Now showing items 275-294 of 397

 • Sběr dat ze sociální sítě Twitter 

  Kmeť, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na zber dát zo sociálnej siete Twitter. Dáta sú zbierané v reálnom čase s rôznou dĺžkou trvania zberu. Teoretická časť hovorí o sociálnej sieti Twitter, približuje možnosti ...
 • Segmentace kortikálních částí obratlů 

  Janštová, Michaela
  Práce se zabývá segmentací kortikálních částí obratlů z CT obrazových dat v programovém prostředí MATLAB. Popsána je problematika segmentačních technik, zejména metody „level-set” a její modifikace DRLSE. Tato metoda byla ...
 • Segmentace obrazu pomocí GPU 

  Bravenec, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu grafických karet v oblasti paralelního zpracování dat, přesněji na zpracování obrazu. Zabývá se určením rozdílu v rychlosti zpracování pomocí grafické karty a běžného ...
 • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

  Kohoutek, Jan
  Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně 

  Vykoukal, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření simulace zkratové zkušebny, která je součástí UVEE. Zkratová zkušebna je komplexní zařízení, které obsahuje několik typů elektrických strojů a zařízení, které jsou zapojeny do ...
 • Simulátor laboratorního modelu 

  Šváb, Štěpán
  Tato práce se zabývá základními metodami vyrenderování scény. Tvorbou simulátoru laboratorního modelu v jazyce C# s využitím bullet phyzic, která definuje svět fyziky. Vytvořením parseru X3D formátu a způsobem, jak jeho ...
 • Síť pro měření teploty a zpracování naměřených dat 

  Gociek, Krzysztof
  Cílem této práce bylo vytvořit univerzální bezdrátovou síť pro měření teploty. Síť se skládá z většího počtu měřících modulů, které jsou fyzicky přizpůsoben jak k měření teploty uvnitř budov tak i k měření venkovní teploty. ...
 • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

  Hodáňová, Adéla
  Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...
 • Smáčení a roztékání pájky po povrchu DPS 

  Wiesner, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní. Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových ...
 • Smáčivost povrchových úprav DPS a porovnání metod 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami zkoušek smáčivosti povrchových úprav desek s plošnými spoji. Pro tyto testy byla navržena a vytvořena zkušební deska, která obsahovala testovací kupony pro navržené testovací metody. ...
 • Směrování v datových sítích 

  Stodůlka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem směrování v datových sítích. Teoretická část popisuje obecné možnosti spojení mezi dvěma uzly. Dále jsou popsány principy přepínání v rámci jedné sítě a směrování mezi sítěmi. Další ...
 • Směšovač vody 

  Damajka, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je sestavit přístroj ke směšování teplé a studené vody. Směšovač je tvořen ze snímačů teploty a průtoku. Akčními členy jsou membránové ventily a třícestný ventil se servopohonem. Práce se zaměřuje ...
 • Snižování ztrát třífázového asynchronního motoru 

  Trn, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snižování ztrát třífázového asynchronního motoru. V první části se pojednává o konstrukci a principu činnosti motorů. Další část práce je zaměřena na vlastní výpočet parametrů asynchronního ...
 • Snímač tepu integrovaný v počítačové myši 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a zhotovit snímač tepové frekvence, zabudovaný v počítačové myši. Řešení využívá principu fotopletysmografie. Akviziční sestava byla zhotovena za pomocí vyrobeného optického detektoru, platformy ...
 • Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Kupka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními principy zvyšování dynamického rozsahu u digitální fotografie. Práce dále hledá, jaké metody se využívají pro vytvoření fotografie s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a prozkoumává ...
 • Snímání pohybu očí pomocí zařízení BIOPAC a eyetrackeru Pupil 

  Vančurová, Johana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vizuální reakční doby řidiče pomocí snímání pohybů očí. Pohyby očí byly snímány pomocí zařízení Biopac a eyetrackeru Pupil. Hlavním cílem bakalářské práce je srovnat výsledky ...
 • Software pro laboratorní stand s měniči a motory 

  Smolák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího firmwaru pro dva mikroprocesory a softwaru vizualizace laboratorních úloh na počítači. První z mikroprocesorů řídí stejnosměrný motor s permanentními magnety a druhý indukční ...