Recent Submissions

 • Návrh opatření na horním toku Svratky 

  Klepárníková, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření na toku Svratka v katastrálním území Český Herálec a Herálec na Moravě. Cílem diplomové práce je návrh vhodné protipovodňové ochrany v intravilánu obce Herálec a zpracování návrhů ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Školník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studií přečerpávací vodní elektrárny. Návrh je rozčleněn natři části – horní nádrž s vtokovým objektem, tlakový přivaděč s kabelovou chodbou a strojovnu PVE se čtyřmi Francisovými reverzními ...
 • Hydrodynamický model soutokové oblasti Svitavy a Svratky 

  Halaška, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu povodňového nebezpečí soutokové oblasti Svitavy (km 2,050-6,812) a Svratky (km 33,948-38,030) v jižní části Brna. Byly provedeny hydraulické výpočty průchodu kulminačních ...
 • Návrh řešení sil. I/42 – VMO v Brně v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom 

  Motl, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je zpracování komplexního dopravního řešení v zájmovém území Velkého městského okruhu v Brně, a to v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom. Práce představuje dvě varianty výškového vedení VMO. První ...
 • Energy, economic and environmental analysis of balneotherapy 

  Miček, Denis
  Cieľom diplomovej práce je vyzdvihnúť nízko-uhlíkovú ekonómiu Európskej Únie, hlavne budúce zvýšenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov ako potenciálny zdroj energie. Slovenská republika je vďaka je pozícií v strednej ...
 • Teplárenské sítě 

  Malach, Tomáš
  Diplomová práce se v první části zabývá obecným úvodem do soustav centralizovaného zásobování teplem a hydraulickým výpočtem pro teplovodní tepelnou síť. V další části je provedena analýza provozu zadané teplovodní tepelné ...
 • Využití nanotechnologií pro betony ultravysokých pevností 

  Šindelek, David
  Diplomová práce je zaměřena na využití nanotechnologií pro cementové kompozity a UHPC. V praktické části diplomové práce jsou popsány teoretické základy pro úspěšný návrh ultra vysokopevnostního betonu a vlastnosti vstupních ...
 • Ultralehké betony s vysokými užitnými vlastnostmi 

  Popelková, Adéla
  Tato diplomová práce pojednává o technologiích výroby ultralehkých betonů pomocí přímého vylehčení cementového tmele a současně nepřímého vylehčení pomocí lehkých kameniv. Dále se zabývá volbou vhodných surovin pro tyto ...
 • Příprava a stanovení vlastností různých polymorfů C3S 

  Ravaszová, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou prípravy hlavného slinkového minerálu Alitu. Obsahom tejto práce je návrh a optimalizovanie metodiky prípravy čistých polymorfov Alitu, analyzovanie ich vlastností dostupnými analytickými ...
 • Studium vlivů, které ovlivňují reaktivitu vápenců 

  Sklenářová, Dorothea
  Práce je součástí grantového zadání a zabývá se vlivem vstupní suroviny, tedy vápence, na reaktivitu a rychlost dekarbonatace. Cílem práce je zjistit, jaký vliv a vztah má chemické složení, petrografie, geneze a diageneze, ...
 • Možnosti aplikace čedičových vláken do betonu 

  Zourek, Milan
  Diplomová práce se zabývá možností aplikace čedičových vláken v betonu a cementových kompozitních materiálech. V teoretické části je zpracován přehled běžně používaných vláken pro vláknobetony. Je zde popsána výroba ...
 • Vývoj sklobetonů s vysokými mechanickými vlastnostmi 

  Plochý, Ondřej
  Tato diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem sklovláknobetonových výrobků. Dále se zabývá návrhem nové receptury pro firmu Dako spol. s.r.o. Je zde ověřen vliv změn vstupních ...
 • Vliv různé technologie mletí a mechanické aktivace na vlastnosti hydraulických pojiv 

  Hladík, Václav
  Tato diplomová práce sleduje zejména vliv mlecích technologií na výsledné vlastnosti portlandského cementu a vybraných pucolánových materiálů. U portlandského cementu byl také sledován vliv odležení, tedy doby od mletí, ...
 • Vývoj nové technologie pískového pórobetonu s využitím druhotných surovin 

  Ondříčková, Pavlína
  Autoklávovaný pískový pórobeton je moderní stavební materiál s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. V ČR je v současné době používán výhradně písek jako primární křemičitá složka pórobetonu. Pro výhodnější ekonomické ...
 • Studium možností povrchových úprav vibrolisovaných výrobků 

  Mrkvica, Lukáš
  Cílem této práce je popsat problematiku současných technologií povrchových úprav s cílem zlepšit trvanlivost a estetický vzhled. V práci jsou podrobně popsány vlastnosti a materiály nanášených polymerních laků, včetně ...
 • Reaktivní práškové kompozity a cementové kompozity bez makropórů 

  Panenková, Monika
  Diplomová práce se zabývá tématikou navrhování a výroby ultra vysokohodnotných betonů (UHPC), reaktivních práškových kompozitů (RPC) a dalších jemnozrnných materiálu, jako kompozity omezující vznik makrotrhlin (MDF) nebo ...
 • Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami 

  Kutová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlastností betonu s dávkou uhlíkových nanočástic. V teoretické části jsou popsány vlastnosti nanočástic, jejich dávkování a dispergace. V praktické části diplomové práce byly stanoveny ...
 • Vývoj cementových stěrek vyšších užitných vlastností 

  Kardošová, Romana
  Cílem této práce je shrnout a posoudit vlastnosti polymery modifikovaných cementových stěrek, jejich trvanlivost a možnost povrchových úprav. V poslední době se zvyšují požadavky na dodatečné úpravy povrchu pohledových ...
 • Vývoj nové technologie ztekucení a stabilizace zemin 

  Chlachula, Jakub
  V dnešní době je snahou sledovat vlivy související s dopadem na naši ekologii a zabývat se odpadovým hospodářstvím. Výkopové zeminy jsou brány jako odpad, a proto často končí na skládkách deponiích, či mezideponiích. Snahou ...
 • Ověření vlivu složení betonů na životnost cementobetonových krytů 

  Černá, Eva
  ASR patří k častým příčinám porušení betonových konstrukcí. V teoretické části práce je popsaný její vznik a příčiny, včetně posouzení jednotlivých složek betonu a jejich zkoušek. Praktická část je věnována výsledkům ...

View more