Now showing items 1-20 of 348

 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Zařízení pro záznam dat 

  Dráb, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...
 • Mobilní fotovoltaická elektrárna 

  Klíč, Tomáš
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je problematika rozebrána od současného stavu elektroenergetiky, podílu výroby jednotlivých zdrojů, trhu s fotovoltaickými ...
 • Analýza aplikačního software pro testování klimatizací 

  Mohyla, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou aplikačního software pro testování klimatizací. Hlavním cílem je provést analýzu aplikačního software a vytvořit jeho dokumentaci. Na základě dokumentace jsou provedeny rozbory vyskytujících ...
 • Návrh a měření parametrů akustických difúzních prvků 

  Burda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku akustických difuzorů. V úvodní kapitole je popsána nezbytná teorie týkající se šíření zvuku uzavřeným prostorem. Popsána jsou také akustická pole. Následuje popis různých typů difuzních ...
 • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Štarha, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...
 • Aplikace FPGA v řízení maticových displejů LED 

  Šunka, Pavel
  Práce dává náhled do problematiky řízení plně barevných RGB LED panelů o větším počtu řádků a sloupců. Zabývá se komunikačními protokoly pro přenos obrazu a výměnu informací. Zaměřuje se implementaci FPGA do řídící struktury ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou 

  Schrötter, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému na meranie parametrov axiálnych ložísk za využitia aktívnej optickej 2D triangulácie. Navrhnutý systém je schopný kompenzovať chybu merania spôsobenú lomom svetla na vrstve ...
 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech 

  Sedlák, Miroslav
  Problematika akumulácie elektrickej energie sa stáva čoraz dôležitejšia a neustále rastie jej význam. Je to spôsobené tým, že do elektrizačnej sústavy sa začleňuje čoraz viac obnoviteľných zdrojov energie, hlavne fotovoltaických ...
 • Aproximace LTI SISO systémů s dopravním zpožděním pomocí zobecněných Laguerrových funkcí 

  Zsitva, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá aproximáciou dopravného oneskorenia v časovo invariantných systémoch. V práci sú prezentované zobecnené Laguerrove funkcie a ich vlastnosti. Následne je ukázaná aproximácia Diracovho impulzu ...
 • Konstrukce 3D skeneru pro výukové účely 

  Paprsek, Adam
  Cílem diplomové práce je prostudovat metody 3D skenování objektu. V první části kapitoly projektu jsou popsány různé metody možného použití a jejich rozdělení 3D skenerů. Skenery se dělí na dvě základní metody kontaktní a ...
 • Testovací pracoviště pro hybridní a síťové střídače 

  Sedlačko, Jozef
  Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň ...
 • Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví 

  Kotulič, Dominik
  V tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky a ...
 • Soustava DC/DC měničů pro solární panely fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přizpůsobovacího DC/DC měniče pro jeden fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena na části zabývající se detailním návrhem silové části, návrhem ochran ...
 • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

  Kozlová, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
 • Řízení velikosti napětí v NN síti pomocí distribučních a linkových transformátorů na základě distribuovaného měření 

  Hála, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá řízením velikosti napětí v sítích NN s ohledem na nárůst distribuované výroby zejména pak obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje rešerši o stávajícím stavu sítí nízkého napětí. Následuje návrh ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...