Now showing items 344-363 of 397

 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Klich, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh, výroba a vývoj řídícího programu zařízení pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla. Zaměřuje se na detailní popis tvorby celé práce od základních vlastností použitých komponentů ...
 • Umělá inteligence 

  Ragas, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé ...
 • Univerzální automobilová palubní jednotka s řízením předstihu 

  Ambrož, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální palubní jednotky pro starší dvoutaktní automobily s řízením předstihu zapalování motoru. Jako doplňková funkce je zobrazování údajů spojených s provozem vozidla. Při návrhu byly ...
 • Univerzální monitorovací a diagnostická sonda pro sériovou komunikaci 

  Dvořák, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro analýzu komunikace na standardizovaných sériových rozhraních, která mají rozdílné parametry. Výstupem práce je kompletní návrh zařízení včetně schémata zapojení, desky plošného spoje ...
 • Usměrňovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou pro zpracování biologických signálů 

  Bárta, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu usměrňovačů s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou s důrazem na využití technologie CMOS. První kapitola se zabývá základními biologickými signály, způsoby jejich získávání ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Uživatelské rozhraní pro rekonstrukci dat z magnetické rezonance 

  Marcin, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť grafické užívateľské rozhranie pre spracovanie dát magnetickej rezonancie pomocou kompresného snímania. Pre tento účel bolo použité vývojové prostredie Matlab. V prvej časti je popísaný ...
 • Verifikace výsledků obdržených z nově vyvinutého třífázového numerického modelu sítě 

  Palko, Richard
  Táto bakalárska práca popisuje postup nastavenia numerického modelu a výpočet distribučnej sústavy v novo vyvinutom trojfázovom numerickom modely. Po uskutočnení meraní na fyzikálnom modely sa získané údaje porovnajú a ...
 • Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu 

  Přichystal, Jan
  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, ...
 • Vizualizace aplikace v systému COMES 

  Sýkora, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se ...
 • Vizualizace zvuku 

  Jelínková, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vizualizace zvuku, tedy vytvoření objektu, jehož parametry budou měněny na základě časově proměnných parametrů zvuku. V první části se práce zabývá různými druhy vizualizací jak z historie, ...
 • Vícekanálová měřicí soustava pro měření relativní intenzity světla 

  Damajka, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace vícekanálové měřící soustavy pro měření intenzity světla. V první kapitole jsou uvedeny základní světelné veličiny a jejich snímače. V následující kapitole je samotný návrh měřící ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru 

  Binek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru 

  Žalkovský, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu malého asynchronního motoru a analýzou vlivu změny délky magnetického obvodu na jeho účinnost. V teoretické části jsou popsány konstrukční prvky motoru a samotný princip práce ...
 • Vliv kalandrování na vlastnosti elektrod lithno-iontových baterií 

  Svoboda, Lukáš
  Při výrobě lithno-iontových baterií je snaha dosáhnout co největší hustoty energie, respektive kapacity při zachování velikosti článku. Důležitým krokem ve výrobním procesu baterie je kalandrování elektrod. Způsob jeho ...
 • Vliv očních pohybů na posturální stabilitu 

  Míková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu očních pohybů na posturální stabilitu. V práci je zahrnuta problematika posturání stability, zaměřující se na vliv senzorických podmínek. Dále je zde zmíněna anatomie oka, fyziologie ...
 • Vliv skelných vláken jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru 

  Cvaniga, Tomáš
  Hlavnou témou bakalárskej práce je pozorovanie vplyvu sklených vláken ako aditív zápornej elektródy na vlastnosti oloveného akumulátoru pre hybridné vozidlá. Cieľom práce je preskúmať ako zvýšiť životnosť akumulátora vplyvom ...
 • Vliv spodního předehřevu při opravách osazených DPS 

  Čechák, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou fyzikálních mechanismů přenosu tepla a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii spodního předehřevu při opravě desek plošných spojů. Vysvětluje ...
 • Vybrané druhy analýz stejnosměrných obvodů v programovacím jazyce MATLAB 

  Urbanová, Hedvika
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami analýz elektrických obvodů a to jak metodami univerzálními, tak speciálními. Metody byly v práci teoreticky definovány. Následně byl vysvětlen postup při počítání a zhodnoceny jejich ...