Now showing items 113-132 of 397

 • Jazyk reklamy 

  Chromý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových ...
 • Jazyková analýza tiskových zpráv vybrané IT společnosti 

  Přidal, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na manipulativní jazyk užívaný tiskových zprávách. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je vysvětlen pojem tisková zpráva a zároveň jsou popsány všechny náležitosti. Dále jsou popsány ...
 • Kalibrační přípravek pro spirometr 

  Burian, Tomáš
  Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude ...
 • Keramická pouzdra - iterakce kovů s keramickými materiály při výpalových teplotách 

  Smejkal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje technickou keramiku jako moderní materiál pro široké spektrum inženýrských aplikací, přičemž se zaměřuje na korundovou keramiku. Zabývá se keramickými pouzdry, technologickými postupy při ...
 • Klasifikace spánkových fází 

  Lacinová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rozborem polysomnografie a způsoby jejího měření při elektroencefalografii, elektrookulografii a elektromyografii. Součástí rozboru jsou fáze spánku dle doporučení AASM. ...
 • Klasifikace spánkových stádii 

  Cikánek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma automatické klasifikace spánkových stádií z polysomnografického měření a následně zvolit způsob extrakce příznakových vektorů a kvantitativně ho zhodnotit. ...
 • Koaxiální sondy pro měření permitivity materiálů 

  Hub, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření komplexní permitivity dielektrik pomocí koaxiální sondy s otevřeným koncem ve frekvenčním rozsahu 300 MHz až 3 GHz. Je to neinvazivní metoda měření, která může najít ...
 • Koexistence bezdrátových komunikačních systémů a LTE v pásmu ISM 

  Mikláš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na definování, popis a měření koexistenčních scénářů, které mohou vzniknout v bezlicenčním frekvenčním pásmu ISM mezi bezdrátovými systémy LTE a WLAN (technologie IEEE 802.11xx). Na základě ...
 • Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru 

  Bouška, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na olověný akumulátor pracující v režimu částečného nabití (PSoC) pro hybridní elektrická vozidla (HEV). Rozebrána jsou témata jako zdroje elektrického proudu, hybridní vozidla nebo princip ...
 • Komentovaný překlad 

  Novák, Přemek
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro ...
 • Komerční mobilní sítě jako kritická infrastruktura 

  Uher, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití komerčních mobilních sítí pro podporu kritické infrastruktury státu, výroby a služeb. Dále se zabývá speciálními požadavky na tyto systémy. Poslední část bakalářské práce ...
 • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

  Pála, Matěj
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Kompresory dynamiky zvukových signálů 

  Panenka, Vojtěch
  Bakalarska prace popisuje kompresor dynamiky zvukovych signalu, jeho parametry, jed- notlive funkcni bloky a jejich praktickou realizaci. Vysledkem je navrh stereo kompresoru vcetne jeho konstrukce a experimentalniho overeni ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

  Búran, Martin
  Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Kožní vodivost a její využití v klinické praxi 

  Javorčeková, Lenka
  Cieľom tejto práce bolo zoznámiť sa s meraním kožnej vodivosti a jej využitím v klinickej praxi. Použitý protokol merania je založený na meraní kožnej vodivosti v kľudových a záťažových podmienkach. Záťažové podmienky boli ...
 • Kultivace vrstvy buněk v mikrofluidním systému 

  Kachan, Ksenia
  Teoretická část této práce se zabývá popisem principů kultivace buněk in vitro a moderních in vitro modelů pro kultivaci endoteliální buněčné vrstvy. V práci jsou dále popsány principy konfokální a fluorescenční mikroskopie. ...