Now showing items 136-155 of 397

 • Laboratorní funkční generátor 

  Trnkus, Andrej
  Práca sa zoberá návrhom funkčného generátoru s priamou číslicovou syntézou. Rieši hardwarovú a softwarovú realizáciu celkového generátoru priebehov sínus, trojuholník a obdĺžnik s nastaviteľnou striedou, frekvenčné ...
 • Laboratorní model magnetohydrodynamického generátoru 

  Hanžl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou magnetohydrodynamických (MHD) generátorů, konkrétně je v rámci práce zkonstruován funkční model MHD generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V ...
 • Laboratorní úloha prezentující aplikační firewall 

  Procházka, Ivo
  Cílem této práce je návrh laboratorní úlohy prezentující aplikační firewall. Teoretická část úlohy se věnuje formálnímu rozdělení firewallů z historického a technického hlediska. Praktická část obsahuje demonstraci pěti ...
 • Laboratorní úloha seznamující studenty se systémy prevence průniků 

  Bronda, Samuel
  Táto bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť popisuje zabezpečovacie systémy, rôzne druhy útokov a podrobne rozoberá systémy na ochranu počítačovej siete. Praktická časť je zameraná na pracovisko, na ...
 • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

  Konzal, Jan
  Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...
 • Laboratorní zdroj 

  Tománek, Radek
  Práce srovnává množství typů laboratorních zdrojů jak z hlediska výstupních parametrů, tak i částečně z jejich technického řešení a jejich možností použití. Tím jsou rozebrány používané metody v laboratorních zdrojích, na ...
 • Levné zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve 

  Mívalt, Filip
  Měření průtoku krve využitím Dopplerova jevu je hojně využívaná metoda pro posuzování stavu cév. Touto metodou mohou být diagnostikovány patologie jako stenóza, aneurysma, či žilní nedostatečnost. V posledních letech byly ...
 • Lidský mozek a jeho modelování 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této semestrální práce je vytvořit počítačový model lidského mozku. Model je následně využit simulačním programem CST STUDIO SUITE 2015 pro zobrazení rozložení elektromagnetických vln. Výsledky simulací by měly sloužit ...
 • Luxmetr 

  Velím, Michael
  Tato práce se věnuje problematice měření pracovního osvětlení, se zaměřením na návrh luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Účelem tohoto zařízení je stanovit míru osvětlení v místnosti. Z těchto dat zjistíme, zda je pro ...
 • Malá solární elektrárna 

  Šimůnek, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé solární elektrárny s akumulátorem, která bude napájet menší domácí spotřebiče. Informace o stavu zařízení bude možné sledovat přímo na zařízení a také ve veřejné tabulce na ...
 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Maximalizace diagnostické výtěžnosti signálů EKG 

  Beháňová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá maximalizáciou diagnostické vyťaženosti signálu EKG. V~teoretickej sekcií sa zaoberáme fyziológiou srdca, elektrokardiografiou, typmi rušenia EKG a popisom niektorých známych metód odhadu ...
 • Mechanický manipulátor řízený z platformy cRIO 

  Karásek, David
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit řídicí software pro mechanický 2 D manipulátor skládající se ze dvou translačních a jednoho rotačního členu. V teoretické části rozebírá možné hardwarové řešení a přibližuje ...
 • Membránový oxygenátor 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou oxygenátoru pro izolovaná králičí srdce. V práci je vytvořen matematický model oxygenátoru a výpočet optimálních parametrů pro tuto aplikaci. Na to navazuje návrh konstrukčního řešení ...
 • Meteorologická stanice pro Iontmetr 

  Kadaňka, Karel
  Bakalářská práce popisuje návrh meteorologické stanice k Iontmetru. Meteorologická stanice je řízena platformou Arduino, která změří data ze senzorů veličin, a bezdrátově je posílá do prvotní koncepce Iontmetru. V první ...
 • Meteostanice pro modeláře 

  Vlasatý, Andrej
  Hlavným cieľom tohto projektu bolo navrhnúť a postaviť bezdrôtovú meteostanicu pre modelárov so zobrazením údajov online. Dôraz bol kladený na bezdrôtový prenos a snímanie smeru a rýchlosti vetra.
 • Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů 

  Kozubík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody ...
 • Měření a regulace O2 v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů 

  Nečasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a regulací kyslíku v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří biofyziky FEKT VUT. V teoretické části jsou ...
 • Měření a vyhodnocení disperzí v optickém vlákně 

  Očenášek, Jan
  Tento semestrální projekt pojednává o měření a vyhodnocení disperzí v optickém vlákně. Úvod práce je zaměřen na popis principu optického vlákna a optického prostředí. Další část práce je věnována detailnímu popisu polarizační ...