Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorHrabec, Josefcs
dc.contributor.authorKoželouhová, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:13:24Z
dc.date.available2019-05-17T14:13:24Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOŽELOUHOVÁ, A. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6995
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. Zahradní umění bylo vždy odrazem své doby. Zřizovatelé zahrad - šlechta, panovníci či církevní hodnostáři jejich prostřednictvím vyjadřovali své postavení, ale snažili se i poukazovat na to, co bylo chápáno jako za umělecky a technicky (později i sociálně) pokrokové a správné. Z těchto faktů a úvah vychází hlavní myšlenkový koncept mého návrhu. Snažím se také prezentovat dnešní dobu a společnost – ve smyslu toho DOBRÉHO, co by si mohly a dle mého názoru měly navzájem přinášet. A co si snad i přinášejí… Proto aplikuji ve svém projektu poznatky dnešní techniky a ekologie ve smyslu využívání přírodních, především lokálních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se snažím využít a podpořit otevřenost soudobé společnosti a vytvořit projekt s přesahem lidským a sociálním. Začleňuji do areálu funkci dočasného chráněného bydlení či startovních bytů a podporuji integraci jejich obyvatel do společnosti prostřednictvím práce či terapií v zahradě. V neposlední řadě bych ráda otevřela zahrady nejširšímu spektru laické veřejnosti a vytvořila vedle estetické i zábavně - vzdělávací funkci. Z hlediska architektonického bylo mojí snahou vnést do zahrady soudobé prvky, které však respektují její historický vývoj i stávající situaci a navazují na ně. V Holandské zahradě jsem návštěvnické centrum umístila do půdorysné stopy bývalého „kasina“. Uzavírá tak tento podélný prostor, je pomyslným pokračováním kolonády Květné zahrady (i přepisem arkády na fasádě) a vyvážením objemu tropického skleníku na protější straně zahrady. V řešení zahrady respektuji příčné osy Květné zahrady i hlavní osu předpolí, vytvářím jednoduchou kompozici větších ploch se dvěma novými „náměstími“ – v místě obnovené Neptunovy fontány a před návštěvnickým centrem. Vyvýšenými plochami přidávám pozemku třetí rozměr. V jižní části komponuji funkčně odlišné prostory podél hlavní podélné osy. Návštěvník je tak nenásilně upozorňován a veden k objektu voliéry. Příčně je pak zahrada pro lepší uchopitelnost rozlehlého hloubkově orientovaného prostoru pocitově členěna na několik částí - oblast reprezentativní (u studeného skleníku), část hospodářsko-vzdělávací (neméně atraktivní) se zahradnictvím a odpočinkové okolí voliéry a stopy Králičího kopečku.cs
dc.description.abstractThe topic of the bachelor thesis is the design of the revitalization of the foreground of the Květná garden in Kroměříž and of the service building for visitors. When solving the project, the first ideas were initiated by its strong social context. The garden art has always been a reflection of its own period. The founders of gardens – the aristocracy, monarchs or clergy – have used gardens as a means to represent their social status. They have tried to point out the things that have been conceived as artistically and technically (and later socially) progressive and correct. The main ideal concept of my project results from these facts and considerations. I seek to represent today’s era and society – within the meaning of the good, what they could and according to my opinion should bring to each other. And what they perhaps do… That is why I apply knowledge of today’s technique and ecology in my project – in terms of the use of local natural materials and renewable energy resources. At the same time I try to take advantage of and to give support to the frankness of today’s society and to create a project with a social and human overlap. I incorporate a function of a temporary sheltered housing into the area and support integration of people into the society through garden works and therapies. Last but not least – I would like to open the gardens to the broadest scope of the laic public and to create not only an esthetic function, but an educational as well. From the architectural point of view, I tried to bring contemporary components into the garden, which, however, respect the historical evolution and the temporary situation and connect to them. In the Holandská garden I placed the visitors centre into the ground plan – a path of the former “casino”. It closes up this lengthwise space, it creates a notion of continuance of the colonnade of the Květná garden (and transcription of the arcade on its façade), and it balances the dimension of the tropical glasshouse on the other side of the garden. Regarding the solution of the garden space, I respect the cross axes of the Květná garden as well as the main longitudinal axe of the foreground. I create a simple composition of larger sheets with two new “piazzas” – at the place of the renewed Neptune’s fountain and in front of the visitor’s center. By creating the elevated sheets I add the third dimension to the parcel. In the southern part of the foreground I compose functionally different spaces along the longitudinal axe. Hence, visitor’s attention is non-violently drawn to the aviary. Crosswise, the garden is divided into several parts – the representational one (by the cold glasshouse), the agricultural and educational one (but no less attractive) with the garden centre, and the leisure area of the aviary and the so called “rabbit hill”.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKroměřížcs
dc.subjectzahradacs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectchráněné bydlenícs
dc.subjectmístní zdrojecs
dc.subjectnávštěvnické centrumcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectaulacs
dc.subjectKroměřížen
dc.subjectgardenen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectecologyen
dc.subjectsheltered housingen
dc.subjectin-house sourceen
dc.subjectvisitors centreen
dc.subjectcaféen
dc.subjectgalleryen
dc.subjectlibraryen
dc.subjectauditoriumen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-26cs
dcterms.modified2009-05-26-17:21:20cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:09:49en
sync.item.modts2020.04.01 03:49:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVojtová, Leacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Viera Lichardová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record