pomocí metody konečných objemů. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvoříme 3D model reálného ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji 

  Haratek, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o způsobech sloužících ke zjištění rozložení teplotního pole v elektrickém stroji. Teoretická část se věnuje metodám měření teploty ale také vzniku a přenosu tepelné energie v elektrickém ...
 • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...
 • Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě 

  Michálek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na úvod do problematiky bezdrátových senzorových sítí a přibližuje čtenáři jednotlivé aspekty při řešení problémů v těchto sítích. Práce se blíže zaměřuje na energetickou náročnost při komunikaci mezi ...
 • Vývoj RGB kamery s vysokým rozlišením 

  Madeja, Jiří
  Tato práce se zabývá výběrem vhodného obrazového snímače pro použití v kameře snímající rostliny ve vysokém rozlišení a návrhem vhodného obvodu pro propojení vybraného snímače (SONY IMX253) s vývojovou deskou Avnet MicroZed. ...
 • Vzájemné působení záporných elektrod a iontových kapalin 

  Mahdalová, Kateřina
  Tato práce se zabývá elektrolyty a iontovými kapalinami pro Li-ion akumulátory. Sleduje vzájemné působení vybraných elektrolytů a iontových kapalin na elektrody. V teoretické části práce je pozornost soustředěná na popis ...