Recent Submissions

 • Univerzální domácí brána pro IoT zařízení 

  Šelinga, Martin
  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a ...
 • Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů 

  Podzemný, Jakub
  Práce se zabývá způsoby ověření návrhů integrovaných obvodů, především pak možnostmi hardwarové emulace. V první části práce je stručně popsán proces návrhu integrovaného obvodu, jehož součástí je i emulování prostřednictvím ...
 • Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11af 

  Saprykin, Yaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a simulací modelu fyzické vrstvy bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11af. Při návrhu řešení je nutné detailně pochopit vlastnosti a specifiku systému IEEE 802.11af. ...
 • Hodnocení vztahu mezi kardiovaskulárními signály pomocí nelineárních metod 

  Lokaj, Jiří
  Krátkodobá regulace krevního tlaku je ovlivňována mnoha vlivy, některé jsou reprezentovány kardiovaskulárními signály a jejich změnami. Kvůli složitosti tohoto systému nejsou lineární metody pro jeho analýzu dostatečné. ...
 • Nf zesilovač pro indukční smyčku 

  Flek, Petr
  Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na problematiku a realizaci indukční smyčky pro drážní vozidla, navrhnout a sestrojit funkční vzorek elektroniky zesilovače, který splňuje všechny požadované nároky. Práce zahrnuje ...
 • Návrh inspekčního sloupu pro kontroly stavu použitého jaderného paliva 

  Šimek, Ondřej
  Cílem této práce je návrh specifického zařízení pro firmu ŠKODA JS a.s., které je součástí pevnostní analýzy nového stendu inspekcí (N-SIO). Tímto zařízením je inspekční sloup, díky němuž je možné provádět inspekci vyhořelých ...
 • Rozpoznání dopravních prostředků pomocí signálů snímaných chytrým telefonem 

  Nevěčná, Leona
  Díky vývoji v poslední době přibývá miniaturizovaných senzorů umísťovaných do chytrých telefonů jako jsou akcelerometr, gyroskop, magnetometr, přijímač souřadnic globálního pozičního systému (GPS), mikrofon a dalších. ...
 • Segmentace signálů EKG na základě jejich kvality 

  Zobačová, Barbora
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro spojitý odhad kvality signálů EKG a následnou segmentací těchto signálů na základě odhadnuté kvality. Teoretická část obsahuje popis funkční anatomie srdce, základy ...
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje oblasti číslicového zpracování rádiového signálu, konkrétně modelování vlastností satelitního spoje na bezpilotním letadle, jedná se o povelový/řídící komunikační ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...
 • Analýza genetické variability v sekvenačních datech treponemálních kmenů 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodami určení genetické variability v sekvenačních datech. Sekvenovaným organismem je několik kmenů bakterie Treponema pallidum. Bakterie byly osekvenovány na platformě Illumina. Navrhujeme ...
 • Lícování sekvencí sítnice pomocí fázové korelace 

  Prosser, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím fázové korelace ke slícování snímků videa očního pozadí. Úvodní část je rešerší na téma oční pozadí, oční pohyby, různé přístupy lícování videa a fázová korelace s příklady využití ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Algoritmy pro detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů 

  Bondarenko, Maxim
  Daná diplomová práce se zabývá problematikou detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů. Cílem práce je provedení literární rešerše problematiky kvality dat ve zdravotnickém výzkumu a realizace ...
 • Neurofeedback aktivity amygdaly pomocí funkční magnetické rezonance 

  Sobotková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá neurofeedbackem pomocí magnetické rezonance. V tomto případě je pomocí emočně regulačního vizuálního úkolu sledována a regulována aktivita amygdaly. Byl navrhnut postup, jak zpracovávat měřená ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic 

  Rychlý, Ivo
  Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V ...
 • Návrh prezentačního rozváděče nn 

  Hlaváč, Jan
  Práce se zabývá návrhem rozváděče nízkého napětí, který bude sloužit k prezentačním účelům. Rozváděč je obdobou modulárního systému MNS 3.0, který v sobě zahrnuje nejmodernější vybavení společnosti ABB s.r.o., které je ...
 • Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...

View more