Now showing items 303-322 of 348

 • Určování období vzniku interpretace za pomoci metod parametrizace hudebního signálu 

  Král, Vítězslav
  Cílem této diplomové práce je shrnout dosavadní poznatky z oblasti srovnávání zvukových nahrávek a implementovat vyhodnocovací systém pro určení období vzniku za pomoci metod parametrizace hudebního signálu. V první části ...
 • Verifikace digitálního obvodu Microcore GNSS Baseband 

  Peroutka, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je verifikace Akviziční jednotky a Sledovací jednotky digitálního obvodu Microcore GNSS Baseband společnosti Honeywell. Teoretická část práce obsahuje stručný úvod o určování polohy pomocí ...
 • Vícevrstvá textilní anténní řada 

  Hermány, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří možných způsobů napájení sériové flíčkové řady a následnou optimalizací vybrané z nich. Anténní řada je koncipována jako vícevrstvá struktura vytvořená na 3D textilním substrátu. ...
 • Vlastnosti grafenoidových vrstev 

  Mach, Radoslav
  Diplomová práca „Vlastnosti grafenoidových vrstiev“ sa zaoberá materiálmi grafenoidovej podstaty ako je grafén, oxid grafénu a jeho redukovaná forma. Práca efektívne zhŕňa základné teoretické poznatky v prvej polovici ...
 • Vliv disperzních zdrojů na DS 22 kV při vřazení transformovny TR 110/22 KV 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá analýzou poměrů v distribuční síti 22 kV se zaměřením na vliv rozptýlené výroby. V práci je nejdříve představena problematika provozu rozptýlených zdrojů el. energie a jejich zpětných vlivů na distribuční ...
 • Vliv dvojlomu jednovidových optických vláken na činnost polarizačního multiplexu 

  Šimák, Petr
  Práce se zabývá polarizačním multiplexem a vlivem dvojlomu na jeho fungování pro vysokorychlostní přenosy. Dále je rozebírána polarizace světla a její matematický popispomocí Stokesových a Jonesových vektorů a zobrazení ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Vliv klimatických podmínek na bezdrátové routery 

  Martinka, David
  Tato práce pojednává o problematice instalace bezdrátových routerů do konkrétních částí místnosti v závislosti na jejich zahřívání a ideálním vysílání signálu. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První část práce je ...
 • Vliv parcelačního atlasu na kvalitu klasifikace pacientů s neurodegenerativním onemocněním 

  Montilla, Michaela
  Cílem práce je definice vztahu závislosti klasifikace pacientů postižených neurodegenerativním onemocněním na volbě parcelačního atlasu. Součástí práce je aplikace analýzy funkční konektivity a výpočtu grafových metrik dle ...
 • Vliv radiace na vlastnosti polovodičových součástek 

  Yermalayeva, Darya
  Tato diplomová práce řeší problematiku vlivu ionizujícího záření na polovodičové součástky a změnu jejich vlastností. Práce vychází z rozboru jednotlivých druhů záření, které se mohou vyskytnout v oblastech použití součástek. ...
 • Vliv rotoru na účinnost malého asynchronního motoru 

  Stuchlý, Karel
  Cílem této diplomové práce je optimalizace rotoru z hlediska účinnosti. Pomocí RMXPRT je provedená analýza vlivů parametrů rotoru na účinnost. Je vytvořen genetický algoritmus pro nalezení optimálního řešení. Nalezená ...
 • Vliv stochastických selhávaní linek na protokol push-sum 

  Ecler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaného výpočtu a matematického aparátu sloužícího k modelování distribuovaných systémů. Nejprve je popsána problematika distribuovaných algoritmů a vzniklých chyb a následně ...
 • Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody lithium-iontového akumulátoru 

  Kaňa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na zápornou elektrodu, a to na bázi grafitu. Cílem této práce je nastínit problematiku lithium-iontových akumulátorů společně ...
 • Vysokorychlostní akviziční systém 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...
 • Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití odpadního tepla provozu Špitálka 

  Hromádka, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla na provozu Špitálka. Mezi cíle práce patří vysvětlit obecný princip fungování tepláren, respektive teplárenského oběhu, popsat provoz Špitálka a pokusit se identifikovat ...
 • Využití odpadního tepla z technologických procesů 

  Bednařík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z průmyslového závodu Nová Mosilana a.s. V práci je rozebráno samotné odpadní teplo (teplo, množství kvalita odpadního tepla, složení odpadního proudu), ve kterém je ...