Now showing items 1-20 of 400

 • Elektroléčba 

  Vodochodská, Andrea
  Tato práce se zabývá druhy fyziatrické léčby, jako je fototerapie, termoterapie, kryoterapie a mechanoterapie. Především však elektroléčbou, která je zde rozdělena na bezkontaktní a kontaktní. V této práci jsou popsány ...
 • Bezpečnostní protikolizní systém pro mobilní roboty 

  Křivský, Josef
  Bakalářská práce se věnuje návrhu bezkontaktního protikolizního systému pro mobilní roboty. Návrh je zaměřen na účinnou detekci překážek, s co nejvyšší bezpečností provozu, co nejvýhodnějším rozmístěním senzorů, ale také ...
 • Segmentace obrazu pomocí GPU 

  Bravenec, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu grafických karet v oblasti paralelního zpracování dat, přesněji na zpracování obrazu. Zabývá se určením rozdílu v rychlosti zpracování pomocí grafické karty a běžného ...
 • Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí 

  Jeřábek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací modulárního, proprietárního, bezdrátového zařízení. Toto zařízení bude zprostředkovávat bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (popř. serverem) a výrobky firmy Cutter Systems spol. s r.o. ...
 • Stereo audio výkonový zesilovač s mikrokontrolérem 

  Filko, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom stereo audio výkonového zosilňovača ktorého vybrané funkcie, ako sú riadenie hlasitosti, hĺbok, výšok a balance, ovláda cez digitálne potenciometre šestnásťbitový mikrokontrolér. ...
 • Přepínač hovorů pro systém APD 

  Hartmann, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení, které slouží k propojení hlasových hovorových linek v hlubinných dolech pro systém APD. Pomocí zařízení, lze propojovat až 60 hovorových linek až do šestnácti nezávislých komunikačních ...
 • Návrh trojitého laboratorního napájecího zdroje 

  Gerbel, Patrik
  Táto semestrálna práca sa zaoberá návrhom trojitého laboratórneho napájacieho zdroja. Zariadenie obsahuje tri výstupy, z ktorých jeden je realizovaný spínaným regulátorom LTM4605, jeho výstupné napätie je možné regulovať ...
 • Síť pro měření teploty a zpracování naměřených dat 

  Gociek, Krzysztof
  Cílem této práce bylo vytvořit univerzální bezdrátovou síť pro měření teploty. Síť se skládá z většího počtu měřících modulů, které jsou fyzicky přizpůsoben jak k měření teploty uvnitř budov tak i k měření venkovní teploty. ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru 

  Žalkovský, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu malého asynchronního motoru a analýzou vlivu změny délky magnetického obvodu na jeho účinnost. V teoretické části jsou popsány konstrukční prvky motoru a samotný princip práce ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
 • Sběr dat ze sociální sítě Twitter 

  Kmeť, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na zber dát zo sociálnej siete Twitter. Dáta sú zbierané v reálnom čase s rôznou dĺžkou trvania zberu. Teoretická časť hovorí o sociálnej sieti Twitter, približuje možnosti ...
 • Srovnávací analýza obnovitelných zdrojů energie ve vybraných evropských zemích 

  Konečný, David
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout informace o obnovitelných zdrojích energie v Německu a v České republice, a to zejména z pohledu historického vývoje, energetické politiky, využití a možností dalšího rozvoje těchto ...
 • Vybrané druhy analýz stejnosměrných obvodů v programovacím jazyce MATLAB 

  Urbanová, Hedvika
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami analýz elektrických obvodů a to jak metodami univerzálními, tak speciálními. Metody byly v práci teoreticky definovány. Následně byl vysvětlen postup při počítání a zhodnoceny jejich ...
 • Využití robotických Roveru k průzkumu Mars 

  Pekař, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), ...
 • Narativní postupy v počítačových hrách 

  Musilová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narativu v počítačových hrách. V úvodu se věnuje vymezení obecných herních specifik, jako herní pravidla a herní žánry. Blíže se potom soustředí na lineární a interaktivní formu ...
 • Přehled bezpilotních prostředků (Drones) v oblasti elektronických komunikací 

  Chott, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled bezpilotních letadel, často označovaných jako drony, a jejich technologický pokrok a vliv v oblasti elektronických komunikací. Vysvětluje základní definici bezpilotních letounů ...
 • Detekce, stínění a identifikace radioaktivního záření při ochraně obyvatelstva 

  Kumičák, Ivan
  Práce se zaobírá problematikou ionizujícího záření. V jednotlivých kapitolách jsou popsány druhy ionizujícího záření a jeho interakce s látkovým prostředím, také jsou popsány jednotlivé veličiny, které charakterizují jak ...
 • Vliv očních pohybů na posturální stabilitu 

  Míková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu očních pohybů na posturální stabilitu. V práci je zahrnuta problematika posturání stability, zaměřující se na vliv senzorických podmínek. Dále je zde zmíněna anatomie oka, fyziologie ...
 • Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí 

  Bělunek, Adam
  Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a ...