Now showing items 253-272 of 397

 • Realizace elektrického pohonu užitkového vozíku 

  Lažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu ekonomického elektrického pohonu pro užitkový vozík. První část je věnována přehledu provozních vlastností dostupných elektromotorů, baterií a převodů vhodných pro konstrukci ...
 • Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee 

  König, Petr
  Bakalářská práce se věnuje vrstvové architektuře systému ZigBee, zejména potom jeho fyzické a MAC vrstvě a demonstruje jeho parametry v praktické realizaci. Hlavní částí bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy za ...
 • Registrace obrazu 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem různých způsobů registrace obrazů v oblasti medicínského zpracování. Jsou zde zpracována kritéria pro správnou volbu metody registrace, dále parametry pro vhodnou transformaci, ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
 • Rekonstrukce signálu modifikovaného efektem fade-in/fade-out 

  Bača, Petr
  Bakalářská práce nese teoretický podklad pro zpracování speciální úlohy dekvantizace, a to rekonstrukce signálu postiženého efektem fade-in, fade-out. Je zde obsažen teoretický úvod shrnující základní poznatky o převodu z ...
 • Rešerše na autonomní automobily 

  Hipča, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. ...
 • Robotický vkladač jogurtů do kartonu 

  Ficek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení pro zvýšení efektivity linky na jogurty. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je analyzován současný způsob výroby. Ve druhé části jsou ...
 • Rozpoznávání ručně psaného textu s využitím posuvného okna 

  Ďuriš, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickým rozpoznávaním znakov. Zameriava sa na rozpoznávanie ručne písaného textu. Teoretický úvod popisuje metódy používané pri optickom rozpoznávaní znakov a vybrané metódy strojového ...
 • Rozšiřující deska pro RaspberryPi 

  Divácký, Tadeáš
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací rozšiřující desky pro RaspberryPi. Na začátku jsou vypsány všechny integrované obvody, které byly pro tuto práci vybrány. Dále je v zde popsána napájecí část, sloužící ...
 • Rozšiřující rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA 

  Čáslavský, František
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rozšiřujících modulů pro vývojovou desku Spartan-3 Starter kit. Cílem práce je návrh modulů pro zvukový vstup a výstup a pro video vstup a výstup. Práce se zabývá rozborem možností ...
 • Rozšíření grafických rozhraní zvukových zásuvných modulů o 3D grafiku 

  Dufka, Filip
  Tato práce se venuje možnostem rozšírení grafického uživatelského rozhraní modulu VST3, které slouží pro digitální zpracování zvukového signálu, o implementaci 3D modelu s využitím OpenGL. Práce se zameruje na vytvorení ...
 • Rozšíření laboratorních modelů Parkoviště a Bedny o možnost připojení na decentrální periferii 

  Mancl, Vlastimil
  Tato práce se zabývá popisem a připojením laboratorních modelů dopravníku beden a parkoviště na decentralizovanou periferii od firmy SIEMENS pomocí komunikace PROFIBUS DP. Kvůli tomu byly vytvořeny programy pro řízení ...
 • Rukavice se senzory ohybu 

  Findejsová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Tato práce shrnuje problematiku odporových senzorů, popisuje jejich princip a využití. Poté se zabývá stručným popisem anatomie horní končetiny a ...
 • Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu 

  Chmelař, Vít
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • Řídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolku 

  Fries, Lukáš
  Práce se věnuje teoretické charakteristice použitých komponentů a jejímu fungování. Hlavní část je zaměřena na praktický návrh a sestavení funkčního zařízení pro řízení polohy stolečku, který je součástí nespecifikovaného ...
 • Řídicí systém pro 3D tiskárnu 

  Vítek, Radim
  Tato práce se zabývá způsoby řízení 3D tiskáren. Zejména krokovými motory spolu s jejich rozběhovými profily. Dále se pojednává o interpolačních algoritmech. Pozornost je také věnována návrhu řídicí desky pro 3D tiskárnu, ...
 • Řídící deska pro kvadrokoptéru 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro dron typu quadrotor. Cílem práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku schopnou stabilizace dronu a komunikace s nadřazeným systémem. Předpokládá se použití ...
 • Řízení budovy s využitím PLC výrobce Saia 

  Rejchlík, Lukáš
  Tato práce se zabývá základy problematiky řízení inteligentních budov za použití programovatelných automatů a zaměřuje se především na vytápění a osvětlení v inteligentních budovách. První část je věnována problematice ...
 • Řízení modelu inteligentního domu 

  Běloušek, Petr
  Tato práce se zabývá řízením inteligentních domů. V další kapitole je seznámení s existujícím modelem inteligentního domu, PLC a vývojovým prostředím od B&R. Poslední kapitola je věnována návrhu vytápění s regulací teploty ...