Now showing items 1-20 of 397

 • Od průmyslových robotů k androidům 

  Baďura, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším ...
 • Optimalizace procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory 

  Zahálka, Patrik
  Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci technologických parametrů procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou grafitem. První ...
 • Návrh a ověření širokopásmové bezdrátové technologie využívající long-range modulaci 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové Low Power WAN technologie LoRaWAN v IoT. V práci je rozebrána jak fyzická vrstva, na které pracuje modulace LoRa, tak protokol LoRaWAN a jeho limity. V práci je navrhnuta a ...
 • Prototypové a malosériové čištění DPS 

  Švéda, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí myčky pro prototypové a malosériové čištění DPS. Popisuje metody čištění DPS, zejména s problematikou čištění tavidlových zbytků. Stručně popisuje testovací metody pro měření ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Mudroch, Michal
  V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
 • Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality 

  Sláma, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály ...
 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Kalibrační přípravek pro spirometr 

  Burian, Tomáš
  Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Had, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a programováním čtyř webových appletů pro pozdější výuku. Jsou zde použity programovací jazyky HTML, CSS a JavaScript.
 • Modulární analogový syntezátor 

  Klecl, Martin
  Tato práce seznamuje s tématem analogových modulárních syntezátorů a s používanou konstrukcí obvodů u těchto zařízení. Úvod teoretické části se věnuje základním pojmům, historii a rozdělení modulárních syntezátorů. Dále ...
 • Smáčení a roztékání pájky po povrchu DPS 

  Wiesner, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní. Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových ...
 • Expandovaný grafit jako záporná elektroda pro lithium-iontové akumulátory 

  Bibik, Maria
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Popisuje jejich základní konstrukční prvky, operační princip a technologické parametry. Práce je zaměřená na záporné-anodové elektrodové materiály. ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení ...
 • Smáčivost povrchových úprav DPS a porovnání metod 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami zkoušek smáčivosti povrchových úprav desek s plošnými spoji. Pro tyto testy byla navržena a vytvořena zkušební deska, která obsahovala testovací kupony pro navržené testovací metody. ...
 • Vytváření tenkých kovových vrstev magnetronovým naprašovacím zařízením 

  Rogozhnikova, Mariia
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis magnetronového naprašovacího zařízení NP 12 pro depozici tenkých kovových vrstev. V práci je nejprve uvedena problematika kovových vrstev, následuje přehled metod jejich vytváření ...
 • Vliv spodního předehřevu při opravách osazených DPS 

  Čechák, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou fyzikálních mechanismů přenosu tepla a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii spodního předehřevu při opravě desek plošných spojů. Vysvětluje ...
 • Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie 

  Smejkal, Jan
  Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu ...
 • Porovnání tavidel pro strojní pájení vlnou 

  Stoklásek, Lukáš
  Semestrální práce seznamuje s problematikou tavidel pro pájení vlnou, tavidlovými zbytky a problémy elektromigrace. V praktické části je popsáno zjišťování množství ionizovatelných nečistot konduktometrickou metodou, měření ...