Now showing items 1-20 of 398

 • Studium eroze kontaktů spínacích přístrojů za reálných podmínek 

  Holoubek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá úbytkem materiálu, tzv. erozí kontaktů při vypínacím pochodu spínacích přístrojů. Úvodní část je zaměřená obecně na spínací přístroje, jejich rozdělení a funkce. Dále je pak užší zaměření na ...
 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců 

  Kratochvíl, Adam
  Záměrem práce je dokumentovat celý proces modernizace stroje. Během tohoto procesu se věnuje výběru konkrétního pohonu a řídicího systému. Mimo jiné jsou představeny možnosti teoretického návrhu jednotlivých komponent ...
 • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

  Hodáňová, Adéla
  Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...
 • Lidský mozek a jeho modelování 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této semestrální práce je vytvořit počítačový model lidského mozku. Model je následně využit simulačním programem CST STUDIO SUITE 2015 pro zobrazení rozložení elektromagnetických vln. Výsledky simulací by měly sloužit ...
 • Snižování ztrát třífázového asynchronního motoru 

  Trn, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snižování ztrát třífázového asynchronního motoru. V první části se pojednává o konstrukci a principu činnosti motorů. Další část práce je zaměřena na vlastní výpočet parametrů asynchronního ...
 • Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu 

  Štefek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací v obytných budovách. Úkolem práce je seznámení se s požadavky legislativních předpisů se zaměřením na české technické normy ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj 

  Chaňo, Petr
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce hudebního nástroje, který se vyznačuje experimentálností spočívající v kombinaci syntezátoru a sekvenceru, ovládáním, vzhledem. Samotný návrh a konstrukci předchází ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

  Pála, Matěj
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
 • Elektronické zabezpečovací systémy 

  Tomek, Dominik
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v ...
 • Návrh a ověření širokopásmové bezdrátové technologie využívající long-range modulaci 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové Low Power WAN technologie LoRaWAN v IoT. V práci je rozebrána jak fyzická vrstva, na které pracuje modulace LoRa, tak protokol LoRaWAN a jeho limity. V práci je navrhnuta a ...
 • Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci 

  Sadílek, Daniel
  Bakalářská práce „Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci“ se zabývá detekcí odlehlých hodnot v datových souborech pacientů s Parkinsonovou nemocí, která je velmi důležitá ...
 • Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee 

  König, Petr
  Bakalářská práce se věnuje vrstvové architektuře systému ZigBee, zejména potom jeho fyzické a MAC vrstvě a demonstruje jeho parametry v praktické realizaci. Hlavní částí bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy za ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Měření a regulace O2 v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů 

  Nečasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a regulací kyslíku v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří biofyziky FEKT VUT. V teoretické části jsou ...
 • Interaktivní aplety pro podporu výuky 

  Korbel, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky v oblasti zpracování obrazu. Teoretick á část se zabývá matematickým pohledem na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na vypracování čtyř webových apletů (nástrojů ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Návrh nízkošumového lineárního laboratorního zdroje 

  Ondráš, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu napájecího zdroje. Je to zdroj lineární s napěťovou a proudovou regulací. Výstupem práce je zdroj, který má nízký výstupní šum. Zařízení slouží jako napájecí zdroj pro nukleární ...
 • Vliv očních pohybů na posturální stabilitu 

  Míková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu očních pohybů na posturální stabilitu. V práci je zahrnuta problematika posturání stability, zaměřující se na vliv senzorických podmínek. Dále je zde zmíněna anatomie oka, fyziologie ...