Now showing items 1-20 of 133

 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Řízení dynamických rizik v municipalitách 

  Horská, Alžběta
  Řízení dynamický rizik není na úrovni municipalit příliš řešené téma, i když následky těchto rizik mohou být pro obec velmi závažné. Municipality se zaměřují hlavně na situace, které jsou nazývány jako mimořádné události ...
 • Způsoby snižování rizik na životní prostředí v souvislosti s činností podnikajících subjektů 

  Kühnová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje na dobrovolné nástroje jejichž využitím se mohou podnikající subjekty snažit snižovat negativní vliv na životní prostředí, který v souvislosti s jejich činností může vznikat. Pozornost je věnována ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Krausová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a zhodnocení rizik chemického výrobního družstva v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství při zavádění nového produktu. V první části práce jsou ...
 • Jízdní dynamika motocyklů 

  Šplíchal, David
  Tato diplomová práce s názvem Jízdní dynamika motocyklů zachycuje vznik a vývoj motocyklů, popis druhů motocyklů, konstrukční prvky a techniku správné jízdy na motocyklu. Cílem této práce je připravit, provést a vyhodnotit ...
 • Řízení rizik projektu v mezinárodní společnosti 

  Lesinová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy projektu realizovaného strojírenskou firmou, která se rozhodla převést svou výrobu ze severských zemí, Norska a Švédska, do České republiky a následných návrhů řešení. Jelikož ...
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

  Mikulášková, Lucie
  V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...
 • Reálné dělení penzionu s restaurací v Hradci nad Moravicí 

  Saj, Marek
  Podstatou této diplomové práce je návrh reálného dělení budovy penzionu s restaurací. První část práce je zaměřena na teoretické studium této problematiky. Následně se v praktické části práce jednotlivé kapitoly věnují ...
 • Analýza kritických míst křížení silniční a železniční dopravy v Jihomoravském kraji 

  Chlup, Daniel
  Předmětem diplomové práce je provést analýzu třech autorem vybraných míst křížení silniční a železniční dopravy řízené institucemi Jihomoravského kraje. Jsou vybrány železniční přejezdy, na kterých došlo v posledních pěti ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu víceúčelového objektu 

  Mikl, Jan
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv stavebních úprav na obvyklou a zjištěnou cenu víceúčelového objektu. Ocenění bude provedeno před stavebními úpravami k roku 2016 a po stavebních úpravách k roku 2017. Diplomová práce ...
 • Modelovaní individuálních pojistných rizik 

  Huspenina, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných rizik v životním pojištění z pohledu klienta. Teoretická část práce je věnována základním pojmům životního pojištění. Dále jsou zmíněny základní ideje optimalizace. Praktická ...
 • Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu 

  Lukesová, Dominika
  Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Lesná 

  Szakácsová, Diana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom výstavby rezidenčných nehnuteľností v lokalite Brno- Lesná. Práca sa zameriava na vývoj výstavby v rezidenčných nehnuteľností od počiatku výstavby až po súčasnosť. Súčasťou je aj ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Fišar, Vratislav
  Tato diplomové práce pojednává o reálném podnikatelském plánu, včetně posouzení jednotlivých rizik, založení malé prodejny s pečivem, která by měla být situována do jedné z městských částí Brna, a to konkrétně Maloměřice ...
 • Smart City objekty a jejich oceňování 

  Uheríková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu Smart City. Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, včetně jejich specifikací. Cílem práce ...
 • Identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie a možnosti jejich řešení 

  Novotný, Igor
  Cílem diplomové práce je identifikovat rizika vyskytující se při uplatnění marketingového přístupu ve společnosti ALL SPORTS a.s., posoudit jejich potenciální dopad na činnost společnosti a navrhnout opatření pro minimalizaci ...
 • Analýza vhodných metod ocenění Mestskej plavárne v Senici 

  Duban, Ivan
  Úlohou diplomovej práce je analýza vhodných metód a postupov, ktoré vedú k oceneniu športového areálu, konkrétne sa jedná o ocenenie mestskej plavárne v Senici, a to pred a po vykonanej rekonštrukcii. Cieľom práce je zistiť ...
 • Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích 

  Skutilová, Kateřina
  Diplomová práce Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích má za cíl srovnat možnosti prodeje RD, a to buď jako celek nebo po bytech.
 • Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem 

  Sedláček, Jiří
  Diplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení bytového domu v Třebíči, na výdaje spojené s jeho provozem. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny důvody pro zateplování budov, požadavky z hlediska energetické ...
 • Srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR 

  Petrovičová, Lucia
  Předmětem této diplomové práce je srovnání postupu ocenění rodinných domů v ČR a SR, je uvedena legislativa se vztahem pro oceňování v uvedených republikách a jsou definovány jednotlivé termíny: rodinný dům, hodnota a cena. ...