Show simple item record

Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort

dc.contributor.advisorPavelek, Milanen
dc.contributor.authorKazkaz, Mohammaden
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:34Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKAZKAZ, M. Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other106659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69950
dc.description.abstractTeplota vzduchu je nejčastěji používaná k posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. Avšak teplota vzduchu sama o sobě, je v mnoha případech pro toto posouzení nedostatečná. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit tepelný stav vnitřního prostředí a specifikovat parametry, které na něj mají vliv. Teplota vzduchu, střední radiantní teplota, rychlost vzduchu a vlhkost vzduchu jsou čtyři základní parametry, které určují tepelný stav vnitřního prostředí. Vzhledem k tomu, že tepelný stav prostředí závisí na mnoha aspektech, byly odvozeny veličiny, které zahrnují kombinovaný účinek několika nebo všech těchto parametrů k určení tepelného stavu prostředí. Jedná se např. o efektivní teplotu, teplotu kulového teploměru, operativní teplotu, ekvivalentní teplotu, PMV a PPD indexy... aj. V dnešní době existuje spousta vysoce přesných senzorů, které mohou zhodnotit tepelný stav vnitřního prostředí. Z důvodu jejich vysoké ceny jsou používané převážně pro účely výzkumu. Předkládaná práce se převážně soustředí na vývoj kompaktního deskového senzoru pro vyhodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí. Zaměřuje se hlavně na nízkou cenu senzoru společně s dostatečnou přesností. K dosažení cíle této práce jsou provedeny následující postupy: • Analýza environmentálních faktorů ovlivňujících tepelný stav prostředí. • Studium dopadu teploty vzduchu, střední radiantní teploty a rychlosti proudění vzduchu na tepelné indexy: teplotu kulového teploměru a operativní teplotu. • Teoretické porovnání teploty kulového teploměru a operativní teploty. • Navržení, rozvoj a konstrukce nového deskového senzoru pro posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. • Navržení a konstrukce testovací komory pro porovnávání senzorů tepelného stavu prostředí. • Kalibrace zkonstruovaného senzoru měřením fyzikálních veličin charakterizujících tepelný stav prostředí. • Testy směrové závislosti vyvinutého deskového senzoru a porovnání s kulovým teploměrem v testovací komoře. • Srovnání teoretických řešení s provedenými měřeními v testovací komoře. Výsledkem této práce je vlastní teoretické srovnání teploty kulového teploměru a operativní teploty ve vybraném rozsahu teploty vzduchu, střední radiantní teploty a rychlosti vzduchu pro možnost hodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí pomocí kulového teploměru. Hlavním výstupem je však navržení a zhotovení jednoduchého deskového senzoru, který by byl dostatečně přesný pro měření tepelného stavu prostředí. V rámci disertace byla postavena také testovací komora a bylo provedeno testování vyvinutého senzoru pomocí měřicího systému INNOVA.en
dc.description.abstractThe air temperature is most often used to assess the thermal state of an internal environment. However, air temperature alone is insufficient in many cases to evaluate the environmental thermal state. The main objective of the thesis is evaluating the thermal state of an indoor environment and specifying the parameters that influence on it. Air temperature, mean radiant temperature, air velocity, and humidity are the four fundamental environmental parameters that determine the thermal state of an interior environment. Given that the thermal state of an environment depends on many parameters, so it has been derived quantities which include the combined effect of several or all these parameters to determining the thermal state of the environment. Some of these quantities for example are: Effective temperature, globe temperature (temperature measured by globe thermometer), operative temperature, equivalent temperature, PMV and PPD indices… etc. Nowadays there are a lot of high accuracy sensors which can evaluate the environmental thermal state, and due to their high price, they are primarily used for purpose of research. The presented work is focused mainly on development of a compact plate sensor for evaluating the thermal state of an interior environment. Mainly focus was on the low cost of the sensor together with a sufficient accuracy. To achieve the objective of the thesis, the following proceedings were carried out: • Analysis the environmental factors affect the thermal state of an environment. • Study the impact of the air temperature, mean radiant temperature, and air velocity on thermal indexes, the globe temperature and operative temperature. • The theoretical comparison between globe temperature and operative temperature. • Design, developing, and constructing a new plate sensor for assessment the thermal state of an interior environment. • Design and constructing a testing chamber to make comparison between sensors of the thermal state of an environment. • Calibrating the constructed sensor by measuring the physical quantities characterizing the thermal state of the environment. • Test the developed plate sensor and comparing it with the globe thermometer in test chamber. • Make a comparison between the theoretical solutions and the measurements in test chamber. The results of this work are own theoretical comparison between the globe temperature and the operative temperature in the selected range of mean radiant temperature, air velocity, and air temperature for evaluating the thermal state of an internal environment. The main output of this work is designing and constructing a simple plate sensor, which would be accurate enough to measure the thermal state of the internal environment. Further, the testing chamber has been constructed to test the developed sensor using new measuring system INNOVA.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelný staven
dc.subjectvnitřní prostředíen
dc.subjecttepelná pohodaen
dc.subjectteplota kulového teploměruen
dc.subjectoperativní teplotaen
dc.subjectteplota deskyen
dc.subjectfaktory prostředíen
dc.subjecttepelné indexy.en
dc.subjectThermal statecs
dc.subjectinternal environmentcs
dc.subjectthermal comfortcs
dc.subjectglobe temperaturecs
dc.subjectoperative temperaturecs
dc.subjectplate temperaturecs
dc.subjectenvironmental factorscs
dc.subjectthermal indexes.cs
dc.titleCompact Sensors for Evaluation the Thermal Comforten
dc.title.alternativeCompact Sensors for Evaluation the Thermal Comfortcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-12-15cs
dcterms.modified2018-01-03-10:09:27cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid106659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:07:47en
sync.item.modts2019.05.18 13:46:12en
dc.contributor.refereeFiľakovský, Karolen
dc.contributor.refereeŠafařík,, Pavelen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record