• Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor založený na platformě Arduino 

  Juríček, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou systému využiteľného pre zabezpečenie objektov s cieľom odhaliť a ohlásiť potenciálnu hrozbu. Dôraz je kladený na možnosti ovládania a konfigurácie systému ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá sémantickou podobnosťou slov. Popisuje a porovnáva existujúce modely, ktoré sa aktuálne pre tento účel používajú. Rozoberá návrh a implementáciu vytvoreného systému na predspracovanie textového korpusu, ...
 • Analýza abstraktních syntaktických stromů pro podporu výuky jazyka Python 

  Fáber, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie analyzátora za účelom kontroly programových riešení v jazyku Pythonu a navrhovanie ich zlepšení z hľadiska kvality a čistoty kódu. Pre najlepšie výsledky sa využíva kombinácia statickej a ...
 • Demonstrace skákajících automatů 

  Růžička, Ladislav
  Tato práce se zabývá demonstrací nově zkoumaného výpočetního modelu pro popis formálních jazyků, a to skákajícího automatu. Místo souvislého čtení vstupního řetězce, jak je tomu u konvenčních konečných automatů, tak u ...
 • Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení 

  Mladý, Jakub
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté ...
 • Logovací robot pro IRC 

  Průša, Vojtěch
  p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl ...
 • Identifikace aplikačních protokolů 

  Chomo, Tomáš
  Digitálna forenzná analýza aplikuje metodické sady techník a procedúr potrebných na získanie dôkazov z počítačových zariadení a prezentuje v zmysluplnom formáte. Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie aplikačných ...
 • System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors 

  Lučanský, Adam
  Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým ...
 • Webový informační systém pro vinařskou firmu 

  Filípek, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace webového informačního systému pro vinařskou firmu. Tento informační systém umožňuje internetové obchodování, administraci webového portálu a propojení ...
 • Nástroj pro zachycení síťového provozu s aplikačním tagem 

  Zuzelka, Jozef
  Zachytávanie sieťovej prevádzky a jej následná analýza sú užitočné v prípade, že hľadáme problémy v sieti alebo sa chceme dozvedieť viac o aplikáciach a ich sieťovej komunikácii. Táto práca sa zameriava na proces identifikácie ...
 • Rozšíření protokolu bezdrátové senzorové sítě 

  Nečasová, Klára
  Cílem práce bylo rozšířit bezdrátový komunikační FIT protokol o mechanismy zajišťující přidávání zařízení do sítě, směrování paketů v síti a obnovení sítě po přesunu zařízení. Teoretická část práce se zabývá komunikačními ...
 • Inteligentní ovládání pohybem ruky 

  Apjar, Martin
  Táto práca sa zaoberá zhotovením zariadenia vhodného na snímanie gest ľudskej ruky, výberom vhodných senzorov, tvorbou obslužného softvéru a návrhom komunikácie. Zariadenie funguje na báze Arduino dosky s mikroprocesorom ...
 • Testování software při uplatnění vývoje řízeného doménou 

  Polešovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi automatizace testování software se zaměřením na aplikace vyvíjené pomocí techniky Domain-driven design (DDD). Na tomto teoretickém základě byl poté vytvořen generátor automatických testů v ...
 • Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o ...
 • Přístupový systém podniku s EZS Jablotron 100 

  Hink, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace přístupového systému podniku s elektronickým zabezpečovacím systémem Jablotron 100 a jeho propojením s jinými systémy. Byl navržen a naprogramován můstek s API ...
 • Mobilní aplikace pro správu a rezervaci produktů 

  Joukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android jako podpůrná aplikace zároveň vyvíjené webové služby rezervačního systému. Cílem práce je vytvořit vizuálně minimalistickou ...
 • Analýza záznamu palubní kamery automobilu 

  Kadeřábek, Jan
  Práce se zabývá analýzou záznamu palubní kamery automobilu. Při zpracování záznamů probíhá detekce zákazových dopravních značek, následná klasifikace konkrétního typu dopravní značky a případné určení hodnoty rychlostního ...
 • Big Data 

  Bútora, Matúš
  Cieľom bakalárskej práca je popísať problematiku Big Data a agregačné operácie OLAP pre podporu rozhodovania, ktoré sú na ne aplikované pomocou technológie Apache Hadoop. Prevažná časť práce je venovaná popisu práve tejto ...
 • Analýza postojů v oblasti automobilového průmyslu 

  Bezák, Adam
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základnými metódami analýzy postojov na sociálnych sieťach.  Téma práce je zameraná na automobilový priemysel, avšak princíp práce je možné použiť na akékoľvek iné skúmané odvetie. ...