Show simple item record

Risk management a znalostní management jako kritické faktory úspěšnosti projektů udržitelnosti

dc.contributor.authorDoskočil, Radekcs
dc.contributor.authorLacko, Branislavcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:57:47Z
dc.date.available2020-08-04T11:57:47Z
dc.date.issued2018-05-05cs
dc.identifier.citationSustainability. 2018, vol. 10, issue 5, p. 1-13.en
dc.identifier.issn2071-1050cs
dc.identifier.other147355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/72420
dc.description.abstractThe paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers when designing and executing new projects simultaneously with quality and project status management. The aim of the paper is to point out the critical factors that have recently affected the success of sustainability projects, which is also its contribution. Empirical research focused on the identification of the application level of the post-project phases in project management in the Czech Republic in 2016 and 2017 was performed. The research was performed as qualitative research employing observation and inquiry methods in the form of a controlled semistructured interview. The research identified 21 most common reasons for not executing post-project phases. Ensuring good and efficient progress of post-project phases, in particular by the means of post-implementation system analysis and compilation of a set of improvement suggestions for subsequent project management, forms the practical background for application of knowledge management and project management principles. A case study focused on the application of fuzzy logic in project risk assessment has been elaborated. In practice, current project management requires the application of advanced risk analysis methods that will replace the simple risk values estimated by calculations of separate risk components.en
dc.description.abstractČlánek se zaměřuje na analýzu klíčových aspektů projektů udržitelnosti. Jedná se o pokročilé řízení rizik a znalostí projektu. Tyto aspekty doporučují pozornosti institucím a projektovým manažerům při návrhu a realizaci nových projektů současně s řízením kvality a stavu projektu. Hlavním cílem článku je identifikovat kritické faktory úspěchu projektů udržitelnosti, což je současně jeho přínosem. Byl realizován empirický výzkum zaměřený na identifikaci úrovně aplikace po-projektových fází při řízení projektů v České republice v letech 2016 a 2017. Výzkum byl realizován formou kvalitativního výzkumu s využitím metody pozorování a metody dotazování v podobě techniky řízeného polo-strukturovaného rozhovoru. Výzkum identifikoval 21 nejčastějších důvodů, proč se po-projektové fáze nerealizují. Zajistit dobrý a efektivní průběh po-projektových fází, zejména prostřednictvím post-imlementační systémové analýzy a vypracováním souboru návrhů pro zlepšení řízení následných projektů, v praxi představuje východisko pro využívání zásad znalostního management v projektovém řízení. Byla zpracována případová studie zaměřená na aplikaci fuzzy logiky při hodnocení rizik projektu. Současný projektový management v praxi vyžaduje aplikovat pokročilé metody pro analýzu rizik, jež budou nahrazovat prostý odhad celkové hodnoty rizika výpočtem separovaných složek rizika.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-13cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofSustainabilitycs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1438cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectprojekt udržitelnosti
dc.subjectprojektový management
dc.subjectznalostní management
dc.subjectrizika projektu
dc.subjectpo-projektové fáze
dc.subjectfuzzy logika
dc.subjectřízení kvality projektu
dc.subjectproject sustainabilityen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectproject risken
dc.subjectpostproject phasesen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectproject management qualityen
dc.titleRisk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projectsen
dc.title.alternativeRisk management a znalostní management jako kritické faktory úspěšnosti projektů udržitelnostics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
sync.item.dbidVAV-147355en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:57:47en
sync.item.modts2020.08.04 12:50:35en
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume10cs
dc.identifier.doi10.3390/su10051438cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2071-1050/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International