Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

    Jaroš, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...