Show simple item record

Advanced Magnesium Alloys Surface Modification by Ni-P Based Coatings

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromírcs
dc.contributor.authorKosár, Petrcs
dc.date.accessioned2020-11-13T23:57:00Z
dc.date.available2020-11-14cs
dc.date.available2020-11-13T23:57:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOSÁR, P. Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other104608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70101
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195656
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků na jejich vlastnosti. V navazující části práce jsou souhrnně popsány dosavadní poznatky v oblasti bezproudé depozice na kovové substráty. Teoretickou část uzavírá rešerše na téma současného výzkumu v oblasti poznatků týkajících se objasnění a stanovení možného mechanismu bezproudé depozice. Pro následný výzkum mechanismu bezproudé depozice na hořčíkové slitiny bylo nutné v první fázi experimentální části charakterizovat mikrostrukturu a složení jednotlivých hořčíkových slitin. Přesná prvková analýza byla provedena optickým emisním spektrometrem s doutnavým výbojem a rastrovací elektronový mikroskop s EDS analýzou byl použit pro identifikaci fází hořčíkových slitin. Pomocí elektronové rastrovací mikroskopie a podrobných prvkových analýz pokovovaného hořčíkového substrátu po jednotlivých technologických krocích depozice bylo zjištěno, že pro optimální depozici Ni-P povlaku na hořčíkové slitiny je zapotřebí kyselého moření ve směsi kyseliny octové a dusičnanu sodného. Pomocí metody XPS bylo zjištěno, že atom fosforu v redukčním činidle dihydrido-dioxofosforečnanu sodného má náboj +V. V závěru experimentální části byla pomocí elektronové rastrovací mikroskopie a detailních prvkových analýz sledována v prvních 120 sekundách nukleace a růst částic Ni-P na povrchu pokovovaného hořčíkového substrátu.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the modification of the surface of advanced magnesium alloys with Ni-P based coatings. At the beginning of the theoretical part, the structures of the used magnesium alloys and the influence of individual alloying elements on their properties are characterized. In the following part of the thesis the current knowledge in the field of electroless deposition on metal substrates is summarized. The theoretical part of the thesis is closed with contemporary research study in the field of clarification and determination of possible mechanism of electroless deposition. For the subsequent investigation of the mechanism of electroless deposition on magnesium alloys, it was necessary to characterize the microstructure and composition of individual magnesium alloys in the first phase of the experimental part. The exact composition of elements was determined using glow discharge optical emission spectroscopy and scanning electron microscopy with EDS was used for composition of phases of magnesium alloys. Using scanning electron microscopy and detailed elemental analysis of the coated magnesium substrate, it was found that for optimal Ni-P coating deposition on magnesium alloys, acid pickling prior coating is required in a mixture of acetic acid and sodium nitrate. Using the XPS method, it was found that the phosphorus atom in the sodium dihydride-diphosphate reducing agent has a + V charge. 4 At the end of the experimental part scanning electron microscopy and detailed elemental analyses were used for monitoring of the Ni-P particles nucleation and growth in the first 120 seconds of the coating process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectHořčíkové slitinycs
dc.subjectbezproudé niklové povlakycs
dc.subjecthydridový vodíkcs
dc.subjectnukleace a růst Ni-P částiccs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmechanismuscs
dc.subjectanalytické metodycs
dc.subjectmikrotvrdostcs
dc.subjectneutrální solná mlhacs
dc.subjectrentgenová fotoelektronová spektrometriecs
dc.subjectrastrovací elektronová mikroskopiecs
dc.subjectenergiově dispersní spektrometriecs
dc.subjectMagnesium alloysen
dc.subjectelectroless nickel platingen
dc.subjecthydride anionen
dc.subjectnucletion and growth of Ni-P particlesen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectmechanismsen
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectmicrohardnessen
dc.subjectneutral salt sprayen
dc.subjectX-ray photoelectron spectrometryen
dc.subjectscanning electron microscopyen
dc.subjectenergy dispersive spectrometryen
dc.titleModifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-Pcs
dc.title.alternativeAdvanced Magnesium Alloys Surface Modification by Ni-P Based Coatingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-11-14cs
dcterms.modified2017-11-14-11:13:23cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid104608en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.11.14 00:57:00en
sync.item.modts2020.11.14 00:14:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePacal, Bohumilcs
dc.contributor.refereeNový,, Františekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc., oponent (člen) doc. Ing. František Nový, Ph.D., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda. Ing. Kosár má za sebou bohatou pedagogickou činnost (řada praktik, např. z preparačních a testovacích metod, z anorganické chemie, z kovových materiálů atd.), konzultoval bakalářskou a diplomovou práci a vedl bakalářskou práci. Účastnil se několika konferencí v České republice i v zahraničí. Je spoluautorem několika publikací, ve 4 případech je prvním autorem. Předseda komise předal slovo doktorandovi. Následovala cca půlhodinová poweropointová prezentace, v níž doktorand představil podstatné výsledky své dizertační práce. Byly přečteny posudky, oba kladné, obsahovaly řadu dotazů a ve výsledku doporučovaly práci k obhajobě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record