Now showing items 1-20 of 620

 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu horského hotelu 

  Franc, Filip
  Obsahem bakalářské práce je výstavba Horského hotelu, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby se zaměřím na zděné nosné konstrukce a provádění stropních konstrukcí pomocí panelů SPIROLL. Zahrnuje technickou zprávu se ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Černý, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet ...
 • Obytný dům 

  Bartošová, Andrea
  Tato bakalářská práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4 členou rodinu. Stavba je navržená jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařství Lahofer v obci Dobšice u Znojma. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonickou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ...
 • Rodinný dům se vzdělávacím centrem 

  Gábová, Hana
  Předmětem mojí bakalářské práce je vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro provedení stavby samostatně stojícího rodinného domu se vzdělávacím centrem. Novostavba se nachází v obci Mysločovice. Jedná ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Zděný rodinný dům 

  Anton, David
  Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího rekreačního obejktu, který leží na p.č. 3617/1 a 3617/2, na okraji k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. Stavební úpravy a přístavba respektují výškový profil okolní zástavby. ...
 • Skladovací hala 

  Badár, Tomáš
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově 

  Vondřejc, Adam
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly v rámci rozšíření areálu firmy Melites s.r.o. a navrhnout optimální pracovní postup pro nejefektivnější výstavbu s ohledem na ...
 • Zastřešení sportovní haly v Blansku 

  Tunková, Eliška
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. ...
 • Studium využití přírodních surovin pro stavební materiály 

  Mačak, Dominik
  V práci je pojednána problematika využitelnosti přírodních surovin pro použití ve stavebních materiálech, které při zabudování do stavby projevují své příznivé fyzikální vlastnosti, zejména nižší materiálovou náročnost při ...
 • Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Šebrle, Jiří
  Cílem práce bylo vyhodnocení erozních smyvů a kulminačních průtoků na určeném území v obci Třebařov. Erozní smyv byl určen metodou USLE, kulminační průtok byl vypočten pomocí CN křivek v programu DesQ. Na základě těchto ...
 • Problematika odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot 

  Krejčík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá sledováním odolnosti cementových betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části bakalářské práce byly popsány změny, které probíhají v betonu, který je vystaven působení vysokých teplot ...
 • Bytový dům, Rychnov nad Kněžnou 

  Kubalíková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá řešením vícepodlažního bytového domu s podzemními garážemi v Rychnově nad Kněžnou. Dům s devíti bytovými jednotkami je určen pro rodinné bydlení. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. ...
 • Rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně 

  Šagátová, Patrícia
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a novým využitím bývalého Okresního soudu ve Zlíně. Objekt už dlouho neplní žádnou funkci. Proto je cílem této práce nalezení vhodného architektonického návrhu, který by splňoval požadavky ...
 • Konstrukce zastřešení srubového objektu v Krkonoších 

  Kunčík, Václav
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statistické posouzení dvou variant dřevěných nosných konstrukcí krovu pro srubový rodinný dům. První varianta je z hranolového řeziva, druhá se zabývá posouzením krovu z kuláčů. ...
 • Zaměření velodromu v Prostějově 

  Řezníčková, Dagmar
  Cílem bakalářské práce je geodetické zaměření skutečného stavu závodní dráhy velodromu v Prostějově, určení její délky a následné vytyčení specifických prvků. V úvodní části práce jsou informace o lokalitě, je zde uveden ...
 • Stavebně-technický stav stokové sítě 

  Šimek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a ...
 • Diagnostika historického zděného objektu 

  Pernová, Jana
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Holeček, Dominik
  Bakalářská práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále jsou v práci podrobně popsány způsoby šíření tepla ve stavebních ...